“ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ”
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สถานะการชำระเงิน พิมพ์ใบสมัคร

1. พันตำรวจโท กาจภณ ปฐมัง

รอง ผกก สืบสวน ภ จว กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

2. ร้อยตำรวจเอก จีรศักดิ์ กุลีน้อย

รอง สว.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

3. ร้อยตำรวจเอก ศุภนัฐ แก้วศรี

รอง สว.พฐ.จว.มหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

4. ดาบตำรวจ เอนก สารโยธา

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.

ชำระเงินแล้ว

5. สิบตำรวจโท Tulyapat Sangprasit

ผบ.หมู่.ป.สภ.บางเสาธง

ชำระเงินแล้ว

6. ร้อยตำรวจเอก wichaiyut chansamak

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู

ชำระเงินแล้ว

7. ร้อยตำรวจเอก กง ไม่เศร้า

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

8. ร้อยตำรวจโทหญิง กชมนฑ์ ธนะมูล

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ.

ชำระเงินแล้ว

9. ร้อยตำรวจเอกหญิง กนกกชกร กนกกุลธีรพัฒน์

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

ชำระเงินแล้ว

10. ดาบตำรวจหญิง กนกชล เดชธนาวงค์

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

11. ร้อยตำรวจเอกหญิง กนกธร สุวรรณมณี

รอง สว.กก.2 บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

12. สิบตำรวจโทหญิง กนกพร ขันจันแสง

ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

13. สิบตำรวจโทหญิง กนกพร หอมทรัพย์สิน

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

ชำระเงินแล้ว

14. จ่าสิบตำรวจหญิง กนกพรรณ ทองสอดแสง

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

15. ร้อยตำรวจโทหญิง กนกพรรณ โพธิ์ศรี

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

ชำระเงินแล้ว

16. สิบตำรวจโท กนกพล นลินวิจิตร

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

17. ร้อยตำรวจเอกหญิง กนกภรณ์ อยู่กรุง

รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์

ชำระเงินแล้ว

18. ร้อยตำรวจโทหญิง กนกวรรณ พูลสมบัติ

รอง สว.(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

19. ร้อยตำรวจเอกหญิง กนกวรรณ ฤกษ์จันทร์

รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก

ชำระเงินแล้ว

20. พันตำรวจตรี กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง

สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

21. สิบตำรวจโทหญิง กมลชนก ใจโทน

ผบ.หมู่ ฝทว. 4 ทว.

ชำระเงินแล้ว

22. จ่าสิบตำรวจหญิง กมลพร นาดี

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1

ชำระเงินแล้ว

23. สิบตำรวจโทหญิง กมลรัตน์ ศรนารา

ผบ.หมู่ ฝทว. 1 ทว.

ชำระเงินแล้ว

24. ร้อยตำรวจเอกหญิง กมลวัน นราไชย

นวท.(สบ 1) กคพ.พฐก.

ชำระเงินแล้ว

25. พันตำรวจโท กรกช จงนิมิตรสถาพร

สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

ชำระเงินแล้ว

26. สิบตำรวจโทหญิง กรกช เทภิกัน

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

27. ร้อยตำรวจเอก กรกฤต ภูติยา

รอง สวป.

ชำระเงินแล้ว

28. สิบตำรวจโท กรกฤษ อุทิศวัฒนะ

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

29. จ่าสิบตำรวจหญิง กรปภา หลักสิม

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

30. สิบตำรวจตรี กรพรหม ยอดศรีเมือง

ผบ.หมู่.ป.

ชำระเงินแล้ว

31. จ่าสิบตำรวจหญิง กรภัทร นามรักษ์กิตติ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1

ชำระเงินแล้ว

32. สิบตำรวจโทหญิง กรรณิกา สาวะทุม

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

33. ร้อยตำรวจเอกหญิง กรรณิการ์ เหมยม

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

34. สิบตำรวจตรีหญิง กรวีร์ เตโช

ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สทส.

ชำระเงินแล้ว

35. จ่าสิบตำรวจ กรีฑาพงษ์ ศรีจำปา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

36. สิบตำรวจโท กรีพล ไอยรัตน์

ผบ.หมู่.ป.สน.พลับพลาไชย1

ชำระเงินแล้ว

37. ร้อยตำรวจเอกหญิง กรุณา จันจันทึก

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

38. ดาบตำรวจ กฤชรัตน์ ปลื้มคิด

ผบ หมู่ ส.ทท.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

39. พันตำรวจเอก กฤต ธิติทัศไนย

ผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

40. จ่าสิบตำรวจหญิง กฤตชญา กล่อมจิต

ผบ.หมู่ ฝอ.2

ชำระเงินแล้ว

41. สิบตำรวจตรี กฤตตานนท์ ธนะจันทร์

ผบ.หมู่(จร)

ชำระเงินแล้ว

42. สิบตำรวจตรี กฤตภาส แก้วศรี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

43. ดาบตำรวจ กฤตวัชร์ เลิศสุริยกาญจน์

ผบ.หมู่ กก.1

ชำระเงินแล้ว

44. สิบตำรวจโท กฤตาณัฐ โพธิ์กลาง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

45. พันตำรวจโท กฤติเดช เข็มเพชร์

รองผู้กำกับ

ชำระเงินแล้ว

46. ร้อยตำรวจโท กฤติเดช คงพัวะ

รองสารวัตรชุดปฏิบัติการศูนย์รวมข่าว

ชำระเงินแล้ว

47. ดาบตำรวจ กฤติเดช ชูศรีพัฒน์

ผบ.หมู่ มค.ผค.

ชำระเงินแล้ว

48. สิบตำรวจโท กฤติเดช หอละเอียด

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

ชำระเงินแล้ว

49. ร้อยตำรวจเอก กฤศณัฏฐ์ คงยัง

รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

50. สิบตำรวจโท กฤษกร สอนโส

ผบ.หมู่.สส.

ชำระเงินแล้ว

51. สิบตำรวจโท กฤษกร สอนโส

ผบ.หมู่ สส.สภ.คลองลึก

ชำระเงินแล้ว

52. สิบตำรวจตรี กฤษฎา วรรณา

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

53. สิบตำรวจโท กฤษฎา พัชรกฤษนรากุล

ผบ.หมู่(สส.)สน.ทองหล่อ

ชำระเงินแล้ว

54. ดาบตำรวจ กฤษฏ์ มีฤทธิ์

ผู้บังคับหมู่ กก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

55. ร้อยตำรวจเอก กฤษฏ์ ชินอักษร

รองสว.สส.สภ.บางปะอิน

ชำระเงินแล้ว

56. ร้อยตำรวจเอก กฤษณะ เชิงยุทธ์

รอง สว สอบสวน สน.บางกอกน้อย

ชำระเงินแล้ว

57. สิบตำรวจโท กฤษณะ คงวุฒิ

ผบ.หมู่ ฝ่ายตำรวจสากล 2

ชำระเงินแล้ว

58. สิบตำรวจตรี กฤษณะ บุญหลง

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

59. ดาบตำรวจหญิง กฤษณา วงษาหาร

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

60. ดาบตำรวจหญิง กฤษณา วงษาหาร

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

61. สิบตำรวจโทหญิง กฤษณา สมใจ

ผบ.หมู่ ฝส.1 สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

62. สิบตำรวจเอก กฤษณ์ นาคอินทร์

ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

63. สิบตำรวจตรี กฤษณ์ ชูช่วย

ผบ.หมู่(ป.) สภ.อ่าวนาง

ชำระเงินแล้ว

64. ดาบตำรวจ กฤษดา พาลีบัตร

ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

65. จ่าสิบตำรวจ กฤษดา พิพิธกุล

ผบ.หมู่ (สส) สภ.บ้านแพ้ว ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

66. สิบตำรวจโท กฤษดากร กุลกิจ

ผช.พงส.สน.ลาดพร้าว

ชำระเงินแล้ว

67. สิบตำรวจตรี กฤษตยช เหมันต์

ผบ.หมู่งานอารักขาที่3 กก.อารักขา2 อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

68. สิบตำรวจโท กฤษบดินทร์ หวายฤทธิ์

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

69. พันตำรวจโท กลกร รวบรวม

รอง ผกก.5 บก.ปปป.

ชำระเงินแล้ว

70. ร้อยตำรวจเอกหญิง กวิสรา เจริญพรวรนาม

รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม.

ชำระเงินแล้ว

71. สิบตำรวจโท กวี มั่นเหมาะ

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

72. สิบตำรวจโท กษิดิ์เดช อิศระกุล

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

ชำระเงินแล้ว

73. สิบตำรวจโท กษิดิศ ฉันทวัธน์

ผบ.หมู่ พฐ.จว.ปราจีนบุรี

ชำระเงินแล้ว

74. สิบตำรวจตรี กษิดิศ สิทธิไทย

ผบ.หมู่.จร.

ชำระเงินแล้ว

75. จ่าสิบตำรวจ กษิต ภิรมย์ไกรภักดิ์

ผบ. หมู่ กก.1 บก.ปส.3

ชำระเงินแล้ว

76. ร้อยตำรวจเอก กษิติทัต ฉ่ำชื่น

รองสว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

ชำระเงินแล้ว

77. สิบตำรวจตรี กษิตินาถ น้อยยม

ผบ.หมู่.จร สำราญราษฏร์

ชำระเงินแล้ว

78. สิบตำรวจโท กอบศักดิ์ แก้วศิริ

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

79. พันตำรวจโทหญิง กัญญณัช ขำทอง

สว.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต.

ชำระเงินแล้ว

80. จ่าสิบตำรวจหญิง กัญญณัฐณ์ แก้วจุลกาญจน์

ผบ.หมู่ ส.ทท.๔ กก.๒ บก.ทท.๑

ชำระเงินแล้ว

81. สิบตำรวจเอกหญิง กัญญา ศรีสะอาด

ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

82. พันตำรวจโทหญิง กัญญา การีม

สว.ฝ่ายบัญชี 2 กช.

ชำระเงินแล้ว

83. สิบตำรวจเอกหญิง กัญญาภัทร คณาพันธ์

ผบ.หมู่.ฝ่ายการเงิน 4 กง.

ชำระเงินแล้ว

84. ดาบตำรวจ กัณฐ์ธร สานสุข

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

85. ร้อยตำรวจโท กันตชัย อาชาศรัย

รอง สว.กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

86. ดาบตำรวจ กันตภณ ศรีนาค

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี

ชำระเงินแล้ว

87. สิบตำรวจโท กันตินันท์ โต๊ะสัมฤทธิ์

ผบ.หมู่.ฝอ.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

88. ร้อยตำรวจโท กันต์ อักษรทอง

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย

ชำระเงินแล้ว

89. จ่าสิบตำรวจหญิง กันยารัตน์ บุราณเดช

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

90. จ่าสิบตำรวจ กัมปนาท คงศรีพุท

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

ชำระเงินแล้ว

91. ร้อยตำรวจเอก กัมปนาท คำรักษ์

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5

ชำระเงินแล้ว

92. สิบตำรวจโท กัมมัฎสิษฐ์ สาลีรัมย์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.33

ชำระเงินแล้ว

93. ร้อยตำรวจเอกหญิง กัลยรัตน์ ชัชวาลวรวิทย์

รองสารวัตร(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

94. ร้อยตำรวจโทหญิง กัลยรัตน์ ทุ่งสี่

รอง สว.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

95. สิบตำรวจเอกหญิง กัลยา ดำแก้ว

ผบ.หมู่ บก.สกส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

96. สิบตำรวจเอกหญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ขส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

97. ร้อยตำรวจเอกหญิง กาญจนา ปงกันมูล

รอง สว.ตม.สุรินทร์

ชำระเงินแล้ว

98. จ่าสิบตำรวจหญิง กาญจนา หนูรอด

ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

99. ร้อยตำรวจเอกหญิง กาญจนา ศิริธร

รอง สว.ธร.สน.บางเขน บก.น.2

ชำระเงินแล้ว

100. ร้อยตำรวจตรีหญิง กาญจน์ ศรีสุข

รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.4

ชำระเงินแล้ว

101. ร้อยตำรวจโท กานต์กนก กรรณิการ์

รอง สวป.สภ.ห้างฉัตร

ชำระเงินแล้ว

102. สิบตำรวจโท กานต์พงศ์ บุญธนธีรโรจน์

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

103. ร้อยตำรวจเอกหญิง กานต์ กลมกล่อม

รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

ชำระเงินแล้ว

104. พันตำรวจโท กำพล เลี้ยงเจริญทรัพย์

รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา

ชำระเงินแล้ว

105. จ่าสิบตำรวจหญิง กิจไพศาล ขุนทอง

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4

ชำระเงินแล้ว

106. สิบตำรวจโท กิตติ ขู่คำราม

ผบ.หมู่.ป.

ชำระเงินแล้ว

107. สิบตำรวจตรี กิตติ ธาราวดี

ผบ. หมู่ กก.ตชด.12

ชำระเงินแล้ว

108. สิบตำรวจตรี กิตติ​พงษ์ ดำพ​​ะ​ธิก

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

109. สิบตำรวจโท กิตติกร เจริญสิริวัฒนกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

110. สิบตำรวจโท กิตติกร สุนทรศิริ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

111. สิบตำรวจโท กิตติกาญจน์ รักหวาน

ผบ.หมู่(ป.) สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบี่

ชำระเงินแล้ว

112. ร้อยตำรวจเอก กิตติคุณ เกตุสำเภา

รอง สว.ฝอ.บก.น.4

ชำระเงินแล้ว

113. ร้อยตำรวจเอก กิตติคุณ เกตุสำเภา

รอง สว.ฝอ.บก.น.7

ชำระเงินแล้ว

114. ร้อยตำรวจเอก กิตติคุณ ตั้งเผ่าเสถียร

รอง สว. กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท.

ชำระเงินแล้ว

115. สิบตำรวจโท กิตติโชติ สุ่มมาตย์

ผบ.หมู่ (ป.)

ชำระเงินแล้ว

116. จ่าสิบตำรวจหญิง กิตติญา เตชสุวรรณโณ

รรท.ผบ.หมู่​ งานฝึกอบรม​ ศฝร.ตม.

ชำระเงินแล้ว

117. ร้อยตำรวจโท กิตติเดช รัชมงคลกุล

รอง สวป

ชำระเงินแล้ว

118. สิบตำรวจตรี กิตตินันท์ รั้วประเสริฐ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

119. สิบตำรวจโท กิตตินาท สินทอง

ผบ.หมู่ ป. สน.บางขุนเทียน

ชำระเงินแล้ว

120. สิบตำรวจโท กิตติพงษ์ หนองหลิ่ง

ผบ.หมู่ (ป) สภ.แม่เมย

ชำระเงินแล้ว

121. สิบตำรวจโท กิตติพงษ์ มุธุสิทธิ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

122. จ่าสิบตำรวจ กิตติพงษ์ หล่าชนม์

ผบ.หมู่.สทท.1.กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

123. สิบตำรวจโท กิตติพศ รสฉ่ำ

ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

124. พันตำรวจตรี กิตติ์พิพัฒน์ ผลพันธิน

สารวัตรกลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ

ชำระเงินแล้ว

125. สิบตำรวจตรี กิตติภพ หมอนิล

ผบ.หมู่.จร.สน.นางเลิ้ง

ชำระเงินแล้ว

126. สิบตำรวจตรี กิตติภพ หมอนิล

ผบ.หมู่.จร.สน.นางเลิ้ง

ชำระเงินแล้ว

127. สิบตำรวจตรี กิตติภพ หมอนิล

ผบ.หมู่.จร.สน.นางเลิ้ง

ชำระเงินแล้ว

128. จ่าสิบตำรวจ กิตติภัค เนตรประไพ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

129. ร้อยตำรวจโทหญิง กิตติยาภรณ์ แก้วมุงคุณ

รองสารวัตรสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

130. สิบตำรวจโท กิตติวัฒน์ ขัตบุญเรือง

ผบ.หมู่ กก.ตชต.33

ชำระเงินแล้ว

131. สิบตำรวจโท กิตติศักดิ์ แก้วเปี้ย

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

132. จ่าสิบตำรวจ กิตติศักดิ์ ผ่องแผ้ว

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

133. ร้อยตำรวจโท กิตติศักดิ์ มณีวงษ์

ผู้บังคับหมวด

ชำระเงินแล้ว

134. ดาบตำรวจ กิตติศักดิ์ เดชชู

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3

ชำระเงินแล้ว

135. พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ นาคมรกต

สว.กวช.1 สบส.

ชำระเงินแล้ว

136. สิบตำรวจโท กิติพงษ์ นามวงษ์

ผบ.หมู่งานสายตรวจ1

ชำระเงินแล้ว

137. สิบตำรวจโท กีรติ จินา

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

138. จ่าสิบตำรวจหญิง กีรติรักษ์ เสารางทอย

ผบ.หมู่ บก.ปอท.

ชำระเงินแล้ว

139. สิบตำรวจตรี กุญชร แสงเรือง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

140. สิบตำรวจตรี กุลพันธ์ ศิริทองสุข

ผบ.หมู่.(ป.)สภ.สระใคร

ชำระเงินแล้ว

141. สิบตำรวจโทหญิง กุสุมา รสฉ่ำ

ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 1 กง.

ชำระเงินแล้ว

142. สิบตำรวจโทหญิง กุสุมา รสฉ่ำ

ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 1 กง.

