“ ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบ ”


ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

   1. เลือกเมนู “สมัครเข้ารับการทดสอบ” หรือ http://www.immigration-thai.com/people/application.php

   2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "ส่งใบสมัคร"

   ในกรณีผู้สมัครมีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่ต้องดำเนินการชำระเงินค่าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ตามข้อ 3.) แต่จะต้องนำผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมสำเนา (คืนตัวจริงให้ผู้สมัคร)

    3. ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าดำเนินการออกแบบทดสอบ การจัดการทดสอบ และการบริหารจัดการในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เลขที่บัญชี 020254679945 *โดยต้องชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินเท่านั้น!* (ผู้สมัครรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี))

   4. เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว"

   5. ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังศูนย์รับสมัคร


   6. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ ถ่ายภาพ และพิมพ์ใบสมัคร


   7. รับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ และไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสแกนลายนิ้วมือ


   8. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ และสแกนลายนิ้วมือ

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร และแจ้งชำระค่าสมัคร ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครทำการพ้นกำหนดการดังกล่าว ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี