“ ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร/ห้องสอบ ”หมายเลขประจำตัวประชาชน - - - -