ชำระเงินแล้ว

143. ร้อยตำรวจเอกหญิง กุสุมา มีโภค

รอง สว.กก.10 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

144. ร้อยตำรวจเอกหญิง เกณิกา ตรีวิเศษ

รอง สว.กก.ตชด.21

ชำระเงินแล้ว

145. สิบตำรวจโท เกริกกฤช อุทัยชิต

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

146. สิบตำรวจโท เกริกเกียรติ ดลโสภณ

ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.4

ชำระเงินแล้ว

147. สิบตำรวจตรี เกริกเกียรติ สุริยะโวหาร

ผบหมู่งานจราจร

ชำระเงินแล้ว

148. ร้อยตำรวจเอก เกริกชัย สุขันทอง

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

149. ร้อยตำรวจเอก เกริกชัย สุขันทอง

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

150. สิบตำรวจโท เกรียงไกร ศรีวิชัย

ผบ.หมู่​ กก.ตชด.33

ชำระเงินแล้ว

151. สิบตำรวจโท เกรียงไกร อิ่มหมี

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

152. ดาบตำรวจ เกรียงศักดิ์ กล่อมจิต

ผบ.หมู่(ป.)สภ.พุทธมณฑล

ชำระเงินแล้ว

153. ดาบตำรวจ เกรียงศักดิ์ โชติยะวรกุล

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ชำระเงินแล้ว

154. สิบตำรวจโทหญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์

ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ สศป.

ชำระเงินแล้ว

155. สิบตำรวจโทหญิง เกศริน มงคล

ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 3 กง.

ชำระเงินแล้ว

156. สิบตำรวจโทหญิง เกศินี ประเสริฐศรี

ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

157. สิบตำรวจโทหญิง เกษณีย์ สายอุ่น

ผบ.หมู่ พฐ.จว.ชัยนาท

ชำระเงินแล้ว

158. จ่าสิบตำรวจ เกษม ธรรมวงค์

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

159. พันตำรวจตรี เกษมสันต์ ราชโสภา

สว.(ทนท.ทางน้ำ)ส.รน.1 กก.10 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

160. ดาบตำรวจ เกียรติขจร พันโบ

ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

161. พันตำรวจโท เกียรติธาดา มงคลชโยสีห์

สารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

162. สิบตำรวจโท เกียรติพงศ์ ศรีสิงห์

ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

163. ร้อยตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ บุษย์ศรี

รอง สวป.สภ.กลางดง

ชำระเงินแล้ว

164. จ่าสิบตำรวจ เกียรติศักดิ์ สุวรรณบูรณ์

ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

165. ดาบตำรวจ เกียรติศักดิ์ รักษา

ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

166. สิบตำรวจตรี เกียรติศักดิ์ ศรีสุพล

ผบ.หมู่.จร.สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

167. สิบตำรวจโท เกียรติศักดิ์ นาถาบำรุง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

168. พันตำรวจตรี เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน

สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

169. พันตำรวจตรี เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน

สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

170. พันตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท

ผกก.สภ.ผึ่งแดด

ชำระเงินแล้ว

171. ร้อยตำรวจโทหญิง เกียรติสุดา แก้วชนะ

รองสารวัตร(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

172. สิบตำรวจโท เกียรตฺธิพงศ์ มุมบ้านเซ่า

ผบ.หมู่(ป.)กก.สส.ภ.จว.กระบี่

ชำระเงินแล้ว

173. สิบตำรวจโท โกเมศ บัวไข

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3

ชำระเงินแล้ว

174. พันตำรวจโท โกวิท สุมงคล

ต้นหน(สบ3) กรต.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

175. พันตำรวจโท โกวิท สุมงคล

ต้นหน(สบ 3) กรต.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

176. พันตำรวจโท โกวิทย์ อินทร์วร

สว.กก.2 บก.ส.1

ชำระเงินแล้ว

177. สิบตำรวจตรี ไกรวัฒน์ ปพัฒน์วรภิญญ์

ผบ.หมู่(จร.) สน.พระโขนง

ชำระเงินแล้ว

178. สิบตำรวจตรี ไกรวัฒน์ ปพัฒน์วรภิญญ์

ผบ.หมู่(จร.) สน.พระโขนง

ชำระเงินแล้ว

179. สิบตำรวจโท ไกรศร เพ็งนาม

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

180. สิบตำรวจโท ไกรศักดิ์ คลิ้งบัวทอง

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

181. สิบตำรวจโท ไกรสร ไชยดวง

ผบ.หมู่ สส.สน.จรเข้น้อย

ชำระเงินแล้ว

182. ร้อยตำรวจเอก ขจรศักดิ์ ศรีปัญญา

รอง สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

ชำระเงินแล้ว

183. พันตำรวจตรีหญิง ขนิษฐา ผู้มีสัตย์

สว.ฝสสน.บก.สสน.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

184. ร้อยตำรวจเอก ขวัญชัย บัวพันธุ์

รองสารวัตรสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

185. สิบตำรวจโทหญิง ขวัญดาว หิรัญ

ผบ.หมู่ วส.ศบศ.

ชำระเงินแล้ว

186. ร้อยตำรวจโทหญิง ขวัญฤดี คงแก้วขาว

รอง สว.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

ชำระเงินแล้ว

187. สิบตำรวจโทหญิง ขวัญวลี อัมพวา

ผบ.หมู่ฝ่ายบัญชี 1 กช.

ชำระเงินแล้ว

188. ร้อยตำรวจเอกหญิง ขวัญหทัย สุขไทย

พยาบาล สบ 1

ชำระเงินแล้ว

189. ร้อยตำรวจเอก ขวัญหทัย สุขไทย

พยาบาล สบ 1

ชำระเงินแล้ว

190. พันตำรวจโท ขันติ สังสะนา

รองผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

191. ร้อยตำรวจเอกหญิง เขมจิรา คุ้มศาสตรา

รอง สว.พฐ.

ชำระเงินแล้ว

192. ดาบตำรวจ เขมรัส พลอยแก้ว

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ

ชำระเงินแล้ว

193. สิบตำรวจโท เขมราช ตีบไธสง

ผบ.หมู่(ป.)สน.ธรรมศาลา

ชำระเงินแล้ว

194. ดาบตำรวจ คงกฤษณ์ แวงนอก

ผบ.หมู่.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

195. ร้อยตำรวจเอก คงเดช ฟักเจริญ

รอง สว.สส. สน.บางกอกใหญ่

ชำระเงินแล้ว

196. พันตำรวจเอก คณบดี เลิศอมรศักดิ์

ผกก.สภ.มวกเหล็ก

ชำระเงินแล้ว

197. สิบตำรวจตรี คณิต ทองเกิด

ผบ.หมู่(จร.)

ชำระเงินแล้ว

198. สิบตำรวจโท คณิน วิศิษฐชัยชาญ

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

199. ร้อยตำรวจโท คณินทร์ กุลพานิช

รอง สวป.สภ.ประตูเมือง

ชำระเงินแล้ว

200. สิบตำรวจโท คณิศร หลางหวอด

ผบ.หมู่(ส.ส.)สภ.นาหม่อม

ชำระเงินแล้ว

201. พันตำรวจโท คนึง ปิ่นทองน้อย

รอง ผกก.สส.สน.บวรมงคล

ชำระเงินแล้ว

202. พันตำรวจโท คมชนะ อนันตา

ตำแหน่ง สารวัตร สอบสวน สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

203. สิบตำรวจโท คมสันต์ ฉิมพิมาย

ผบ.หมู่ ป.สน.ปทุมวัน

ชำระเงินแล้ว

204. ดาบตำรวจ คมสันต์ สมศรี

ผบ.หมู่ กรต.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

205. ร้อยตำรวจเอก ครวัฒน์ จันทะมาตย์

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง ภ.จว.สิงห์บุรี

ชำระเงินแล้ว

206. พันตำรวจโท คริษฐ์ ปริยะเกตุ

สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

207. สิบตำรวจโท คาวี ภูยอดพลอย

ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

208. ดาบตำรวจ คำสัน โคตพันธ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

209. สิบตำรวจโท คุณากร เข็มกุล

ผบ.หมู่(ป) สภ.ดอยสะเก็ด

ชำระเงินแล้ว

210. สิบตำรวจโท จตุพร เบญจกุล

ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ฉลอง

ชำระเงินแล้ว

211. สิบตำรวจโท จตุรนต์ จิตต์เจตน์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางกล่ำ

ชำระเงินแล้ว

212. ร้อยตำรวจโทหญิง จรรยา สัมผัส

รอง สว.ธร.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

ชำระเงินแล้ว

213. ร้อยตำรวจเอกหญิง จรรยา ศรียงพะเนา

รอง สว.ฝอ.ตส.3

ชำระเงินแล้ว

214. สิบตำรวจโทหญิง จรรยา สมเพาะ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

215. สิบตำรวจโท จรัญ เฉลิมศรี

ผบ.หมู่.ตม.จ.ขอนแก่น

ชำระเงินแล้ว

216. ร้อยตำรวจเอก จรัญ เกื้อมา

รอง สว.กปภ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

217. สิบตำรวจโท จักพงษ์ มงคล

ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๔ (ปฏิบัติราชการ ฝสสน.๔ บก.สสน.บช.ตชด)

ชำระเงินแล้ว

218. สิบตำรวจโท จักรกฤต ประยูรวงศ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

219. สิบตำรวจโท จักรกฤษ อินทโลหิต

ผบ.หมู่.กก.ตชด.34

ชำระเงินแล้ว

220. สิบตำรวจโท จักรกฤษ เลขาตระกูล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

221. ร้อยตำรวจเอก จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

222. สิบตำรวจโท จักรกฤษณ์ ธิปัน

ผบ.หมู่ (ป) สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

223. สิบตำรวจโท จักรกฤษณ์ แสนแก้ว

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

224. สิบตำรวจโท จักรกฤษณ์ พันธุโพธิ์

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

225. สิบตำรวจโท จักรณรงค์ อยู่พะเนียด

ผบ.หมู่ (ป) สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม

ชำระเงินแล้ว

226. ดาบตำรวจ จักรพงศ์ ด่านกระโทก

ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา

ชำระเงินแล้ว

227. สิบตำรวจโท จักรพงษ์ เพ็ชรพินิจ

ผบ.หมู่ กก.ตชด.33

ชำระเงินแล้ว

228. สิบตำรวจโท จักรพงษ์ หมื่นแกว้น

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

229. ร้อยตำรวจโท จักรพงษ์ เหนือแสน

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

230. สิบตำรวจโท จักรพันธ์ บัวคำ

ผบ.หมู่ ป.

ชำระเงินแล้ว

231. ดาบตำรวจ จักรพันธ์ ปานจันทร์

ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.11 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

232. สิบตำรวจตรี จักรภพ แช่มรัมย์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

233. สิบตำรวจโท จักรภัทร มุกดา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม

ชำระเงินแล้ว

234. สิบตำรวจโท จักรรินทร์ สินมา

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

235. สิบตำรวจโท จักรรินทร์ สีห์รา

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

236. สิบตำรวจตรี จักรวัฒน์ ขวัญชัย

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑

ชำระเงินแล้ว

237. สิบตำรวจตรี จักรินทร์ สายแก้ว

ผบ.หมู่.(จ.ร).สน.ปทุมวัน

ชำระเงินแล้ว

238. สิบตำรวจโท จักรี ช่างม่วง

ผบ.หมู่(ป.)สน.อุดมสุข

ชำระเงินแล้ว

239. จ่าสิบตำรวจ จักรี พงษฺ์สว่าง

ผบ หมู่ งาน(จร) สภ.เมืองสระบุรี

ชำระเงินแล้ว

240. สิบตำรวจเอก จักรี ส่องแสงกล้า

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี

ชำระเงินแล้ว

241. สิบตำรวจเอกหญิง จันทนา อุดมสุข

ผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

ชำระเงินแล้ว

242. สิบตำรวจโทหญิง จันทร์จิรา เชื้ออินทร์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่4 กก.คฝ.1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

243. สิบตำรวจโทหญิง จันทรรัตน์ เพ็ชรธีร์จุฑา

ผบ.หมู่ (ผช.พงส.)สน.บางโพงพาง

ชำระเงินแล้ว

244. สิบตำรวจเอกหญิง จันทร์สุดา ถาแก้ว

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

245. ร้อยตำรวจเอกหญิง จันทรานี แสนคำ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

246. จ่าสิบตำรวจหญิง จามรี สายชนะพันธ์

ผบ.หมู่.สทท2กก.1บก.ทท1

ชำระเงินแล้ว

247. ร้อยตำรวจเอกหญิง จารุณี ปล้องเกิด

รอง สว.กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

248. ร้อยตำรวจเอกหญิง จารุณี ปล้องเกิด

รอง สว.กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

249. จ่าสิบตำรวจหญิง จารุวรรณ โพธิ์พันธุ์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.สระแก้ว

ชำระเงินแล้ว

250. ร้อยตำรวจเอกหญิง จารุวรรณ พรมชาติ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

ชำระเงินแล้ว

251. ร้อยตำรวจเอก จำลอง น้อยเมือง

รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

252. จ่าสิบตำรวจ จิณณะ คงสกุล

ผบ.หมู่(ป.)สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

253. สิบตำรวจโทหญิง จิณห์นิภา ชารีชุม

ผบ.หมู่ กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ สก.

ชำระเงินแล้ว

254. ร้อยตำรวจเอกหญิง จิดาภา มีสูงเนิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

255. สิบตำรวจตรี จิตติณัฏฐ์ นามเชียงใต้

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

256. จ่าสิบตำรวจ จิตรติพล โอภาโส

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

257. สิบตำรวจเอกหญิง จิตรา โชคทวีพาณิชย์

ผบ.หมู่ ฝงป.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

258. สิบตำรวจโทหญิง จิตรานุช แสวงจิต

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

259. ร้อยตำรวจโทหญิง จินตวรีย์ เรืองฤทธิ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง

ชำระเงินแล้ว

260. สิบตำรวจโทหญิง จิรนันท์ วิลัยลา

ผบ.หมู่(ป) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น

ชำระเงินแล้ว

261. สิบตำรวจตรี จิรพงค์ ณ พัทลุง

ผบ.หมู่.สส.สน.ลาดพร้าว

ชำระเงินแล้ว

262. ดาบตำรวจ จิรพงษ์ ลายตลับ

ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองสิงห์บุรี

ชำระเงินแล้ว

263. ร้อยตำรวจเอก จิรพัฒน์ ศรีภักดี

รอง สวป. สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

264. พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

265. สิบตำรวจตรี จิรภาส จันทร์คูณ

ผบ.หมู่(จร.)สน.ทองหล่อ

ชำระเงินแล้ว

266. ร้อยตำรวจเอก จิรโรจน์ ประสานเศรษฐชัย

รอง สว.งานสายตรวจ2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

267. พันตำรวจตรี จิรวัฒน์ บุรีงาม

สว.อก.สภ.หนองปรือ ภ.จว.กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

268. สิบตำรวจโทหญิง จิรวัฒน์ นันทกาศรี

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฦูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

269. สิบตำรวจโท จิรวัฒน์ ภูกิ่งเดือน

ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

270. สิบตำรวจโท จิรวัฒน์ ร่มเย็นใจ

ผบ.หมู่ กก.ตชด.13

ชำระเงินแล้ว

271. พันตำรวจโทหญิง จิระพัชร์ หวังสุข

สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

272. สิบตำรวจโท จิระวัฒน์ ธงศรี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

273. ร้อยตำรวจเอก จิระศักดิ์ เพ็ชร์แก้ว

รอง สว.(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

274. ร้อยตำรวจเอกหญิง จิรัชญา พูนสุขวัฒนา

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

275. สิบตำรวจโท จิรัญญ์ โสภณธรรมคุณ

ผบ.หมู่.ป.

ชำระเงินแล้ว

276. ร้อยตำรวจเอก จิรัฏฐ์ ปานคง

รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

277. ร้อยตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จันเย็น

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก. ภ.6

ชำระเงินแล้ว

278. จ่าสิบตำรวจหญิง จิรัฐยา สอนโพธิ์

ส.ทท.1 กก.บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

279. สิบตำรวจโทหญิง จิราภา พวงประดิษฐ์

ผบ.หมู่ ฝอ.อฎ.

