“ ขั้นตอนการรับสมัครเข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2/2562 ”


ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://immigration-thai.com และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

   1. เลือกเมนู “ขั้นตอนการรับสมัคร” หรือ http://www.immigration-thai.com/police/application-step.php

   2. ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบ หรือ คลิกที่นี่

   3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่บัญชี 020254679945

   4. ผู้สมัครต้องกลับเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง เลือกเมนู “สมัครเข้ารับการทดสอบ” หรือ http://immigration-thai.com/police/application.php กรอกข้อมูลในส่วน “สมัครเข้ารับการทดสอบ” และรายละเอียดการชำระเงินในส่วน “หลักฐานการชำระเงิน” ให้ครบถ้วน
   พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน โดยการเลือก “Choose File” แล้วเลือกไฟล์ที่เป็นหลักฐานการชำระเงิน (หลักฐานการชำรับเงินค่าสมัคร สามารถสแกนหรือถ่ายรูป เพื่อนำมาแนบได้)
   เมื่อกรอกข้อมูลทั้งสองส่วนครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย และกด “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
   5. ผู้สมัครเข้าเมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หรือ http://immigration-thai.com/police/status.php เพื่อพิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วให้ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อ เพื่อใช้ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการทดสอบ

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร และแจ้งชำระค่าสมัคร ภายในเวลาที่กำหนดคือ 3 พฤษภาคม 2562 หากผู้สมัครทำการพ้นกำหนดการดังกล่าว ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี