เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ทดสอบ ทดสอบวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 - 12:00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ

ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ 2/2562“ รายละเอียดการสมัคร ”


    การรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ 2/2562 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. คุณสมบัติผู้สมัครใจเข้ารับการทดสอบ

                   - ข้าราชการตำรวจ ระดับผู้กำกับการลงมา

          2. กำหนดการ

                   2.1 ประกาศรับสมัคร

                       - ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

                   2.2 รับสมัคร

                       - ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

                   2.3 สถานที่รับสมัคร

                       - สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://immigration-thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

                       - ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ออมสิน สาขาทุ่งมหาเมฆ เลขที่บัญชี 020254679945 เป็นจำนวนเงิน 300 บาท และแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนดคือ 3 พฤษภาคม 2562

                   2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่ประจำตัวผู้เข้าสอบ และสถานที่สอบ

                       - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และสถานที่สอบได้ ที่ http://immigration-thai.com/police/namelist.php ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

                       - กรณีมีปัญหา/ไม่พบรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมรายละเอียดส่วนตัวมาที่ Email: [email protected] ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                       - หากผู้สมัครสอบรายใดไม่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตามวันเวลาดังกล่าว เมื่อพ้นกำหนดเวลานั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้อีก โดยห้ามเรียกร้องสิทธิ์การเข้าสอบและขอคืนเงินค่าสมัครในภายหลังทุกรณี

                   2.5 วันทดสอบ

                       - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

                       - ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเข้าห้องสอบเวลา 9:00 น. เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบเอกสารการสมัครสอบ หากมาภายหลังเวลา 9:50 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยระหว่างการทดสอบการฟังไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ และเมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นกรุณายกมือแจ้งกรรมการประจำแถวเพื่อเก็บกระดาษคำตอบ โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องอยู่ในที่นั่งสอบของตนจนถึงเวลา 12.00 น.

                   2.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

                       - ทางเว็บไซต์ https://www.immigration.go.th

          3. หลักฐานการสมัครที่จะต้องนำมาแสดงในวันทดสอบ หากนำมาไม่ครบตามที่กำหนดถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ

                   3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ฉบับจริง

                   3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป โดยติดที่ใบสมัคร

                   3.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)

                   3.4 ดินสอดำชนิด 2 บีขึ้นไป และยางลบดินสอ

                   3.5 ปากกาสีน้ำเงิน

          4. เนื้อหาการทดสอบ

                   4.1 คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

                   4.2 การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง

                   4.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง

                   4.4 การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

          5. ขอบเขตการทดสอบ

                   5.1 การอ่าน (Reading)

                   5.2 การฟัง (Listening)

                   5.3 การสนทนา (Conversation)

          6. เกณฑ์การตัดสิน

                   6.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

                   6.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จะประกาศเรียงตามลำดับตัวอักษรของผู้ผ่านการทดสอบ และให้ถือว่าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบ

          7. การแต่งกายวันเข้าทดสอบ

                   - แต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ และทรงผมตามระเบียบ

การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการทดสอบ ซึ่งข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการทดสอบจะต้องติดตาม ตรวจสอบ รายละเอียดการรับสมัครการทดสอบ และผลการทดสอบด้วยตนเอง ตลอดจนจะต้องติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้