ชำระเงินแล้ว

280. สิบตำรวจโท จิรายุ ขุนนุชนารถ

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

281. สิบตำรวจโท จิรายุ คำผงแดง

ผบ.หมู่ กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.6

ชำระเงินแล้ว

282. สิบตำรวจเอก จิรายุ หนูเอียด

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี

ชำระเงินแล้ว

283. สิบตำรวจโท จิรายุทธ์ เข็มธนู

ผบ.หมู่ โครงการพระราชดำริ 2 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

284. สิบตำรวจโท จิรายุทธ์ เข็มธนู

ผบ.หมู่ โครงการพระราชดำริ 2 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

285. สิบตำรวจโท จิรายุทธ์ เข็มธนู

ผบ.หมู่ โครงการพระราชดำริ 2 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

286. สิบตำรวจตรี จิรายุส หมกทอง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

287. ร้อยตำรวจเอกหญิง จิราวรรณ ช่วยอนันต์

รอง สว.ฝตส.๑ ตส.๓

ชำระเงินแล้ว

288. สิบตำรวจโท จีรเดช เสมาพัฒน์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.21

ชำระเงินแล้ว

289. สิบตำรวจตรี จีรวัฒน์ ราชกระโทก

ผบ.หมู่ จร..สน.ประชาชื่น

ชำระเงินแล้ว

290. ร้อยตำรวจเอก จีรศักดิ์ นิมมา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

291. จ่าสิบตำรวจ จีระเดช โกฏญา

ผบ.หมู่ กก.1 บก.1

ชำระเงินแล้ว

292. สิบตำรวจโท จีระศักดิ์ ขาวสะอาด

ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

293. สิบตำรวจเอกหญิง จุฑาทิพย์ จรทะผา

ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

294. ร้อยตำรวจโทหญิง จุฑาทิพย์ รูปศรี

รอง สว.ฝช.สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

295. สิบตำรวจโท จุฑามาศ เกื้อสกุล

ผบ.หมู่.ผช.(พงส).สน.บางชัน

ชำระเงินแล้ว

296. ร้อยตำรวจโทหญิง จุฑามาศ วิไลรัตน์

รองสารวัตร(สอบสวน)สน.บางมด

ชำระเงินแล้ว

297. สิบตำรวจตรีหญิง จุฑามาศ พึ่งหวาน

ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

298. ร้อยตำรวจเอกหญิง จุฑามาส มีดีภาค

รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

299. จ่าสิบตำรวจหญิง จุฑารัตน์ เต็มเกลี้ยง

ผบ.หมู่(ธร.) สภ.สะเดา

ชำระเงินแล้ว

300. ร้อยตำรวจเอก จุมพลล เมืองมา

รองสารวัตรสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

301. ร้อยตำรวจเอกหญิง จุไรลักษณ์ วงศ์สาร

รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

ชำระเงินแล้ว

302. สิบตำรวจโทหญิง จุฬาลักษณ์ ผ่านภพ

ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

303. ร้อยตำรวจเอก เจตชนะ ศิริจำปา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

304. สิบตำรวจโท เจตนิพัทธ์ อำมาตย์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

305. จ่าสิบตำรวจ เจนณรงค์ วระชุน

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล

ชำระเงินแล้ว

306. พันตำรวจตรี เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์

อาจารย์(สบ2) ตศ.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

307. ร้อยตำรวจเอก เจริญศักดิ์ จรุงกิจสุวรรณ

รอง สวป. สน.บางกอกใหญ่

ชำระเงินแล้ว

308. สิบตำรวจตรี เจษฎา วัฒนดุริยกุล

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองสาหร่าย

ชำระเงินแล้ว

309. จ่าสิบตำรวจ เจษฎา ปาลิวนิช

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

310. สิบตำรวจเอก เจษฎา เงินขาว

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

311. ดาบตำรวจ เจษฎา ลู่พิทักษ์สกุล

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

312. สิบตำรวจโท เจษฎาพงษ์ ค้ำชู

ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

ชำระเงินแล้ว

313. สิบตำรวจโท เจษฎาพร มหาชัย

ผบ หมู่ กก.ตชด.44

ชำระเงินแล้ว

314. สิบตำรวจตรี เจษอามร ยิ่งยืน

ผบ.หมู่(ป) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

315. สิบตำรวจตรี เจษอามร ยิ่งยืน

ผบ.หมู่(ป)สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

316. สิบตำรวจตรี เจ๊ะรุสลัน เจ๊ะอาแว

ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะรม ชรก.ศพฐ.10

ชำระเงินแล้ว

317. สิบตำรวจโทหญิง ฉภิญญา สุริยธรรมกุล

ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

ชำระเงินแล้ว

318. สิบตำรวจโท ฉัตรชัย เดชพ่วง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

319. ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย วุ่นแป้น

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

320. ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย วุ่นแป้น

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

321. สิบตำรวจโท ฉัตรชัย สืบดา

ผบ.หมู่(ป.)สภ.สามชุก

ชำระเงินแล้ว

322. ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย ศรีเมือง

รอง สว.กก.5บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

323. สิบตำรวจตรี ฉัตรชัย สากล

ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33

ชำระเงินแล้ว

324. สิบตำรวจโท ฉัตรตระกูล ง่วนทอง

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

325. ร้อยตำรวจเอก ฉัตรพงษ์ ธรรมสอน

รอง สว.(สอบสวน)กก.๓ บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

326. ร้อยตำรวจโท ฉัตรพล นพคุณ

รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.ยี่งอ

ชำระเงินแล้ว

327. ร้อยตำรวจโท ฉัตรมงคล มีจั่นเพชร

รองสวป.สภ.หนองปรือ จ. กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

328. สิบตำรวจโทหญิง ฉัตรวิไล ธนอาภากร

ผบ.หมู่กองร้อยที่ ๔ กก.ควบคุมฝูงชน ๒

ชำระเงินแล้ว

329. สิบตำรวจโท ฉัตรวุฒิ ครุธเกตุ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านเทื่อม

ชำระเงินแล้ว

330. จ่าสิบตำรวจหญิง ฉันทนา พริกประสงค์

ผบ หมู่ กก. คธม.บช.ทท,

ชำระเงินแล้ว

331. สิบตำรวจโทหญิง ฉันทนา ศิริชัยเดช

ครู ปท.1

ชำระเงินแล้ว

332. ร้อยตำรวจโทหญิง ฉันทรุจี เชื้อกรุงเทพ

รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการงานสอบสวน บก.ปอศ.

ชำระเงินแล้ว

333. ดาบตำรวจ เฉลิม ช้างจวง

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

334. สิบตำรวจโท เฉลิมเกียรติ เขื่อนศิริ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

335. สิบตำรวจโท เฉลิมชาติ บุญยัง

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย

ชำระเงินแล้ว

336. สิบตำรวจโท เฉลิมพงษ์ กุลาดี

ผบ.หมู่ ฝสส.2 สส.

ชำระเงินแล้ว

337. ร้อยตำรวจโท เฉลิมพงษ์ ทองแท่ง

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

338. ดาบตำรวจ เฉลิมพล จันทภาโส

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

339. สิบตำรวจโท เฉลิมพล สุขสำราญ

ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

340. สิบตำรวจโท เฉลิมพล ตุ้มปามา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

341. จ่าสิบตำรวจ เฉลิมพล สัวรัมย์

ผบ.หมู่(จร.) งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

342. สิบตำรวจตรี เฉลิมพล รัตนศรีอำไพพงศ์

ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.

ชำระเงินแล้ว

343. สิบตำรวจโท เฉลิมวงศ์ วิจารย์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

344. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

345. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชญาดา เศรษฐภักดี

รอง สว.ปป.ผอ

ชำระเงินแล้ว

346. จ่าสิบตำรวจ ชญาศักด์ หมั่นทรัพย์

ผบ.หมู่ ฝอ บก ตม.2

ชำระเงินแล้ว

347. จ่าสิบตำรวจ ชญาศักดิ์ หมั่นทรัพย์

ผบ.หมู่ ฝอ บก ตม.2

ชำระเงินแล้ว

348. สิบตำรวจเอกหญิง ชณุตตราภรณ์ มากชุ่ม

ผบ.หมู่.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

349. จ่าสิบตำรวจหญิง ชนวีร์ เวชสาร

ผบ.หมู่ ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

350. ร้อยตำรวจเอก ชนะชัย ใจกล้า

รอง สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

351. พันตำรวจโทหญิง ชนัญญา วรอนุวัฒนกุล

รองผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

352. ร้อยตำรวจตรีหญิง ชนากานต์ หนองคาย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

ชำระเงินแล้ว

353. ร้อยตำรวจเอก ชนาเทพ วะสวานนท์

รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

354. สิบตำรวจโท ชนาธิป โกสินทร์

ผบ.หมู่.กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

355. สิบตำรวจโท ชนาธิป โกสินทร์

ผบ.หมู่.กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

356. สิบตำรวจโทหญิง ชนิดา เกียรติวงศ์ชัย

ผบ.หมู่ ฝทว.2 ทว.

ชำระเงินแล้ว

357. ร้อยตำรวจโทหญิง ชนิตสิรี เรืองดำรงรัตน์

รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

358. ร้อยตำรวจเอก ชนิตา วาทพันธุ์

รอง สว.ฝ่ายคลัง บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

359. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชนิสรา หนองหารพิทักษ์

รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

ชำระเงินแล้ว

360. ร้อยตำรวจเอก ชนุตร์ ภูเทียมศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

ชำระเงินแล้ว

361. ร้อยตำรวจโท ชโนวิทก์ สีเนหะ

รอง สว.(สอบสวน)สน.ชนะสงคราม

ชำระเงินแล้ว

362. สิบตำรวจโท ชยดล อินทร์เมือง

ผบ.หมู่ กก.สส.ภจว.ระยอง

ชำระเงินแล้ว

363. สิบตำรวจตรี ชยนนท์ ศิรินทร์วงศ์

ผบ.หมู่ กองร้อย 1 กก. อารักขา1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

364. สิบตำรวจตรี ชยันธร แยบกระโทก

ผบ.หมู่(ป.)สภ.นครหลวง

ชำระเงินแล้ว

365. สิบตำรวจตรี ชยันธร แยบกระโทก

ผบ.หมู่(ป.)สภ.นครหลวง

ชำระเงินแล้ว

366. สิบตำรวจโท ชยานันต์ เกิดแดน

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์

ชำระเงินแล้ว

367. พันตำรวจโท ชยุต จรรยาเลิศ

สน.ท่าเรือ

ชำระเงินแล้ว

368. พันตำรวจโท ชยุต จรรยาเลิศ

สน.ท่าเรือ

ชำระเงินแล้ว

369. สิบตำรวจตรี ชยุต นวลจันทร

ผบ.หมู่ กองร้อยที่1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

370. พันตำรวจโท ชยุต พงศ์ธาตรี

รองผู้กำกับสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

371. สิบตำรวจโทหญิง ชริสรา ภู่รอด

ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

372. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชลฑิษา เหล็กมา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

ชำระเงินแล้ว

373. สิบตำรวจโทหญิง ชลธิชา พงษ์ภัทรวดี

ผบ.หมู่ กวท.สส.

ชำระเงินแล้ว

374. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชลธิชา ต๊ะสุทา

รอง สว.ฝงป.5 งป.

ชำระเงินแล้ว

375. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชลธิชา มิสกุล

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สามพราน

ชำระเงินแล้ว

376. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชลลดา นพฤทธิ์

รองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางพลัด

ชำระเงินแล้ว

377. ร้อยตำรวจโท ชลวิทย์ วิสุทธินันท์

อาจารย์(สบ.๑)

ชำระเงินแล้ว

378. พันตำรวจโท ชลัช จุมพลพักตร์

สว.จร.สน.บางบอน

ชำระเงินแล้ว

379. จ่าสิบตำรวจหญิง ชลัยรัตน์ ภักดีนพรัตน์

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

380. สิบตำรวจเอกหญิง ชลิดา ประสมทรัพย์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปค.

ชำระเงินแล้ว

381. ร้อยตำรวจโทหญิง ชลิตตา มีชัย

รอง สว.ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

382. พันตำรวจตรี ชวการ ถิราพิพัฒน์

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

383. ร้อยตำรวจโท ชวลิต ประพันธ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน

ชำระเงินแล้ว

384. สิบตำรวจโท ชวลิต ธานีรัตน์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

385. สิบตำรวจเอก ชวลิต คำแปง

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

386. สิบตำรวจโท ชวาทิพย์ บุญมาก

ผบ.หมู่ ป. สภ.อัมพวา

ชำระเงินแล้ว

387. ดาบตำรวจ ชัชชัย สุขขี

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง

ชำระเงินแล้ว

388. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชัชนท รัตนจำนงค์

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

389. ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ทองสง

รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

ชำระเงินแล้ว

390. ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ทองสง

รอง สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

ชำระเงินแล้ว

391. สิบตำรวจโท ชัชวาลย์ พงษา

ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.10 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

392. สิบตำรวจตรี ชัชวาลย์ จำปาทอง

ผบ.หมู่ (ป).

ชำระเงินแล้ว

393. พันตำรวจโท ชัชวาลย์ ผูกพันธ์

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9

ชำระเงินแล้ว

394. สิบตำรวจโท ชัชวาลย์ บุญสากุล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

395. จ่าสิบตำรวจหญิง ชัญญาภัค ช้างสาร

ผู้บังคับหมู่งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร

ชำระเงินแล้ว

396. ร้อยตำรวจเอก ชัยกร อิสระภาพ

รอง สว.กก.4 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

397. ดาบตำรวจ ชัยชาญ กาชัย

ผบ.หมู่ จร.สภ.คลองหลวง

ชำระเงินแล้ว

398. พันตำรวจโท ชัยธัช เชียงทา

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สายไหม

ชำระเงินแล้ว

399. พันตำรวจเอก ชัยพร ทองนาเพียง

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

400. ร้อยตำรวจเอก ชัยภักดิ์ สมภักดี

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง

ชำระเงินแล้ว

401. จ่าสิบตำรวจ ชัยมงคล จุลโลบล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

402. สิบตำรวจตรี ชัยมงคล ปุราโต

ผบ.หมู่(ป)​สภ.แก่งคอย

ชำระเงินแล้ว

403. พันตำรวจโท ชัยยพล จิระ

สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี

ชำระเงินแล้ว

404. พันตำรวจโท ชัยยพล จิระ

สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี

ชำระเงินแล้ว

405. ดาบตำรวจ ชัยยุทธ ภูมิถาวร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางกรวย

ชำระเงินแล้ว

406. สิบตำรวจโท ชัยรัตน์ พัฒนศักดิ์

ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด

ชำระเงินแล้ว

407. สิบตำรวจโท ชัยรัตน์ ธรรมใจ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะช้าง

ชำระเงินแล้ว

408. จ่าสิบตำรวจ ชัยวัฒน์ เขมะสัจจกุล

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

409. สิบตำรวจโท ชัยวัฒน์ สุทธิอาคาร

ผบ.หมู่ กพถ.สส.

ชำระเงินแล้ว

410. จ่าสิบตำรวจ ชัยวัฒน์ พงษ์ไพบูลย์

ผบ.หมู่.(ป.)

ชำระเงินแล้ว

411. สิบตำรวจโท ชัยวัฒน์ ศรีสุขใส

ผบ.หมู่.(ป.)สภ.เขาหลัก

ชำระเงินแล้ว

412. สิบตำรวจโท ชัยวัฒน์ บุญประจักษ์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

413. ดาบตำรวจ ชัยวัฒน์ มูลมงคล

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

414. สิบตำรวจตรี ชัยวัฒน์ คอเหลี่ยม

ผบ.หมู่ ร้อย3 คฝ.2 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

415. สิบตำรวจโท ชัยวัฒน์ ใจงาม

ผบ.หมู่ ป. สภ.เมืองนครปฐม

ชำระเงินแล้ว

416. สิบตำรวจโท ชัยวัฒน์ มหาโพธิ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางกอกน้อย

ชำระเงินแล้ว

417. สิบตำรวจโท ชาคริต ทิพย์แสง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

418. สิบตำรวจตรี ชาครีย์ แพงเพ็ชร์

ผบ.หมู่(ป.)​สภ.เมืองนครนายก

ชำระเงินแล้ว

419. สิบตำรวจตรี ชาญณรงค์ เยาวรัตน์

ผบ.หมู.ปฯ

ชำระเงินแล้ว

420. สิบตำรวจตรี ชาญณรงค์ เยาวรัตน์

ผบ.หมู่.ปฯ

ชำระเงินแล้ว

421. สิบตำรวจโท ชาญเทพ แก้วรัศมี

ผบ.หมู่(ป) สภ.ถลาง

ชำระเงินแล้ว

422. ดาบตำรวจ ชาญวิท ภาชนะ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่กา จว.พะเยา

ชำระเงินแล้ว

423. พันตำรวจโท ชาญศราวุธ แสงอรุณ

สว.ส.รฟ.หาดใหญ่

ชำระเงินแล้ว

424. สิบตำรวจโท ชาตรี ชัยประสิทธิ์

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

425. ดาบตำรวจ ชาตรี เป็งสลี

ผบ.หมู่ สส.

ชำระเงินแล้ว

426. สิบตำรวจโท ชาตรี อุดมมาลี

ผบ.หมู่ กก.ตชด.23

ชำระเงินแล้ว

427. ดาบตำรวจ ชาติชัย ราชคุณ

ผบ.หมู่ กก.ตชด.43

ชำระเงินแล้ว

428. ร้อยตำรวจเอก ชาติชาย ไชยบุตร

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

429. สิบตำรวจตรี ชานนท์ภวิศวร์ วุฒิภัทรสุรินทร์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ชำระเงินแล้ว

430. ดาบตำรวจ ชานนท์ แก้วไพรสี

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

431. สิบตำรวจโท ชานนท์ ศรีทะนนท์

ผบ หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

432. สิบตำรวจตรี ชานัฐ แสงมณี

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

433. สิบตำรวจโท ชาย อินทร์เมือง

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองพัทยา

ชำระเงินแล้ว

434. สิบตำรวจโทหญิง ชิชา ปัญญ์เอกวงศ์

ผบ.หมู่ ฝช.สลก.ตร

ชำระเงินแล้ว

435. สิบตำรวจเอก ชิติพัทธ์ ก๋าถ้วย

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

436. ดาบตำรวจ ชินโชติ กลับสุวรรณ

ผบ.หมู่ (ป.)สภ.เมืองอุตรดิตถ์

ชำระเงินแล้ว

437. สิบตำรวจโท ชินธัช สุนันต๊ะ

ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ

ชำระเงินแล้ว

438. สิบตำรวจโท ชินพันธ์ กระบิน

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร

ชำระเงินแล้ว

439. สิบตำรวจเอก ชินวัฒน์ วิโรจน์เพ็ชร์

ผบ.หมู่ฝ่ายวิเคราะห์ควบคุมงบประมาณและมาตรฐานพัสดุ

ชำระเงินแล้ว

440. สิบตำรวจตรี ชิษณะ เชื้อเวียง

ผบ.หมู่.กก.ปพ.บก.สส.ภ.4

ชำระเงินแล้ว

441. สิบตำรวจตรี ชิษณุ บุษบา

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ1 กก.1 บจ.จร.

ชำระเงินแล้ว

442. สิบตำรวจโท ชิษณุพงศ์ จำปาวงค์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

443. ร้อยตำรวจเอกหญิง ชุติญาณิวชร ทวีเรืองวงศ์

รอง สว.ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

444. สิบตำรวจเอก ชุติเดช ใจลิน

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

445. สิบตำรวจตรี ชุติพัฒน์ มีลาภ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากน้ำชุมพร ภ.จว.ชุมพร

ชำระเงินแล้ว

446. พันตำรวจตรี ชุติอิทธิมนต์ โอภาสศุภพิชยะ

สว.ฝตส.๑ ตส.๓

ชำระเงินแล้ว

447. พันตำรวจโท ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

448. ดาบตำรวจ ชุมพล คงสัตย์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

449. พันตำรวจโท ชุมพล บัวชุม

รอง ผกก.ป.

