การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2562
- ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ
- บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ
- บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ
- บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในสังกัด สตม.