“ ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2562 ”หมายเลขประจำตัวประชาชน - - - -