ชำระเงินแล้ว

450. สิบตำรวจโท ชุมสิน ช้างเผือก

ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

451. สิบตำรวจเอกหญิง ชุลีพร โปร่งอากาศ

ผบ หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

452. สิบตำรวจโท ชูเกียรติ ชัยรัตน์

ผบ.หมู่ ตม.จว.ศรีสะเกษ

ชำระเงินแล้ว

453. ดาบตำรวจ ชูชัย ตุ่นคำแดง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

454. พันตำรวจเอก ชูวิทย์ กองแก้ว

ผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

455. พันตำรวจเอก ชูวิทย์ กองแก้ว

ผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

456. พันตำรวจโท ชูศักดิ์ ปิ่นรัตน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์

ชำระเงินแล้ว

457. จ่าสิบตำรวจ ชูศักดิ์ ประจงกิจ

ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองพัทยา

ชำระเงินแล้ว

458. ดาบตำรวจ ชูสกุล ชัยชื่อ

ผบ.หมู่ ป. สภ.ป่าตอง

ชำระเงินแล้ว

459. ดาบตำรวจ เชาน์วัชร รอดขวัญ

ผล.หมู่ จร.

ชำระเงินแล้ว

460. สิบตำรวจโทหญิง เชาวณีย์ พูลเพิ่ม

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

461. ร้อยตำรวจเอก เชาวเรศ บุญคุ้ม

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

462. จ่าสิบตำรวจ เชาวลิต เกตุฉลวย

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.

ชำระเงินแล้ว

463. สิบตำรวจโท เชาว์วัฒน์ แก้วกล้า

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพัทยา

ชำระเงินแล้ว

464. สิบตำรวจตรี โชคชัย คุ้มบ้าน

ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุขสำราญ

ชำระเงินแล้ว

465. ร้อยตำรวจโท โชคดี ปัญญาเจริญดี

รอง สวป สน.ประชาชื่น

ชำระเงินแล้ว

466. จ่าสิบตำรวจหญิง โชติกา นาคสวัสดิ์

ผบ.หมู่ ธร.สภ.เมืองสุราษฏ์ธานี

ชำระเงินแล้ว

467. สิบตำรวจตรี โชติพัฒน์ ศรีธนาวรากิตติ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

468. ร้อยตำรวจเอกหญิง โชติมา แอกทอง

รอง สว. ฝ่ายยุทธศาสตร์

ชำระเงินแล้ว

469. จ่าสิบตำรวจ ไชยกร ทรัพยะโตษก

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

470. พันตำรวจโท ไชยภูมิ ฉลองภูมิ

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

471. ร้อยตำรวจเอก ไชยรัตน์ อุทสาร

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

472. ร้อยตำรวจเอก ไชรัตน์ อุทสาร

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

473. จ่าสิบตำรวจหญิง ญาญ์นิศา นิธิพัฒนโรจน์

ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.๗

ชำระเงินแล้ว

474. สิบตำรวจโท ญาณเดช ศรอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

475. สิบตำรวจโท ญาณเดช ศรอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

476. สิบตำรวจโท ญาณเดช ศรอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

477. สิบตำรวจโท ญาณเดช ศรอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

478. สิบตำรวจตรี ญาณวุฒิ หัวหน้าราษฎร์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชำระเงินแล้ว

479. จ่าสิบตำรวจ ญาณาธร ราชสีห์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์

ชำระเงินแล้ว

480. ดาบตำรวจหญิง ญาณินดา ศรีนนท์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.สตม.

ชำระเงินแล้ว

481. สิบตำรวจโท ญาณินทร์ พรกุณา

ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล

ชำระเงินแล้ว

482. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฎัชนีกร สุขดี

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

ชำระเงินแล้ว

483. ดาบตำรวจ ฐนากฤติ นวมทอง

รรท.ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

484. สิบตำรวจโท ฐนิศร์ ร่มเงิน

ผบ.หูม่ กพถ.สส.

ชำระเงินแล้ว

485. จ่าสิบตำรวจหญิง ฐปิตา ชูเพชร

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

486. จ่าสิบตำรวจหญิง ฐานทิพย์ บุษบงค์

ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

487. จ่าสิบตำรวจหญิง ฐานทิพย์ บุษบงค์

ผบ.หมู่ งอ.บ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

488. สิบตำรวจโท ฐานันดร มณีจันทร์สุข

ผบ.หมู่ ป. สภ.แม่หวาด

ชำระเงินแล้ว

489. สิบตำรวจโท ฐานันดร มณีจันทร์สุข

ผบ. หมู่ ป. สภ.แม่หวาด

ชำระเงินแล้ว

490. สิบตำรวจตรี ฐานันดร เต็กสุวรรณ์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ด่านมะขามเตี้ย

ชำระเงินแล้ว

491. สิบตำรวจโท ฐานันท์ดร บุญมาก

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

ชำระเงินแล้ว

492. จ่าสิบตำรวจหญิง ฐานิช จามรกิจสกุล

ผบ.หมู่ กก.2 บก.สกส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

493. สิบตำรวจโทหญิง ฐานิตร์ อโนทัยสินทวี

ผ.บ.หมู่ ฝ่ายการเงิน

ชำระเงินแล้ว

494. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐานิศวร์ เจริญสิทธิ์ภัทร

อาจารย์ (สบ 1)

ชำระเงินแล้ว

495. พันตำรวจโท ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา

สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

ชำระเงินแล้ว

496. ร้อยตำรวจเอก ฐาปนพงษ์ พึ่งมี

รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด

ชำระเงินแล้ว

497. จ่าสิบตำรวจหญิง ฐาปนี คงสบาย

ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ บก.รฟ.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

498. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิตากานต์ กมลรัตนา

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

499. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิตาภรณ์ ลอยสา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

500. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิตาภรณ์ คณเกณฑ์

รอง สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

501. ดาบตำรวจ ฐิติ ภมรสูต

ผบ.หมู่ ตม.จว.กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

502. พันตำรวจโท ฐิติกร วีนเจริญพันธุ์

รอง.ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี

ชำระเงินแล้ว

503. สิบตำรวจตรี ฐิติพงศ์ พิพัฒฐาดร

ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าพระ

ชำระเงินแล้ว

504. ร้อยตำรวจเอก ฐิติพงศ์ เวียนภูมิ

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

505. จ่าสิบตำรวจ ฐิติพัฒน์ อนุศรี

ผบ.หมู่(สส) กก. สส.4 บก. สส.

ชำระเงินแล้ว

506. ดาบตำรวจ ฐิติพันธุ์ เพ็ญศิริ

ผบ.หมู่ งาน(ป.)

ชำระเงินแล้ว

507. สิบตำรวจเอกหญิง ฐิติมา รัตนชมภู

ผบ.หมู่ ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

508. สิบตำรวจโท ฐิติวัสต์ แก้วศรี

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางกรวย

ชำระเงินแล้ว

509. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐิพรลักษณ์ ไก่แก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน

ชำระเงินแล้ว

510. ร้อยตำรวจเอก ณชชน ออมทรัพย์

รอง สว.กก.4 บก.สกส.

ชำระเงินแล้ว

511. พันตำรวจโทหญิง ณณัฏฐิ์ฐา น้อยบุรี

สว.กบ.บก.อก.รพ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

512. จ่าสิบตำรวจหญิง ณปภา สมน้อย

ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

513. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณพาวัน วระกมล

รองสารวัตร(สอบสวน)สน.บุมพินี

ชำระเงินแล้ว

514. พันตำรวจโท ณรงกรณ์ ขันจันทร์

รอง ผกก.สส.บก.น.7

ชำระเงินแล้ว

515. สิบตำรวจโท ณรงค์ชัย พะโส

ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน

ชำระเงินแล้ว

516. พันตำรวจตรี ณรงค์รัชช์ ภัทรวิกรัยกุล

สว.(สอบสวน) สภ.เขาย้อย

ชำระเงินแล้ว

517. สิบตำรวจโท ณรงค์ฤทธิ์ เขียวมา

ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

518. ดาบตำรวจ ณรงค์ศักดิ์ ชูหนู

ผบ.หมู่(ป.)สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบี่

ชำระเงินแล้ว

519. ร้อยตำรวจเอก ณรงศักดิ์ พิมพา

รองสวป.สภ.หนองรี

ชำระเงินแล้ว

520. จ่าสิบตำรวจ ณรัช สวัสดิชีวิน

ผบ.หมู่ กลุ่มงานฯการก่อการร้ายสากล บก.ส.4

ชำระเงินแล้ว

521. พันตำรวจโท ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี

รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม

ชำระเงินแล้ว

522. สิบตำรวจโท ณฤทธิ์ กรีณาวงษ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองเขื่อน

ชำระเงินแล้ว

523. ร้อยตำรวจเอก ณวพณ เดชพร

รอง สว. กก.4

ชำระเงินแล้ว

524. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัชชา กลั่นเชื้อ

รองสารวัตรสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

525. สิบตำรวจโท ณัชพล สมควร

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

526. สิบตำรวจตรี ณัฎฐฃัย ศรีคราม

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

527. ร้อยตำรวจเอก ณัฎฐเดช อยู่นุช

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

528. สิบตำรวจโท ณัฏฐ์ชยางกูร ทาคำ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

529. สิบตำรวจโท ณัฏฐพงศ์ เวชชศาสตร์

ผบ.หมู่ ฝสส.๖ สส.

ชำระเงินแล้ว

530. สิบตำรวจโทหญิง ณัฏฐ์พัชร์ ฤทธิรักษ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

ชำระเงินแล้ว

531. สิบตำรวจเอกหญิง ณัฏฐวี ธัญญ์วิเศษจินดา

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.2

ชำระเงินแล้ว

532. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฏฐวี ทองโอ

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

533. พันตำรวจตรี ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล

สว.กพอ.

ชำระเงินแล้ว

534. จ่าสิบตำรวจ ณัฐกฤต บุญรอด

ผบ.หมู่ กลุ่มงานพิจารณา 1 มน.

ชำระเงินแล้ว

535. สิบตำรวจโท ณัฐกานต์ สีนิล

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.คฝ.1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

536. สิบตำรวจโท ณัฐกุล รัตนาลังการ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระอินทร์ราชา

ชำระเงินแล้ว

537. สิบตำรวจตรี ณัฐชนน นวลดำ

ผบ.หมู่(จร.)

ชำระเงินแล้ว

538. สิบตำรวจตรี ณัฐชนน นวลดำ

ผบ.หมู่(จร.)

ชำระเงินแล้ว

539. สิบตำรวจโท ณัฐชนน นวลดำ

ผบ.หมู่(จรฺ)

ชำระเงินแล้ว

540. สิบตำรวจตรี ณัฐชนัย ศิริสุภา

ผบ.หมู่(จร.) สน.ทองหล่อ

ชำระเงินแล้ว

541. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฐชยา เรืองสม

รอง สว.ฝสต.1 กต.8

ชำระเงินแล้ว

542. สิบตำรวจตรีหญิง ณัฐฐินันท์ แก้วทวี

ผบ.หมู่ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ชำระเงินแล้ว

543. ดาบตำรวจหญิง ณัฐณิชา คงจันทร์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.4

ชำระเงินแล้ว

544. สิบตำรวจโท ณัฐดนัย อยู่เจริญ

ผบ.หมู่ ป.

ชำระเงินแล้ว

545. ดาบตำรวจ ณัฐดนัย โพธิ์หอม

ผบ.หมู่ กก.3 บก.สส.

ชำระเงินแล้ว

546. ร้อยตำรวจเอก ณัฐดนัย อังคะนาวิน

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

547. สิบตำรวจโท ณัฐดนัย ขันทะสีมา

ผบ.หมู่ งานอารักขาที่๑ กก.อารักขา๒ บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

548. จ่าสิบตำรวจ ณัฐธนพล ตุลพงษ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

549. สิบตำรวจโทหญิง ณัฐธนาย์ ซุงประเสริฐ

ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

550. ร้อยตำรวจเอก ณัฐธพงษ์ วงศ์ธนัญชัย

รอง สว.สส. สภ.กาบเชิง

ชำระเงินแล้ว

551. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฐธยาน์ สุดจิตต์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

ชำระเงินแล้ว

552. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฐธยาน์ มาดี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

ชำระเงินแล้ว

553. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณัฐธยาน์ ไปดง

รอง สว.ฝอ.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

554. สิบตำรวจโท ณัฐนันท์ โพธิ์ชัย

ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาอุดม

ชำระเงินแล้ว

555. สิบตำรวจเอก ณัฐนันท์ ศรพรหมฉาย

ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.5 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

556. จ่าสิบตำรวจหญิง ณัฐปภัสร์ แสนโคตร

ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองเลย

ชำระเงินแล้ว

557. ดาบตำรวจ ณัฐพงศ์ คงแย้ม

ผบ.หมู่จราจร

ชำระเงินแล้ว

558. สิบตำรวจโท ณัฐพงศ์ เจริญเกียรติภูมิ

ผบ.หมู่ (ป) สน.จักรวรรดิ

ชำระเงินแล้ว

559. ดาบตำรวจ ณัฐพงศ์ ประทุมมาศ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

560. พันตำรวจโท ณัฐพงศ์ ชัยปฏิยุทธพงศ์

สว.ฝอ.5 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

561. สิบตำรวจตรี ณัฐพงษ์ มีเจริญ

ผบ.หมู่ กองร้อย 1 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

562. สิบตำรวจตรี ณัฐพงษ์ วิเศษยา

ผบ.หมู่(จร.)สน.นางเลิ้ง

ชำระเงินแล้ว

563. สิบตำรวจตรี ณัฐพงษ์ บุญตัน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่เมย จว.ตาก

ชำระเงินแล้ว

564. ร้อยตำรวจโท ณัฐพนธ์ ปาลานุสรณ์

รอง สว(สอบสวน)สภ.กมลา

ชำระเงินแล้ว

565. จ่าสิบตำรวจหญิง ณัฐพร จักร์นารายณ์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

566. สิบตำรวจตรี ณัฐพล ศิริอางค์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

567. ดาบตำรวจ ณัฐพล อุบลนุช

ผบ.หมู่(ป.)สภ.แสนภูดาษ

ชำระเงินแล้ว

568. ร้อยตำรวจเอก ณัฐพล เพจี้

รอง สว.(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

569. สิบตำรวจโท ณัฐพล ทองรินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

570. สิบตำรวจโท ณัฐพล ไชยขวัญ

ผบ.หมู่ (ป.)

ชำระเงินแล้ว

571. ร้อยตำรวจเอก ณัฐพล บรรพต

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

572. ร้อยตำรวจเอก ณัฐพล เสียมไหม

รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู

ชำระเงินแล้ว

573. สิบตำรวจตรี ณัฐพัชร สุขบาง

ผบ.หมู่ จร.สน.บางพลัด

ชำระเงินแล้ว

574. สิบตำรวจตรี ณัฐพิสิษฐ์ จิตรีงาม

ผบ.หมู่ บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

575. สิบตำรวจโท ณัฐภัทร ชูชื่น

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่ายาง

ชำระเงินแล้ว

576. สิบตำรวจตรี ณัฐภัทร ภู่เจริญ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองชัยนาท

ชำระเงินแล้ว

577. สิบตำรวจตรี ณัฐภัทร สุทธิ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

578. ร้อยตำรวจเอก ณัฐภัทร พุ่มลำเจียก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ

ชำระเงินแล้ว

579. ดาบตำรวจหญิง ณัฐภัสสร ศันติชัยพัทธ์

ผบ.หมู่ สภ.เมืองชัยภูมิ

ชำระเงินแล้ว

580. จ่าสิบตำรวจหญิง ณัฐยาพัชญ์ ไชยยายงค์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1

ชำระเงินแล้ว

581. สิบตำรวจโท ณัฐวรพล กุลวรพิสิษฐ์

ผบ.หมู่ กตว.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

582. ร้อยตำรวจเอก ณัฐวรรธน์ สงคง

รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

583. สิบตำรวจโท ณัฐวัฒน์ ทิพย์สมบัติ

ผบ.หมู่ ฝทว.1 ทว.

ชำระเงินแล้ว

584. สิบตำรวจโท ณัฐวัฒน์ สิทธิ์ทิพย์ป้อ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาย

ชำระเงินแล้ว

585. จ่าสิบตำรวจ ณัฐวัฒน์ สิทธิวงษ์

ผบsหมู่ส.ทท.1กก.1

ชำระเงินแล้ว

586. สิบตำรวจโท ณัฐวัฒน์ วิริยะ

ผบ.หมู่ ฝสส.2 สส.

ชำระเงินแล้ว

587. ร้อยตำรวจเอก ณัฐวัตร์ ธงทันที

รอง ผบ.ร้อย(สบ.1)กองร้อยที่1 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

588. พันตำรวจตรี ณัฐวุฒิ ธัญญเกษตร

นวท.(สบ2)กคม.ศพฐ.3

ชำระเงินแล้ว

589. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ อินทร์เอี่ยม

ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

590. สิบตำรวจตรี ณัฐวุฒิ ทิพย์ขำ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

591. สิบตำรวจตรี ณัฐวุฒิ มาศโอสถ

ผบ.หมู่ ผช.พงส.สน.พลับพลาไชย 1

ชำระเงินแล้ว

592. สิบตำรวจตรี ณัฐวุฒิ ทองงาม

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เกาะสีชัง

ชำระเงินแล้ว

593. จ่าสิบตำรวจ ณัฐวุฒิ ทองประศรี

ผบ หมู่ ตม จว ปัตตานี

ชำระเงินแล้ว

594. ดาบตำรวจ ณัฐวุฒิ หรรษาพันธุ์

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

595. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ อินบำรุง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านหนองพลับ

ชำระเงินแล้ว

596. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ ปิ่นวิถี

ผบ.หมู่.(ป.)

ชำระเงินแล้ว

597. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ อินทร์เอี่ยม

ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5

ชำระเงินแล้ว

598. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ ตะเพียรทอง

ผบ.หมู่(ป.)สน.ปากคลองสาน

ชำระเงินแล้ว

599. สิบตำรวจเอก ณัฐวุฒิ จูวรรณะ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

600. สิบตำรวจตรี ณัฐวุฒิ ทูลมณี

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

ชำระเงินแล้ว

601. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ มายา

ผบ.หมู่ (ป) สภ.คูคต

ชำระเงินแล้ว

602. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ กล่อมพร

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังเจ้า

ชำระเงินแล้ว

603. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ ไพรศรี

ผบ.หมู่ (สส.)

