ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2562- บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียนฯ
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