ชำระเงินแล้ว

604. สิบตำรวจโท ณัฐวุฒิ วงษ์วิรัตน์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางปะกง

ชำระเงินแล้ว

605. สิบตำรวจโท ณัทวุฒิพันธ์ อินทิม

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

606. จ่าสิบตำรวจหญิง ณัทศศิร์ ฐากันสิริวงศ์

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

607. จ่าสิบตำรวจหญิง ณิชกมล ศรีวิชา

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.4

ชำระเงินแล้ว

608. จ่าสิบตำรวจหญิง ณิชชา สุขยิ่ง

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.3

ชำระเงินแล้ว

609. สิบตำรวจโทหญิง ณิชาภัทร ตนะทิพย์

ผู้ช่วยพยาบาล ปท.1

ชำระเงินแล้ว

610. ร้อยตำรวจเอกหญิง ณิธิชา กลิ่นทอง

รองสารวัตร กก. ๔ บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

611. ร้อยตำรวจเอก ณิพัธพงศ์ พระสุรัตน์

รอง สว.กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

612. ดาบตำรวจ ด.ต. อภิวัฒน์ อุดม

ผบ.หมุ่

ชำระเงินแล้ว

613. ดาบตำรวจ ดนุสรณ์ นุ่นสิงห์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

614. สิบตำรวจเอกหญิง ดรรชนี สินเจริญพิพัฒน์

ผบ.หมู่ ฝอ.กต.2

ชำระเงินแล้ว

615. พันตำรวจโท ดรัณภพ สระทองอยู่

รอง ผกก.ป สภ.เมืองสมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

616. พันตำรวจโท ดรัณภพ สระทองอยู่

รอง ผกก.ป สภ.เมืองสมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

617. สิบตำรวจโท ดลดนัย เถียรสานารถ

ผบ.หมู่ ยอส.บก.อก.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

618. สิบตำรวจโท ดวง เสนน้ำเที่ยง

ผบ. หมู่งานสายตรวจ 3

ชำระเงินแล้ว

619. จ่าสิบตำรวจหญิง ดวงใจ อุ่มจันทร์

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท. 2

ชำระเงินแล้ว

620. จ่าสิบตำรวจหญิง ดวงพร ราชสีห์

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

621. สิบตำรวจโท ดัสกร โคเกเคล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

622. พันตำรวจตรี ดามพวร ทองอิ่ม

สารวัตรป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

623. ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาราพร ตุ้มชู

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

624. ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาราพร ตุ้มชู

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

625. จ่าสิบตำรวจหญิง ดารารมณ์ จิตต์สมพงษ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.ฯ

ชำระเงินแล้ว

626. ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาวใจ สุทธิรักษ์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

627. ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาวใจ สุทธิรักษ์ฺ

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

628. ร้อยตำรวจเอกหญิง ดาวใจ สุทธิรักษ์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

629. ร้อยตำรวจเอก ดาวใจ สุทธิรักษฺ์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

630. ดาบตำรวจ ดาวรุ้ง สุขผดุง

ผบ.หมู่ ส.ทล. 2 กก. 3 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

631. ร้อยตำรวจเอก ดำรงค์ ทองลบ

รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.เมืองปราจีนบุรี

ชำระเงินแล้ว

632. ดาบตำรวจหญิง ดีนา หนูหมาด

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ควนมีด

ชำระเงินแล้ว

633. พันตำรวจตรี ดุสิต สิงห์บุญตา

สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 2 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

634. ดาบตำรวจ เดชญาณ์ พ่านเผือก

ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

635. ดาบตำรวจ เดชณรงค์ ทองจันทร์

ผบ.หมู่(ป.สภ.ฉลอง

ชำระเงินแล้ว

636. ร้อยตำรวจเอก เดชพงษ์ สิงห์มณี

รอง สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน

ชำระเงินแล้ว

637. สิบตำรวจตรี เดชฤทธิ์ เหมราช

ผบ.หมู่ จร.

ชำระเงินแล้ว

638. ดาบตำรวจ เดชา พันธุรัตน์

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

639. ร้อยตำรวจเอก เดชา สีแดง

รอง สว.กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

640. สิบตำรวจโท เด่นณรงค์ นามลาย

ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12

ชำระเงินแล้ว

641. สิบตำรวจตรีหญิง ตรีชฏาภรณ์ พงศ์ภัทรวดี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

642. ร้อยตำรวจเอก ตฤณ พ่วงโสม

รอง สว.ฝ่ายกฏหมายและวินัย บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

643. ร้อยตำรวจเอก ต่อเกียรติ ตุลาธร

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

644. พันตำรวจตรี ต้องชนะ อารีมิตร

สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว

ชำระเงินแล้ว

645. จ่าสิบตำรวจหญิง ต้องตา ต้องใจ

ผบ.หมู่ กก3.บก.ปส.3

ชำระเงินแล้ว

646. สิบตำรวจโท ตะวัน ชูแสง

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

647. สิบตำรวจตรี ตามตะวัน พลับใหญ่

ผบ.หมู่ กก.ตชด.41

ชำระเงินแล้ว

648. ร้อยตำรวจเอก ติณณภพ โพธิ์ชนะพันธุ์

รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพฯ

ชำระเงินแล้ว

649. ร้อยตำรวจเอก ติณณ์ สุมงคล

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

650. สิบตำรวจโท ตุล วิเศษสุทธิชัย

ผบ.หมู่ ฝทว.2 ทว.

ชำระเงินแล้ว

651. สิบตำรวจโทหญิง ตุลยดา จันทาสี

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

652. สิบตำรวจโท ตุลยพัฒน์ แสงประสิทธิ์

ผบ.หมู่.ป.สภ.บางเสาธง

ชำระเงินแล้ว

653. ร้อยตำรวจเอก ไตรภพ มงคลสุจริตกุล

รองสารวัตรจราจร สน.บางยี่ขัน บก.น.7

ชำระเงินแล้ว

654. ร้อยตำรวจเอก ไตรภพ ใจเย็น

รอง สวป.สภ.บางคล้า

ชำระเงินแล้ว

655. สิบตำรวจโท ทนงศักดิ์ โพธิ์มะฮาด

ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 ปฎิบัติราชการ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด

ชำระเงินแล้ว

656. สิบตำรวจโท ทนุศิษฎ์ ถนนทอง

ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

657. ดาบตำรวจ ทรงเกียรติ มากมูล

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล

ชำระเงินแล้ว

658. จ่าสิบตำรวจ ทรงชนม์ อนันตเดชะ

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

659. ร้อยตำรวจเอก ทรงพร หน่อคำ

รอง สว.ธุรการ สภ.นาหวาย เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

660. สิบตำรวจโท ทรงพล นามวงศ์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

661. สิบตำรวจโท ทรงพล หอขุนทด

ผบ.หมู่ ป.

ชำระเงินแล้ว

662. พันตำรวจโท ทรงพล วันทาวงษ์

รองผู้กำกับการ (สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

663. สิบตำรวจโท ทรงยศ บุญถาวรพิทักษ์

ผบ.หมู่(ป)สน.ปทุมวัน

ชำระเงินแล้ว

664. ร้อยตำรวจเอก ทรงยศ บุญทนิมิตร

อาจารย์(สบ ๑)ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

665. สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ เหลือเอก

ผบ.หมู กก.สส. บก.น.3

ชำระเงินแล้ว

666. สิบตำรวจตรี ทรงวุฒิ นามสิมมา

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางระจัน

ชำระเงินแล้ว

667. ร้อยตำรวจเอก ทรงวุฒิ ฟักแสง

รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

668. สิบตำรวจตรี ทรงวุฒิ วัลลภนุสรณ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

669. สิบตำรวจตรี ทรงวุฒิ วัลลภนุสรณ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

670. สิบตำรวจโทหญิง ทรายขวัญ แสนแก้ว

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.คฝ1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

671. สิบตำรวจโท ทฤษฎี ประจันตะเสน

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสม็ด

ชำระเงินแล้ว

672. ดาบตำรวจ ทวนทอง ชายแก้ว

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

673. สิบตำรวจเอก ทวีชัย ปิ่นละออ

ผบ.หมู่(ป)สภ.ตากใบ ภจว.นราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

674. ร้อยตำรวจเอก ทวีชัย กันหาโนน

รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านดู่ จ.ร้อยเอ็ด

ชำระเงินแล้ว

675. ดาบตำรวจ ทวีเดช โฆษิตธาตรี

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔

ชำระเงินแล้ว

676. ร้อยตำรวจเอก ทวีทรัพย์ ชัยภูมิ

รอง สวป.สน.ทองหล่อ

ชำระเงินแล้ว

677. พันตำรวจโท ทวีทรัพย์ เล็กประดิษฐ์

อาจารย์(สบ 2)ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

678. ร้อยตำรวจเอก ทวีศักดิ์ พูลผล

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

679. สิบตำรวจโท ทวีศักดิ์ เถาวะนิช

ผบ.หมู่ กก.ตชด.11

ชำระเงินแล้ว

680. สิบตำรวจโท ทวีศักดิ์ เถาวะนิช

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

681. ร้อยตำรวจเอก ทศพร ชินะวาสี

ผบ.มว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

682. ร้อยตำรวจเอก ทศพร พวงทอง

รอง สว.กก.2 บก.ปส. 1 บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

683. สิบตำรวจโท ทศพร สงค์ประเทศ

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

684. สิบตำรวจโท ทศพร สงค์ประเทศ

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

685. สิบตำรวจโท ทัชช ศรัทธาพงศ์

กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

686. สิบตำรวจตรี ทันพันธ์ พรหมเทศ

ผบ.หมู่.ป

ชำระเงินแล้ว

687. สิบตำรวจโท ทัศเทพ เพ็ชรศรี

ผบ.หมู่ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

688. สิบตำรวจโท ทัศนัย งามสม

ผบ.หมู่(ป.)สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

689. สิบตำรวจโท ทัศนัย แก้วใหญ่

ผบ.หมู่ กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

690. ร้อยตำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ ศรีวิชัย

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

691. ร้อยตำรวจเอกหญิง ทัศนีย์ เชยชมศรี

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.

ชำระเงินแล้ว

692. สิบตำรวจโทหญิง ทัศนีย์ จิตรโวทาน

ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

693. จ่าสิบตำรวจหญิง ทัศนีย์ เจริญตาม

ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.10 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

694. ร้อยตำรวจโทหญิง ทัศนีย์ สุหงษา

รอง สว.กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัย ผค.

ชำระเงินแล้ว

695. สิบตำรวจเอกหญิง ทาริกา ปัญญาดี

ผบ.หมู่ ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

696. ร้อยตำรวจเอกหญิง ทิพวรรณ ยังเหล็ก

รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี

ชำระเงินแล้ว

697. ร้อยตำรวจเอกหญิง ทิวาวรรณ นามวงษ์

รอง สว.ฝอ.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

698. สิบตำรวจโท เทพกมล มณฑา

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางกอกน้อย

ชำระเงินแล้ว

699. สิบตำรวจโท เทพนรินทร์ จำปามูล

ผบ.หมู่ (ป.)สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

700. สิบตำรวจโท เทพฤทธิ์ เวชยันต์

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางนา

ชำระเงินแล้ว

701. พันตำรวจตรี เทอดเกียรติ อภัยวงศ์

สว.สส.สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

702. สิบตำรวจโท เทอดพงษ์ แก้วแสนเมือง

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

703. สิบตำรวจโท เทอดพงษ์ แก้วแสนเมือง

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

704. ร้อยตำรวจเอก เทียนชัย เข็มงาม

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

705. ร้อยตำรวจโท แทน นุ่มเจริญ

รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี

ชำระเงินแล้ว

706. พันตำรวจโท ธงฉาน ตันบุญเจริญ

สว.กก.3 บก.ปทส.

ชำระเงินแล้ว

707. จ่าสิบตำรวจ ธงชัย อำภัยรัตน์

ผบ. หมู่ กก.3 บก. ทท. 1

ชำระเงินแล้ว

708. ร้อยตำรวจเอก ธงชัย เลิศจันทวงศ์

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

709. ร้อยตำรวจเอก ธณยศ น้ำหนองแขม

รอง สว.กก.3 บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

710. ดาบตำรวจ ธณากรณ์ การะทอน

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

711. ร้อยตำรวจโท ธนกร หนูโดด

รอง สวป. สภ.เมืองปราจีนบุรี

ชำระเงินแล้ว

712. สิบตำรวจโท ธนกร เครือเพ็ชร์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

713. สิบตำรวจโท ธนกร อาจหาญ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสมุทรสงคราม

ชำระเงินแล้ว

714. ดาบตำรวจ ธนกฤต เนสุสินธุ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

715. สิบตำรวจโท ธนกฤต จิวลินทร

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.4

ชำระเงินแล้ว

716. สิบตำรวจตรี ธนกฤต ไชยพรมมา

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

717. ดาบตำรวจ ธนกฤษณ์ ประจันพล

ผบ.หมู่ ป. สภ.อ่าวลึก

ชำระเงินแล้ว

718. ร้อยตำรวจเอก ธนกฤษณ์ วิลาศ

ผบ.มว.กก.ตชด.14

ชำระเงินแล้ว

719. ร้อยตำรวจเอก ธนชาต ขวัญทองยิ้ม

รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

720. สิบตำรวจโท ธนชาติ ลาภธนวรรณ

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

721. สิบตำรวจโท ธนโชติ พาราศิลป์

ผบ.หมู่(ป.)สน.ปากคลองสาน

ชำระเงินแล้ว

722. สิบตำรวจโท ธนดล ศรีประเสริฐรัตน์

ผบ.หมู่กองร้อยที่ 1 กก.คฝ.2

ชำระเงินแล้ว

723. ดาบตำรวจ ธนเดช สูติพันธ์

ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

724. สิบตำรวจโท ธนบัตร สวนแย้ม

ผบ.หมู่ จร. สภ.เมืองนครปฐม

ชำระเงินแล้ว

725. สิบตำรวจโท ธนพงศ์ เฉลิมลา

ผบ.หมู่ชุดปฎิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว

ชำระเงินแล้ว

726. สิบตำรวจโท ธนพงษ์ เอื้อประเสริฐ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

ชำระเงินแล้ว

727. สิบตำรวจโท ธนพงษ์ เอื้อประเสริฐ

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

728. สิบตำรวจโท ธนพนธ์ เกนอก

ผบ.หมู่(ป.)สน.ลำหิน

ชำระเงินแล้ว

729. สิบตำรวจโทหญิง ธนพร ทองศรีนวล

ผบ.หมู่ จร.ผค.

ชำระเงินแล้ว

730. ร้อยตำรวจโท ธนพล มโนษร

รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย

ชำระเงินแล้ว

731. สิบตำรวจตรี ธนพล สุวรรณพงษ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.คฝ 1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

732. สิบตำรวจโท ธนพล หวังพลายเจริญ

ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

733. สิบตำรวจตรี ธนพล สุวรรณพงษ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.คฝ 1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

734. สิบตำรวจโท ธนพัตร์ คำชุ่ม

ผบ.หมู.(ป.)​สภ.แม่แตง​ ภ.จว.ชม.

ชำระเงินแล้ว

735. สิบตำรวจโท ธนพัทธ์ ปันซื่อ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

736. สิบตำรวจโท ธนพัทธ์ ปันซื่อ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

737. สิบตำรวจโท ธนพัทธ์ ปันซื่อ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

738. สิบตำรวจโทหญิง ธนภรณ์ เนตรทิพย์

ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ

ชำระเงินแล้ว

739. สิบตำรวจโท ธนภัทร เล็กขาว

ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.

ชำระเงินแล้ว

740. สิบตำรวจโท ธนภัทร์ เอี่ยมสุวรรณ

ผบ.หมู่ ศฝร.บช.น

ชำระเงินแล้ว

741. สิบตำรวจโท ธนยศ พรหมบุตร

ผบ หมู่ กก3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

742. สิบตำรวจโท ธนยศ พรหมบุตร

ผบ หมู่ กก3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

743. สิบตำรวจโท ธนยุทธ วงศ์เทวัญ

ผบ.หมู๋

ชำระเงินแล้ว

744. สิบตำรวจโท ธนรัตน์ หนูปั้น

ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

ชำระเงินแล้ว

745. ร้อยตำรวจตรี ธนวรรธน์ นามอาษา

เจ้าพนักงาน

ชำระเงินแล้ว

746. สิบตำรวจโท ธนวัฏ ละเลิศ

ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

747. พันตำรวจตรี ธนวัฒน์ ธงนำทรัพย์

สว.(สอบสวน)สภ.บ้านค่าย

ชำระเงินแล้ว

748. สิบตำรวจตรี ธนวัฒน์ สุจริตธุระการ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันตัง ปฎิบัติราชการ ภ.จว.ตรัง

ชำระเงินแล้ว

749. จ่าสิบตำรวจ ธนวัฒน์ ประวิชัย

ผบ.หมู่ ป. สน.ปทุมวัน

ชำระเงินแล้ว

750. ดาบตำรวจ ธนวัฒน์ ทองคำ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔

ชำระเงินแล้ว

751. สิบตำรวจโท ธนวัฒน์ ตุลสงวน

ผู้บังคับหมู่จราจร

ชำระเงินแล้ว

752. สิบตำรวจโท ธนวัฒน์ ป้อมประกาย

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

753. ร้อยตำรวจโท ธนวัฒน์ สร้างดี

รอง สวป.สน.บวรมงคล

ชำระเงินแล้ว

754. สิบตำรวจโท ธนวัธน์ อาชาศรัย

ผบ.หมู่(ป.) สน.บางเสาธง

ชำระเงินแล้ว

755. ร้อยตำรวจเอก ธนวิชญ์ เผ่าพันธุ์โรจน์ฤทธิ์

รอง สว.ฝทง.สงป.

ชำระเงินแล้ว

756. สิบตำรวจโท ธนวุฒิ ตุลสงวน

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

757. พันตำรวจโท ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี

สว.กง.บก.อก.รพ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

758. สิบตำรวจโท ธนัช คำมา

ผบ.หมู่ (ป) สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

759. พันตำรวจโทหญิง ธนัชชา ธนาดลพิพัฒน์

รอง ผกก.ฝรท.บก.อก.จต.

ชำระเงินแล้ว

760. จ่าสิบตำรวจหญิง ธนัชพัชญ์ สุวรรณศักดิ์

ผบ.หมู่ ฝทว.1 ทว.

ชำระเงินแล้ว

761. ดาบตำรวจ ธนา ขันอุไร

ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

762. ร้อยตำรวจเอก ธนากร เดชธนาวงค์

รอง สว.ศจบ.บก.อก.จต

ชำระเงินแล้ว

763. สิบตำรวจโท ธนากร ธารเนตร์

ผบ.หมู่(ป)สน.บางยี่ขัน

ชำระเงินแล้ว

764. สิบตำรวจโท ธนากร ช่วยแก้ไข

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

765. สิบตำรวจตรี ธนากร ช่วยแก้ไข

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

766. สิบตำรวจตรี ธนาคม ตงธิ

ผบ.หมู่ จร. สน.ตลิ่งชัน

ชำระเงินแล้ว

767. สิบตำรวจเอก ธนาธิป ประเสริฐดำ

ผบ.หมู่ ป.สน.พระโขนง

ชำระเงินแล้ว

768. ร้อยตำรวจโท ธนานันต์ ปันติ

รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา

ชำระเงินแล้ว

769. จ่าสิบตำรวจหญิง ธนาภรณ์ กาหยี

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

770. สิบตำรวจโทหญิง ธนาภรณ์ ยิ้มย่อง

ผบ.หมู่ กง.บก.อก.รพ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

771. สิบตำรวจโท ธนายุทธ พลอยโพธิ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

772. จ่าสิบตำรวจ ธนาวุฒิ วงษ์ทองดี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

773. จ่าสิบตำรวจ ธนาวุฒิ วงษ์ทองดี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

774. ร้อยตำรวจเอก ธนาเวช ภู่มาก

รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

775. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธนิดา วงศ์อาษา

รอง สว.ฝอ.บก.ปอท.

ชำระเงินแล้ว

776. สิบตำรวจตรี ธนิต แซ่ชื้อ

ผบ.หมู่(ป)สภ.โพธิ์แก้ว

ชำระเงินแล้ว

777. สิบตำรวจตรี ธนิตย์ จันทมาศ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

778. พันตำรวจโท ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย

รอง ผกก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

779. ร้อยตำรวจเอก ธเนส อินทากูล

รอง สวป. สภ.หันคา

ชำระเงินแล้ว

780. ดาบตำรวจ ธมกร ไชยสาลี

ผบ.หมู่ ส.ทท.3กก.2บก.ทท3

ชำระเงินแล้ว

781. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธมลณัฏฐ์ พายจะโป๊ะ

รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

782. ร้อยตำรวจเอก ธรรมปกร ธำรงค์ปัทมะ

รอง สวป สน.ทุ่งสองห้อง

ชำระเงินแล้ว

783. พันตำรวจโทหญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต

รอง ผกก.ฝอ.น.9

ชำระเงินแล้ว

784. สิบตำรวจเอกหญิง ธรา ปริญวัธน์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

785. สิบตำรวจโท ธราธร ธรณี

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

786. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธฤตมน ยะปัญญา

รอง สว.ธร.สภ.บางโทรัด

ชำระเงินแล้ว

787. ดาบตำรวจ ธวัช เนตรวีระ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาลชุม จว.น่าน

ชำระเงินแล้ว

788. สิบตำรวจโท ธวัช บุตรสาร

ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง

ชำระเงินแล้ว

789. สิบตำรวจตรี ธวัช ศรีวงค์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.34

ชำระเงินแล้ว

790. ร้อยตำรวจเอก ธวัชชัย ไพรศูนย์

ป.

ชำระเงินแล้ว

791. ดาบตำรวจ ธวัชชัย พงษ์สมัย

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองกาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

792. ร้อยตำรวจเอก ธวัชชัย บัวเงิน

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

793. จ่าสิบตำรวจ ธวัชชัย เหลือจันทร์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

ชำระเงินแล้ว

794. ดาบตำรวจ ธวัชชัย สิงห์วงค์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.11

ชำระเงินแล้ว

795. ร้อยตำรวจเอก ธวัชภูมิ ชัยบุญ

รอง สว(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร

ชำระเงินแล้ว

796. สิบตำรวจโท ธัชกร ประทุมแก้ว

ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

797. สิบตำรวจตรี ธัชทวิช แก้วพวง

ผบ.หมู่(จร).สน.บางบอน

ชำระเงินแล้ว

798. สิบตำรวจตรี ธัชพนธ์ สุทธิสาร

ผบ.หมู่ กองร้อยที่3

ชำระเงินแล้ว

799. สิบตำรวจโทหญิง ธัญจิรา เชาวน์แล่น

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน1

ชำระเงินแล้ว

800. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญชนก จ้อยสำเภา

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

ชำระเงินแล้ว

801. สิบตำรวจเอกหญิง ธัญชนก สุทธิวโรทัย

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

802. สิบตำรวจตรี ธัญชนิต สายรัศมี

ผบ.หมู่(ป.)สภ.หนองบัวเหนือ

ชำระเงินแล้ว

803. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญญ์ณรัณ พิมลสกุล

พยาบาล(สบ1)

ชำระเงินแล้ว

804. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญญรัตน์ มีธรรม

รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ

ชำระเงินแล้ว

805. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญทิวา สวยสม

ผู้บังคับหมวด

ชำระเงินแล้ว

806. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธัญทิวา สวยสม

ปฝผู้บังคับหมวด

ชำระเงินแล้ว

807. สิบตำรวจโท ธัญเทพ แสงเทียน

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

808. สิบตำรวจโท ธัญธวัชร์ ม่านทอง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านบึง

ชำระเงินแล้ว

809. สิบตำรวจโท ธัญธวัชร์ ม่านทอง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านบึง

ชำระเงินแล้ว

810. สิบตำรวจโทหญิง ธัญพร ธงภักดิ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

811. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญพิชชาญ์ จันทรเสนา

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3

ชำระเงินแล้ว

812. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญพิชชาญ์ จันทรเสนา

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3

ชำระเงินแล้ว

813. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญพิชชาญ์ จันทรเสนา

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3

ชำระเงินแล้ว

814. ร้อยตำรวจโทหญิง ธัญพิชชาญ์ จันทรเสนา

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3

ชำระเงินแล้ว

815. ร้อยตำรวจเอก ธัญพิสิษฐ บุตรพรม

รองสวป.สภ.เขาแก้ว

ชำระเงินแล้ว

816. สิบตำรวจโท ธัญพิสิษฐ์ วรพุฒิ

ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2 ช่วยราชการ กก.คธม บช.ทท

ชำระเงินแล้ว

817. สิบตำรวจโทหญิง ธัญวรัตน์ พงศ์รักธรรม

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

818. สิบตำรวจเอกหญิง ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล

ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

819. สิบตำรวจเอกหญิง ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล

ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

820. สิบตำรวจเอกหญิง ธัญวลัย ปิยทรัพย์สกุล

ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

821. สิบตำรวจตรี ธัตชกัณฐ์ สมเจษ

ผบหมู่ จร.

ชำระเงินแล้ว

822. สิบตำรวจโท ธันยบูรณ์ กิตติภิญโญภาพ

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์

ชำระเงินแล้ว

823. สิบตำรวจโทหญิง ธันยพร ใจภักดี

ผบ.หมู่ ฝอ.ผอ.

ชำระเงินแล้ว

824. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธันย์รดา ชนะศึก

รอง สว.ฝอ.บก.น.4

ชำระเงินแล้ว

825. จ่าสิบตำรวจหญิง ธันวดี รักตน

ผบ.หมู่ กอป.ศพฐ.7

ชำระเงินแล้ว

826. ร้อยตำรวจโทหญิง ธันวาดี คชนนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

ชำระเงินแล้ว

827. ดาบตำรวจ ธัยยาพรย์ เก่งธัญกรณ์

ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

828. สิบตำรวจโท ธาดา สินสวัสดิ์

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

829. ดาบตำรวจ ธานี ทองกุล

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

830. สิบตำรวจโทหญิง ธิดารัตน์ รุจิเลขปัญญา

ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.

ชำระเงินแล้ว

831. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจัหวัดสงขลา

ชำระเงินแล้ว

832. จ่าสิบตำรวจหญิง ธิดารัตน์ ตรีเดช

ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

833. ร้อยตำรวจเอกหญิง ธิดารัตน์ ชุมอุระ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

ชำระเงินแล้ว

834. สิบตำรวจโท ธิติธเนตร อนันทวงษ์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

835. ดาบตำรวจ ธิติพงศ์ เพชรวิชิตฐิติกุล

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

836. ร้อยตำรวจเอก ธิติภัทร คำชามา

รอง สว.กก.2 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

837. ร้อยตำรวจเอก ธิปบดี ประทุมสุวรรณ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

ชำระเงินแล้ว

838. ร้อยตำรวจเอก ธิปบดี ประทุมสุวรรณ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

ชำระเงินแล้ว

839. สิบตำรวจโท ธีรชัย วาจาสุจริต

ผบ.หมู่ (ป.)

ชำระเงินแล้ว

840. ดาบตำรวจ ธีรชัย คิดชอบ

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

841. สิบตำรวจโท ธีรเชษฐ์ อินทร์หอม

ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล

ชำระเงินแล้ว

842. สิบตำรวจโท ธีรณัฏฐ์ ปณารัตน์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง

ชำระเงินแล้ว

843. สิบตำรวจโท ธีร์ธนะพัศ จันทร์เทศ

ผบ.หมู่ จร.

ชำระเงินแล้ว

844. สิบตำรวจโท ธีรนันท์ ทักษเดช

ผบ.หมู่(ป.)สน.ภาษีเจริญ

ชำระเงินแล้ว

845. สิบตำรวจโท ธีรนันท์ แวงวรรณ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.คฝ. 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

846. ร้อยตำรวจเอก ธีรพร `ศักดิ์ศรี

รอง สว กก ๕ บก ปทส

ชำระเงินแล้ว

847. สิบตำรวจโท ธีรพล สุธงษา

ผบ.หมู่ ปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

848. สิบตำรวจโท ธีรพันธ์ นิธิสรรพศิริ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.สองพี่น้อง

ชำระเงินแล้ว

849. ดาบตำรวจ ธีรภัทร บุญรอด

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

850. สิบตำรวจโท ธีรภัทร์ นิธิธรรมเจริญ

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

851. สิบตำรวจตรี ธีรยุทธ บัวทอง

ผบ.หมู่ฝ่ายพลาธิการ ๓ พธ.

ชำระเงินแล้ว

852. พันตำรวจโท ธีรยุทธ มีเจริญ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์

ชำระเงินแล้ว

853. สิบตำรวจโท ธีรยุทธ จันทนะ

ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

854. พันตำรวจตรี ธีรรัชช์ ภัทรวงศาโรจน์

สารวัตรป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

855. ดาบตำรวจ ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

856. ดาบตำรวจ ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

857. ดาบตำรวจ ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

858. ดาบตำรวจ ธีร์รัฐ นิธิพัฒน์รัฐ

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

859. ร้อยตำรวจเอก ธีรวัฒน์ สมศิริ

รอง สว. กก.4 บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

860. ดาบตำรวจ ธีรวัฒน์ นาเมืองรักษ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

861. สิบตำรวจโท ธีรวิศิฏฐ์ สุโพธิ์

ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

ชำระเงินแล้ว

862. สิบตำรวจโท ธีรวุฒิ ทิพมณี

ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

863. ดาบตำรวจ ธีรศักดิ์ สิงห์เรือง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

864. สิบตำรวจโท ธีรศักดิ์ เพชรประดับ

ผบ.หมู่ ส.รน..4 กก.5 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

865. ร้อยตำรวจเอก ธีรศักดิ์ ขัตติ

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

866. สิบตำรวจโท ธีระ ถาวรประเสริฐ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

867. สิบตำรวจโท ธีระ ถาวรประเสริฐ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

868. ดาบตำรวจ ธีระเดช อภิชัยเอนก

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

869. สิบตำรวจเอก ธีระปัญญ์ ไชยเสนา

ผล.หมู่(ป) สน.ท่าพระ บก.น.7

ชำระเงินแล้ว

870. สิบตำรวจเอก ธีระปัญญ์ ไชยเสนา

ผล.หมู่(ป)สน.ท่าพระ บก.น7

ชำระเงินแล้ว

871. ร้อยตำรวจเอก ธีระพงศ์ วรสุทธิ์พิศาล

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

872. สิบตำรวจตรี ธีระพล คำวงษา

ผบ.หมู่ จร.สน.พลับพลาไชย1

ชำระเงินแล้ว

873. จ่าสิบตำรวจ ธีระยุทธ บิลเต๊ะ

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

874. สิบตำรวจโท ธีระวัฒน์ บุญสิงห์

ผบ.หมู่(ป)สน.ทองหล่อ

ชำระเงินแล้ว

875. ร้อยตำรวจตรี ธีระวัฒน์ เกิดหอม

รอง สว.กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

876. ดาบตำรวจ ธีระวุฒิ เกตุอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

877. สิบตำรวจโท ธีระศักดิ์ ขันชู

ผบ หมู่ กก.2

ชำระเงินแล้ว

878. สิบตำรวจตรี ธีวรา ปัญญาเสน

ผบ.หมู่(ป) สภ.ไทรงาม

ชำระเงินแล้ว

879. สิบตำรวจโทหญิง ธุสาวดี ม่วงงาม

ผบ.หมู่ ฝอ.สก.

ชำระเงินแล้ว

880. จ่าสิบตำรวจ เธียรวิชญ์ นุตัน

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

881. จ่าสิบตำรวจ เธียรวิชญ์ นุตัน

ผบ.หมู่ กก.ตชด.11

ชำระเงินแล้ว

882. ร้อยตำรวจเอก นครินทร์ หงษ์ทอง

รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ชำระเงินแล้ว

883. สิบตำรวจโท นคเรศ จินดาปลูก

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลำลูกกำ จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

884. สิบตำรวจโท นควัฒน์ วงศ์ไพบูลย์

ผบ.หมู่(ป.)สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

885. ร้อยตำรวจเอกหญิง นงนุช ทองแย้ม

รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

886. สิบตำรวจตรีหญิง นงนุช ราชพลี

ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

887. ร้อยตำรวจเอกหญิง นงนุช สุดวิลัย

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

888. ร้อยตำรวจเอกหญิง นงลักษณ์ พิมพา

รอง สว.ฝอ.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

889. ร้อยตำรวจเอกหญิง นงลักษณ์ ไหว้พรหม

รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

ชำระเงินแล้ว

890. สิบตำรวจโท นที หนูคงไหม่

ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

891. พันตำรวจโทหญิง นธี หงษ์ษา

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

892. สิบตำรวจตรี นนทพัทธ์ ราชแสนเมือง

ผบ.หมู่ ป. สภ.บางขนาก

ชำระเงินแล้ว

893. สิบตำรวจโท นพณัฐ วารี

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.สกบ.

ชำระเงินแล้ว

894. สิบตำรวจโท นพดล อ่อนนิ่ม

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

895. สิบตำรวจเอก นพดล เกตุรัตน์

ผบ.หมู่.สทท.3.กก.1.บก.ทท.1.บช.ทท

ชำระเงินแล้ว

896. สิบตำรวจโท นพดล ไวรักษ์

ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

897. พันตำรวจโท นพดล พุกเมือง

สว.ตป.สปศ.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

898. ร้อยตำรวจโท นพพนธ์ แก้ววรรณา

รอง สารวัตร (สอบสวน) สน.ประเวศ

ชำระเงินแล้ว

899. ดาบตำรวจ นพพร นิช่างทอง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

900. สิบตำรวจโท นพพล เพชรรัตน์

ผบ.หมู่ ป้องกันและปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

901. สิบตำรวจตรี นพรัช มานะดี

ผบ.หมู่(ป).สถานีตำรวจภูธรสำโรง

ชำระเงินแล้ว

902. สิบตำรวจโท นพรัตน์ ปานะโปย

ผบ.หมู่(ป.)สน.ห้วยขวาง

ชำระเงินแล้ว

903. จ่าสิบตำรวจ นพรัตน์ ยอดศิลป

ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

904. พันตำรวจตรี นพรัตน์ พิมพ์ทอง

สวป.สภ.จังหาร

ชำระเงินแล้ว

905. ดาบตำรวจ นพล ผลิใบ

ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

906. สิบตำรวจโท นพวรรธน์ มงคลพงษ์ศิริ

ผบ.หมู่.ป.สภ.คลองหลวง

ชำระเงินแล้ว

907. สิบตำรวจโท นพวิทย์ บุญพรม

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

908. ร้อยตำรวจเอกหญิง นภภัค ประกอบแก้ว

รอง สวป.สภ.พนมสารคาม

ชำระเงินแล้ว

909. สิบตำรวจโทหญิง นภสร สีเข้ม

ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

910. ร้อยตำรวจเอก นภสินธุ์ สุริยา

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

ชำระเงินแล้ว

911. ร้อยตำรวจเอกหญิง นภัทร ภูจีวร

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ชำระเงินแล้ว

912. พันตำรวจเอก นรวัตน์ คำภิโล

ผกก.สภ.เขาสวนกวาง

ชำระเงินแล้ว

913. พันตำรวจโท นรวิชญ์ แสงทัพ

สว.ธร

ชำระเงินแล้ว

914. ร้อยตำรวจเอก นรสิงห์ วิสิทธิ์

รอง สว.ฝอ.กส.

ชำระเงินแล้ว

915. สิบตำรวจโท นรากร วิจิตสกุลตัน

ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

916. ร้อยตำรวจเอกหญิง นราพรรณ นิลสุขุม

รอง สว.ฝอ.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

917. ดาบตำรวจ นราวุธ ดำรัส

ผบ.หมู่ สทท.3กก.2บก.3

ชำระเงินแล้ว

918. ร้อยตำรวจเอก นราเศรษฐ์ ปิยสวัสดิธาดา

รอง สว.งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

919. ดาบตำรวจ นรินทร โชคเกื้อ

ผบ.หมู่(ป)กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

920. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

921. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

922. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

923. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

924. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

925. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

926. จ่าสิบตำรวจ นรินทร์โชติ อรัญมิตร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

927. ร้อยตำรวจเอกหญิง นรินทร์ทิพย์ สุบรรณรัตน์

รอง สว.ฝทว 6 ทว.

ชำระเงินแล้ว

928. ดาบตำรวจ นรินทร์ ประดับจันทร์

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

929. สิบตำรวจเอกหญิง นริศรา เดชะผล

ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

ชำระเงินแล้ว

930. ร้อยตำรวจโทหญิง นริศรา บัวมาศ

รอง สว.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม

ชำระเงินแล้ว

931. สิบตำรวจโทหญิง นริศรา นันทะชาติ

ผบ.หมู่ สสน.

ชำระเงินแล้ว

932. สิบตำรวจโทหญิง นริศรา ยุทธแสน

ผบ.หมู่(ป) สภ.หนองนาคำ จว.ขอนแก่น

ชำระเงินแล้ว

933. สิบตำรวจเอกหญิง นรีรัตน์ แสวงจิตร์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

934. ร้อยตำรวจเอก นเรศร์ ธนสัตย์สถิตย์

รอง สว.กก.สส.บก.น.6

ชำระเงินแล้ว

935. สิบตำรวจโทหญิง นฤชล ขวัญเปรมฤทัย

ผบ.หมู่ บก.อก.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

936. สิบตำรวจโท นฤดล สนิทพันธุ์

ผบ.หมู่.กก.ตชด.23

ชำระเงินแล้ว

937. ร้อยตำรวจโท นฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา

รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

ชำระเงินแล้ว

938. ร้อยตำรวจเอก นฤพล นิลพันธ์

สภ. ควนมีด

ชำระเงินแล้ว

939. สิบตำรวจตรี นฤพันธ์ ใบยา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหินลาด

ชำระเงินแล้ว

940. จ่าสิบตำรวจหญิง นฤมล ตามสมัคร

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

941. จ่าสิบตำรวจหญิง นฤมล ศรีล้อม

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

942. สิบตำรวจเอกหญิง นฤรณัณ ถิ่นวงษ์เกอ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทศ.

ชำระเงินแล้ว

943. ดาบตำรวจหญิง นลินี อุปนันท์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.33

ชำระเงินแล้ว

944. สิบตำรวจโท นวคุณ ล่องนาวา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

945. สิบตำรวจโท นวภัทร ตาใย

ผู้บังคับหมู่ ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ

ชำระเงินแล้ว

946. สิบตำรวจโท นักรบ นนทะภา

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านโพธิ์

ชำระเงินแล้ว

947. ร้อยตำรวจเอกหญิง นัฎยา เรืองแก้ว

รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต

ชำระเงินแล้ว

948. สิบตำรวจโทหญิง นัฏฐิดา พันธมาศ

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

949. จ่าสิบตำรวจหญิง นัฐจิรา สุวรรณดี

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอศ

ชำระเงินแล้ว

950. สิบตำรวจโท นัฐธิวุฒิ บุตรเฟื่อย

ผบ.หมู่.ตม.จ.อุบลราชธานี

ชำระเงินแล้ว

951. สิบตำรวจตรี นัฐพงษ์ คะมะโน

ผบ.หมู่งานอารักขาที่2 กก.อารักขา2 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

952. สิบตำรวจโทหญิง นัฐพร ธารารมย์

ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.ที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

953. สิบตำรวจตรี นัฐพล บวรบุญ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านนา

ชำระเงินแล้ว

954. สิบตำรวจโท นัตตพล ควรคำนึง

ผบ.หมู่.ป

ชำระเงินแล้ว

955. สิบตำรวจโท นัทสิทธิ์ แจ่มจำรัส

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

956. ร้อยตำรวจเอก นัธทวัฒน์ รังสิธรรมรุจน์

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ชำระเงินแล้ว

957. พันตำรวจโทหญิง นันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร

รอง ผกก.ฝอ.4บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

958. สิบตำรวจโท นันทนคร บุรี

ผบ.หมู่ กพถ.สส.

ชำระเงินแล้ว

959. ดาบตำรวจหญิง นันท์นภัส ต่อคุ้ม

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

960. ร้อยตำรวจเอกหญิง นันท์นภัส หอมจิตบุณย์

รอง สว.ฝอ.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

961. สิบตำรวจโท นันทพน คำละออ

ผบ.หมู่ฯ สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ชำระเงินแล้ว

962. สิบตำรวจโทหญิง นันทพร ช้างพงษ์

ผบ.หมุ่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

963. สิบตำรวจตรีหญิง นันทพร ปิ่นทอง

ผบ.หมู่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

ชำระเงินแล้ว

964. พันตำรวจโท นันทพล เชื้อพรมมา

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดุง

ชำระเงินแล้ว

965. พันตำรวจเอก นันทภูมิ เรืองรุ่ง

ผกก.สน.ร่มเกล้า

ชำระเงินแล้ว

966. พันตำรวจเอก นันทภูมิ เรืองรุ่ง

ผกก.สน.ร่มเกล้า

ชำระเงินแล้ว

967. พันตำรวจเอก นันทภูมิ เรืองรุ่ง

ผกก.สน.ร่มเกล้า

ชำระเงินแล้ว

968. พันตำรวจเอก นันทภูมิ เรือง

ผกก.สน.ร่มเกล้า

ชำระเงินแล้ว

969. พันตำรวจเอก นันทภูมิ เรืองรุ่ง

ผกก.สน.ร่มเกล้า

ชำระเงินแล้ว

970. พันตำรวจเอกหญิง นันทวรรณ เจริญวานิช

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

971. สิบตำรวจโท นันทวิช กงเพชร

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

972. ร้อยตำรวจโทหญิง นันทิยา รักดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

ชำระเงินแล้ว

973. สิบตำรวจโทหญิง นาฏอนงค์ วงศ์เจริญ

ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

ชำระเงินแล้ว

974. ร้อยตำรวจเอกหญิง นาตยา ชัยฤทธิ์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

975. พันตำรวจโท นาถนริศ รัตนบุรี

สวป.สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

976. จ่าสิบตำรวจหญิง นาถยา คงยิ้ม

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

977. ร้อยตำรวจเอกหญิง นาถอนงค์ อานนท์

รอง สว.กก.5 บก.ปปป.

ชำระเงินแล้ว

978. พันตำรวจโท นาวิน รัตนวงศ์

สวป.สภ.ชัยพฤกษ์

ชำระเงินแล้ว

979. พันตำรวจโท นาวิน รัตนวงศ์

สวป.สภ.ชัยพฤกษ์

ชำระเงินแล้ว

980. สิบตำรวจโท นำโชค ชาวดอน

ผบ.หมู่(ป)สภ.บางปู

ชำระเงินแล้ว

981. จ่าสิบตำรวจหญิง น้ำผึ้ง ทองคงหาญ

ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

982. ร้อยตำรวจเอกหญิง น้ำอ้อย ตรีอินทอง

รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ศฝต.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

983. สิบตำรวจโท นิกร โพพิทัก

ผบ.หมู่(ป.) สน.คันนายาว

ชำระเงินแล้ว

984. สิบตำรวจเอก นิคม ดาทอง

ผบ.หมู่ กก.ตชด.44

ชำระเงินแล้ว

985. ดาบตำรวจ นิคม จีนเยี้ยน

ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

986. ร้อยตำรวจโท นิจนิรันดร์ ฝั้นชัย

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

987. จ่าสิบตำรวจหญิง นิตยา ปานสีทา

ผบ.หมู่ ฝอ.3

ชำระเงินแล้ว

988. จ่าสิบตำรวจ นิติ​พน​ธ์​ นุ​ชิต​

ผบ.หมู่​ ฝอ​.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

989. ร้อยตำรวจเอกหญิง นิติยา อ่อนคำ

รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

ชำระเงินแล้ว

990. สิบตำรวจโท นิติศักดิ์ ท่อนเงิน

ผบ หมู่ ป้องกันเเละปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

991. ร้อยตำรวจเอก นิเทศ พวงพิลา

รอง สวป.

ชำระเงินแล้ว

992. ร้อยตำรวจเอก นิธิภัทร์ บุลมาก

รอง สว.สอบสวน สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

993. พันตำรวจตรี นิธิรุจน์ ชัยรัฐนิธิยศ

สวป.

ชำระเงินแล้ว

994. สิบตำรวจตรี นิพิฐพนธ์ รจนัย

ผบ.หมู่ จร สน.ปากคลองสาน

ชำระเงินแล้ว

995. ร้อยตำรวจเอกหญิง นิภา เกียรตินอก

รอง สว.ธร.สภ.พล

ชำระเงินแล้ว

996. ร้อยตำรวจเอกหญิง นิภา โปทาหนัก

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

997. ดาบตำรวจ นิมะตอเฮ นิยอ

ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.นราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

998. ร้อยตำรวจเอก นิมิตร จรรยาลักษณ์

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

999. ดาบตำรวจหญิง นิยม พลพันธ์

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1000. ร้อยตำรวจเอกหญิง นิยุดา คำโสภา

รอง สว.มค.ผค.

ชำระเงินแล้ว

1001. สิบตำรวจโท นิรัญ สุขหล่อ

ผล.หมู่ ฝ่ายการสื่อสาร 3

ชำระเงินแล้ว

1002. พันตำรวจเอก นิรันดร์ ปิตะกาศ

ผกก.11 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1003. พันตำรวจเอก นิรันดร์ ปิตะกาศ

ผกก.11 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1004. พันตำรวจเอก นิรันดร์ ปิตะกาศ

ผกก.11 บก.รน

ชำระเงินแล้ว

1005. พันตำรวจเอก นิรันดร์ ปิตะกาศ

ผกก.

ชำระเงินแล้ว

1006. ร้อยตำรวจเอกหญิง นิลุบล บัวน้ำอ้อม

นักรังสีการแพทย์

ชำระเงินแล้ว

1007. จ่าสิบตำรวจ นิวัฒน์ กงตาล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1008. สิบตำรวจเอก นิวัตร โรชณะกาญ

ผบ.หมู่.กก.4

ชำระเงินแล้ว

1009. จ่าสิบตำรวจหญิง นิศานาถ พันธ์ฤทธิ์ดำ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

1010. จ่าสิบตำรวจหญิง นิศานาถ เกียรติกำจร

ผบ.หมู่ กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

ชำระเงินแล้ว

1011. จ่าสิบตำรวจ นุชจารี เรือนก้อน

ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1012. จ่าสิบตำรวจหญิง นุชาจารี เรือนก้อน

ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1013. สิบตำรวจตรี นูรุดดีน มามะเร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.มูโนะ

ชำระเงินแล้ว

1014. จ่าสิบตำรวจหญิง เนตรสุรีย์ เลิศสัตตรา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1015. ร้อยตำรวจเอกหญิง เนเปีย ริกันต์

รองสว. กง./บช.สภ.เมืองน่าน

ชำระเงินแล้ว

1016. สิบตำรวจโท บดินทร์ รอดเทศ

ผบ.หมู่ ป.

ชำระเงินแล้ว

1017. พันตำรวจตรี บดินทร์ ชูเฉลิม

สวป.สน.บางบอน

ชำระเงินแล้ว

1018. จ่าสิบตำรวจ บดีศร จับใจ

ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

1019. สิบตำรวจโท บรรจง กระเชียวรัมย์

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

1020. สิบตำรวจโท บรรจง กระเชียวรัมย์

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

1021. พันตำรวจตรี บรรจง ทัพภูมี

สว.ฝอ.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

1022. ร้อยตำรวจตรี บรรจบ กอนเกิด

รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1023. สิบตำรวจโท บรรเจิด คำเหลื่อม

ผบ.หมู่ กก.ตชด.14

ชำระเงินแล้ว

1024. สิบตำรวจโท บรรณกร บุญสวน

ผบ.หมู่ป.สน.หัวหมาก

ชำระเงินแล้ว

1025. สิบตำรวจโท บัญชา วันนี

ผบ.หมู่(ป) สภ.สุไหงปาดี

ชำระเงินแล้ว

1026. พันตำรวจตรี บัญชา สังข์แจ่ม

สวป.สน.บางโพ

ชำระเงินแล้ว

1027. ร้อยตำรวจเอก บัญชา ผดุงกิจ

รองสารวัตร ฝทว.3 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1028. สิบตำรวจโท บัญชาการ แสนศิริลานนท์

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1029. ดาบตำรวจ บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสิงห์บุรี

ชำระเงินแล้ว

1030. ร้อยตำรวจเอก บัณฑิต นวลปาน

รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว

ชำระเงินแล้ว

1031. สิบตำรวจตรี บัณฑิต ดวงทนัน

ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สะเรียง

ชำระเงินแล้ว

1032. สิบตำรวจโท บัณฑิต ปุราทะกา

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

1033. สิบตำรวจโท บัลลังก์ ศรีประทุม

ผบ.หมู่(สส.) สภ.พระอินทร์ราชา

ชำระเงินแล้ว

1034. ร้อยตำรวจเอก บำรุง สร้อยเสนา

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

1035. ร้อยตำรวจเอก บุญจันทร์ สายมูล

รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

1036. พันตำรวจตรี บุญช่วย ร่วมสมัคร

สว.(สอบสวน)ทสน.บางมด

ชำระเงินแล้ว

1037. ร้อยตำรวจเอก บุญเชิด เชิดบารมี

รองสว.(สอบสวน)สภ.ปากท่า

ชำระเงินแล้ว

1038. ร้อยตำรวจเอกหญิง บุญญาภรณ์ ผัดขัน

รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

1039. พันตำรวจตรีหญิง บุญณิสา เทพเฉลิม

สารวัตร ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

1040. พันตำรวจโทหญิง บุญตา ขันธเสมา

สว.ฝอ.บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

1041. ดาบตำรวจ บุญทวี โยธวงศ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1042. พันตำรวจตรี บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี

สวป.สน.มีนบุรี

ชำระเงินแล้ว

1043. สิบตำรวจเอกหญิง บุญรัตน์ จันทรภักดี

ผบ.หมู่ ฝอ.สฝจ.

ชำระเงินแล้ว

1044. ร้อยตำรวจเอก บุญลือ คงสุข

รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้ฯ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1045. จ่าสิบตำรวจ บุญเลิศ อัมพวัน

ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย1

ชำระเงินแล้ว

1046. ร้อยตำรวจโท บุญเลิศ ทองมี

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

1047. ร้อยตำรวจโทหญิง บุณยกร ฐานปัตโต

รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

ชำระเงินแล้ว

1048. พันตำรวจตรี บุรินทร์ ทองก่อ

นว. (สบ2) ผบช. สกบ.

ชำระเงินแล้ว

1049. ดาบตำรวจหญิง บุศรา เพชร์แสง

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

1050. สิบตำรวจโทหญิง บุษกร อินคง

ผบ.หมู่ ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1051. สิบตำรวจเอกหญิง เบญจมาศ หลวงทรง

ผบ. หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

ชำระเงินแล้ว

1052. ร้อยตำรวจโทหญิง เบญจวรรณ นุ้ยเส้ง

รองสว.สอบสวน

ชำระเงินแล้ว

1053. จ่าสิบตำรวจหญิง เบ็ญจวรรณ ลอยมา

ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปส.3

ชำระเงินแล้ว

1054. ร้อยตำรวจเอกหญิง เบญจิตร์ ภูสีฤทธิ์

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

ชำระเงินแล้ว

1055. พันตำรวจตรีหญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง

สว.ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1056. พันตำรวจโท ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

ชำระเงินแล้ว

1057. จ่าสิบตำรวจ ปกรณ์ สังคะรัศมี

ผบ.หมู่ ป.สน.บึงกุ่ม

ชำระเงินแล้ว

1058. สิบตำรวจโท ปกรณ์ วิเศษเขตการณ์

ผบ.หมู่(ป)สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

1059. สิบตำรวจโท ปกรณ์ แก้วเกตุ

ผบ.หมู่(ป)

ชำระเงินแล้ว

1060. ร้อยตำรวจเอก ปกาศิต จารัตน์

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1061. สิบตำรวจโท ปฎิพันธ์ จิราพันธ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.วัดพระยาไกร

ชำระเงินแล้ว

1062. สิบตำรวจตรี ปฏิกรณ์ อินเชียง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองลึก

ชำระเงินแล้ว

1063. สิบตำรวจตรี ปฏินันท์ ปัญญาเจริญ

ผบ.หมู่(ป)สภ.อ่าวช่อ

ชำระเงินแล้ว

1064. สิบตำรวจโท ปฏิพัทธ์ ไชยสุวรรณ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1065. สิบตำรวจโท ปฏิพัทธ์ อำไพ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านบึง

ชำระเงินแล้ว

1066. สิบตำรวจโท ปฏิพัทธ์ กลิ่นศร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.สังขละบุรี ภจว.กาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

1067. สิบตำรวจโท ปฏิภาณ วงศ์สุวรรณ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1068. สิบตำรวจโท ปฏิภาณ จันต๊ะยอด

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านธิ

ชำระเงินแล้ว

1069. ร้อยตำรวจเอก ปฏิภาน ยืนทนต์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม

ชำระเงินแล้ว

1070. สิบตำรวจโท ปฏิวัติ จันทบูรณ์

ผบ.หมู่(ป) กก.ปพ.ภ9

ชำระเงินแล้ว

1071. สิบตำรวจโท ปฏิวัติ รวงผึ้ง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านบึง

ชำระเงินแล้ว

1072. สิบตำรวจตรี ปฐมพงศ์ บุญทานัง

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1073. ร้อยตำรวจโท ปฐมพงษ์ ศรีหาพล

รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท

ชำระเงินแล้ว

1074. สิบตำรวจโท ปณต อ่อนน้อม

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ

ชำระเงินแล้ว

1075. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปณิชา ตะลัยวงษ์

รอง สว.ธร.สภ.ปากคลองรังสิต

ชำระเงินแล้ว

1076. จ่าสิบตำรวจ ปณิธาน หลิมพลอย

ผบ.หมู่(ป.) สน.ลาดพร้าว บก.น.4

ชำระเงินแล้ว

1077. สิบตำรวจโท ปณิธาน เปลี่ยนเพ็ง

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

1078. สิบตำรวจโทหญิง ปทมภัทร หาญสุข

ผบ.หมู่ ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2

ชำระเงินแล้ว

1079. สิบตำรวจเอกหญิง ปทิตตา มาตย์วังแสง

ผบ.หมู่ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ชำระเงินแล้ว

1080. จ่าสิบตำรวจหญิง ปทิตตา แสนประดิษฐ์

รรท.ผบ.หมู่ ฝอ.ศท.ตม.

ชำระเงินแล้ว

1081. จ่าสิบตำรวจหญิง ปนัดดา อยู่คมโชติ

ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.1

ชำระเงินแล้ว

1082. ร้อยตำรวจเอก ปภัสสิทธิ์ จริตเอก

รองสารวัตรฝ่ายตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ชำระเงินแล้ว

1083. สิบตำรวจตรีหญิง ปภาวดี ไตรวิชญ์สุสกุล

ผบ หมู่ บศ.ศฝร.ภ.2

ชำระเงินแล้ว

1084. สิบตำรวจตรี ปรเมนทร์ เกินกลาง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1085. ร้อยตำรวจเอก ปรเมศร์ ศรีธินนท์

รอง สว.สอบสวน สภ.แม่ใจ

ชำระเงินแล้ว

1086. สิบตำรวจตรี ปรเมษฐ์ นามสนิท

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านกร่ำ

ชำระเงินแล้ว

1087. สิบตำรวจโทหญิง ปรวรรณ กิจพิบูลย์

ผบ.หมู่ กองร้องที่4 กก.คฝ2 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

1088. สิบตำรวจโท ประกาศิต ลือชัย

ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน

ชำระเงินแล้ว

1089. สิบตำรวจโท ประกาศิต เกตุคำ

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1090. จ่าสิบตำรวจ ประกิต ฮาประโคน

ผบ.หมู่(ป.)สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

1091. ร้อยตำรวจเอก ประครอง วงค์อามาตย์

รอง สวป.

ชำระเงินแล้ว

1092. ร้อยตำรวจเอก ประจวบ เชื้อหมอ

รอง สวป.

ชำระเงินแล้ว

1093. ดาบตำรวจ ประจักษ์ ทักษิณ

ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกาฬ

ชำระเงินแล้ว

1094. ร้อยตำรวจเอก ประชา ฮุงหวล

รอง สวป.สภ.บางบ่อ

ชำระเงินแล้ว

1095. ดาบตำรวจ ประชา เทเวลา

ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

1096. ร้อยตำรวจโท ประชานาถ แดงเนียม

รอง สว.กก.4 บก.รฟ.

ชำระเงินแล้ว

1097. ร้อยตำรวจโท ประชานาถ แดงเนียม

รอง สว.กก.4 บก.รฟ.

ชำระเงินแล้ว

1098. ร้อยตำรวจโท ประดิษฐ์ บุตรหลอด

รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

1099. พันตำรวจโทหญิง ประทานพร บำรุงนา

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

ชำระเงินแล้ว

1100. สิบตำรวจโท ประทีป คำสุเรศ

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1101. ดาบตำรวจ ประพัฒน์ เหมือนจันทร์

ผบ.หมู่ (ป.) สภงเมืองกาญจนบุรี

ชำระเงินแล้ว

1102. ร้อยตำรวจเอก ประภาส ขัติยะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีประจันต์

ชำระเงินแล้ว

1103. สิบตำรวจตรี ประภาส วิพันธุ์

ผบ.หมู่.(ป.) สภ.วังน้อย

ชำระเงินแล้ว

1104. พันตำรวจโท ประมวล จ่ายกระโทก

รอง ผกก.สส.สภ.กมลา

ชำระเงินแล้ว

1105. ร้อยตำรวจเอก ประมวลสุข โพธิ์งาม

รอง สว.ฝอ.กมค.

ชำระเงินแล้ว

1106. พันตำรวจโท ประยุทธ์ เรือนทองคำ

รอง ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่

ชำระเงินแล้ว

1107. พันตำรวจโท ประวิทย์ ทองจะโปะ

รอง​ ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก. บช. ส.

ชำระเงินแล้ว

1108. สิบตำรวจเอก ประวิทย์ สินทร

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1109. พันตำรวจโท ประวีณ ปาณะศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป.

ชำระเงินแล้ว

1110. สิบตำรวจโท ประสพชัย คงเจริญ

ผบ.หมู่ ฝสส.1 สส.

ชำระเงินแล้ว

1111. พันตำรวจตรี ประสิทธิ์ เทพตีเหล็ก

สารวัตรสอบสวน

ชำระเงินแล้ว

1112. จ่าสิบตำรวจ ประเสริฐ จงบรรจบ

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ

ชำระเงินแล้ว

1113. ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ นิศวอนุตรพันธ์

รอง สว(ป) ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1114. ร้อยตำรวจเอก ประเสริฐ เชื้อสาย

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1115. ร้อยตำรวจเอก ประเสริฐ ทองพรหม

รองสว.สส.สภ.กมลา

ชำระเงินแล้ว

1116. ร้อยตำรวจเอก ประเสริฐศักดิ์ กัลณา

รอง สว.สส.สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

ชำระเงินแล้ว

1117. สิบตำรวจโท ประเสริฐสุข วัฒนาปัญญารักษ์

ผล.หมู่ ฝ่ายการสื่อสาร 3

ชำระเงินแล้ว

1118. ร้อยตำรวจเอก ประหยัด ชูวิจิตต์

รองสวป. สน.หลักสอง

ชำระเงินแล้ว

1119. สิบตำรวจโท ปรัชญา เกษบัวขาว

ผบ.หมู่ กวท.สส.

ชำระเงินแล้ว

1120. สิบตำรวจโท ปรัชญา จากน่าน

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1121. สิบตำรวจโท ปรัชญา ทาสุบิน

ผบ.หมู่ กก.ตชด.12

ชำระเงินแล้ว

1122. ร้อยตำรวจเอก ปรัชญา บุปผาวัลย์

รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1

ชำระเงินแล้ว

1123. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปรัชญาณี เกตุอินทร์

พยายาบ(สบ1)

ชำระเงินแล้ว

1124. สิบตำรวจโท ปรัชญาทวี พวงเดช

ผบ.หมู่.กก.อป.บก.สส.ภ.๗

ชำระเงินแล้ว

1125. จ่าสิบตำรวจหญิง ปราณี โพชะโน

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1126. ร้อยตำรวจเอก ปราโมทย์ ทิพย์คุณ

รอง สว.ธร.สภ.วังทรายพูน

ชำระเงินแล้ว

1127. สิบตำรวจโท ปราโมทย์ เสสสี

ผบ.หมู่ ฝ่ายการสื่อสาร 3 สส.

ชำระเงินแล้ว

1128. สิบตำรวจโท ปริญญา แดงสะอาด

ผบ.หมู่​ ป.​ สน.โคกคราม​ บก.น.2

ชำระเงินแล้ว

1129. สิบตำรวจโท ปริญญา ถนอมผล

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1130. สิบตำรวจโท ปริญญา งามวงศ์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขตำรวจ

ชำระเงินแล้ว

1131. พันตำรวจโท ปริญญา กลิ่นเกษร

รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

1132. สิบตำรวจโทหญิง ปริญญารัตน์ แสงทอง

ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

1133. ร้อยตำรวจเอก ปรีชา รัตนา

รอง สวป.

ชำระเงินแล้ว

1134. ร้อยตำรวจเอก ปรีชา ปินตานา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1135. ร้อยตำรวจเอก ปรีชา สุดใจ

รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1136. พันตำรวจโท ปรีชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

สว.อก.สภ.เพ็ญ ภ.จว.อุดรธานี

ชำระเงินแล้ว

1137. พันตำรวจโท ปรีชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

สารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1138. ร้อยตำรวจโท ปรีชาวุฒิ นุริตานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

1139. ร้อยตำรวจโท ปรีชาวุฒิ นุริตานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

1140. จ่าสิบตำรวจหญิง ปรียลักษณ์ ขันธ์ดวง

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1141. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปรียา เงินยวง

รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม

ชำระเงินแล้ว

1142. สิบตำรวจโทหญิง ปรียานุช จิณะไชย

ผู้ช่วยพยาบาล ปท1

ชำระเงินแล้ว

1143. สิบตำรวจโทหญิง ปรียานุช จิณะไชย

ผู้ช่วยพยาบาล ปท1

ชำระเงินแล้ว

1144. สิบตำรวจโท ปลื้ม ช่วยหนู

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1145. สิบตำรวจโทหญิง ปวรลักษณ์ รัตนวิมลเมือง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1146. สิบตำรวจโท ปวีณ แก้วมณี

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1147. สิบตำรวจโท ปวีณ แก้วมณี

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1148. สิบตำรวจโทหญิง ปวีณา ปุ่นนุช

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1149. สิบตำรวจตรี ปองเพชร รุ่งสว่าง

ผบ.หมู่ ฝอ.2บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

1150. สิบตำรวจตรี ปองเพชร รุ่งสว่าง

ผบ.หมู่ ฝอ.2บก.อก.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

1151. ร้อยตำรวจตรี ปัจฉิมพงศ์ ทัดมาลา

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ชัยบาดาล ภ.จว.ลพบุรี

ชำระเงินแล้ว

1152. ดาบตำรวจ ปัญจภญ เจริญพร

ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

1153. จ่าสิบตำรวจหญิง ปัญจมา ศิลาพัฒน์

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1154. สิบตำรวจโท ปัญจวัฒน์ สะอาด

ผบ.หมู่ กก.4.บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1155. ร้อยตำรวจเอก ปัญจะ ผลโต

รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองค้างพลู

ชำระเงินแล้ว

1156. สิบตำรวจโท ปัญญาเรศ เจริญวงศ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.ชนะสงคราม

ชำระเงินแล้ว

1157. สิบตำรวจเอก ปัณณเทพษ์ เภตรา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1158. ร้อยตำรวจเอก ปัณณวิชญ์ สิทธิถวัลย์

รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง ภ.จว.อุบลราชธานี

ชำระเงินแล้ว

1159. สิบตำรวจโทหญิง ปัทมา ดิษฐรักษ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.คฝ1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

1160. จ่าสิบตำรวจหญิง ปัทมา เทพทวี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1161. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปัทมา บุญล้อม

รองสารวัตร ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

ชำระเงินแล้ว

1162. สิบตำรวจโทหญิง ปานประดับ พลับจีน

ผบ.หมู่ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

ชำระเงินแล้ว

1163. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปารดา บุญชูวงศ์

รอง สว.ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1164. ดาบตำรวจหญิง ปาริชาต ธงศรี

ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๒

ชำระเงินแล้ว

1165. สิบตำรวจโทหญิง ปาริชาติ ภาผล

ผู้ช่วยพยาบาล

ชำระเงินแล้ว

1166. ร้อยตำรวจโทหญิง ปาลิตา รักษ์ชน

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

1167. พันตำรวจโทหญิง ปาหนัน ศิริสัมพันธ์

รองผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

1168. สิบตำรวจเอกหญิง ปิณชา จองเฉลิมชัย

ผบ.กต.4 จต.

ชำระเงินแล้ว

1169. สิบตำรวจโทหญิง ปิณฑิรา บุญชู

ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1170. สิบตำรวจโท ปิยฉัตร แสงนาค

รรท.ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904

ชำระเงินแล้ว

1171. สิบตำรวจโท ปิยฉัตร เครือกิจ

ผบ.หมู่ (ป) สภ.คูคต

ชำระเงินแล้ว

1172. สิบตำรวจเอกหญิง ปิยนันท์ ชาติชำนิ

ผบ.หมู่ ฝอ.สส.

ชำระเงินแล้ว

1173. จ่าสิบตำรวจหญิง ปิยพร กะรัตน์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1

ชำระเงินแล้ว

1174. สิบตำรวจโทหญิง ปิยวรรณ คิดการ

ผบ.หมู่ ฝยศ.งป.

ชำระเงินแล้ว

1175. ร้อยตำรวจตรีหญิง ปิยวรรณ โมรานนท ์

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1176. สิบตำรวจตรี ปิยะกุล นามสุโน

ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้านบึง

ชำระเงินแล้ว

1177. พันตำรวจตรี ปิยะณัฐ ปะโสทะกัง

สว. ส.รน.4 กก.11 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1178. ร้อยตำรวจเอก ปิยะนัฐ ผลผลา

รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

ชำระเงินแล้ว

1179. ร้อยตำรวจเอกหญิง ปิยะเนตร พงศ์ไพบูลย์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

ชำระเงินแล้ว

1180. สิบตำรวจตรี ปิยะบุตร ตั้งมั่น

ผบ.หมู่.ป.สภ.ปางมะค่า

ชำระเงินแล้ว

1181. ร้อยตำรวจเอก ปิยะปกรณ์ ยามดี

รองสารวัตร กก.4 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1182. ร้อยตำรวจเอก ปิยะปกรณ์ ยามดี

รองสารวัตร กก. ๔ บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1183. สิบตำรวจตรี ปิยะพงษ์ กำแพงเมือง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

1184. พันตำรวจตรี ปิยะพงษ์ รักษา

นายเวร ผบช.ภ2

ชำระเงินแล้ว

1185. พันตำรวจตรี ปิยะพงษ์ องอาจ

สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

1186. พันตำรวจตรี ปิยะพงษ์ องอาจ

สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

ชำระเงินแล้ว

1187. สิบตำรวจตรี ปุญญพัฒน์ โกฎยา

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

1188. สิบตำรวจโท ปุญญวัฑฒ์ จงยิ่งเจริญ

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1189. พันตำรวจโทหญิง ปุณณภา กระต่ายทอง

รองผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

1190. ดาบตำรวจ ปุณณรัตน์ อาษานอก

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1191. สิบตำรวจโท เป็นไท พิมพ์งาม

ผบ.หมู่ กพถ.สส.

ชำระเงินแล้ว

1192. ร้อยตำรวจเอกหญิง เปมิกา เทพประดิษฐ์

รอง สว.พตส.

ชำระเงินแล้ว

1193. ดาบตำรวจหญิง เปรมรัศมี จรัสชัยธนพัต

ผบ.หมู่ ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๑

ชำระเงินแล้ว

1194. สิบตำรวจโท เปรมวุฒิ ศรีเมือง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1195. ร้อยตำรวจเอกหญิง ผกาพร หอมเพียร

รอง สว.ฝส.1 สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1196. สิบตำรวจโท ผดุงเดช เตนากุล

ผบ.หมู่ ร้อยปพ.ที่1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย

ชำระเงินแล้ว

1197. สิบตำรวจตรี ผดุงศักดิ์ เพ็ชร์บุญ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.สิเกา จว.ตรัง

ชำระเงินแล้ว

1198. ร้อยตำรวจเอก ผดุงศักดิ์ สงคราม

ผบ.มว.

ชำระเงินแล้ว

1199. ร้อยตำรวจเอก ผดุงศักดิ์ สงคราม

ผบ.มว.

ชำระเงินแล้ว

1200. สิบตำรวจโท ผลชัย กิ่งพวง

ผบ.หมู่ กวท.สส.

ชำระเงินแล้ว

1201. ร้อยตำรวจเอกหญิง ผ่องศรี แสนสุภา

รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4

ชำระเงินแล้ว

1202. จ่าสิบตำรวจ ผาด ยอดรักษ์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ศรีราชา

ชำระเงินแล้ว

1203. ร้อยตำรวจเอก พงศกร เสนีย์

รอง สวป.สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง

ชำระเงินแล้ว

1204. ร้อยตำรวจเอก พงศกร จันทีนอก

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

1205. พันตำรวจตรี พงศกร วิสีปัตน์

สว.(สอบสวน) สน.บางรัก

ชำระเงินแล้ว

1206. สิบตำรวจโท พงศกร ใจดวง

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1207. สิบตำรวจโท พงศธร ใจทอง

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1208. สิบตำรวจโท พงศธร ศุภรัตนลีลา

ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย

ชำระเงินแล้ว

1209. สิบตำรวจตรี พงศธร นาคสุวรรณ

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1210. สิบตำรวจโท พงศธร ปังศรีวงษ์

ผบ.หมู่(จร.)สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

1211. สิบตำรวจตรี พงศธร เดชนรสิงห์

ผบหมู่(ป.) สภ.เมืองสกลนคร

ชำระเงินแล้ว

1212. จ่าสิบตำรวจ พงศนาถ สิทธิพรประเสริฐ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1213. สิบตำรวจโท พงศ์ปภัส นพคุณ

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก1.

ชำระเงินแล้ว

1214. สิบตำรวจโท พงศ์พล สมบูรณ์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ/อารักขา กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1215. สิบตำรวจโท พงศ์พัทธ์ ศรีวิสัย

ผบ.หมู่ ป สน.ดินแดง

ชำระเงินแล้ว

1216. พันตำรวจตรี พงศพัศ บัวรุ่ง

สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ

ชำระเงินแล้ว

1217. พันตำรวจโท พงศ์สิน สุริยะอรุณศิริ

สว.ฝอ.บก.น.5

ชำระเงินแล้ว

1218. จ่าสิบตำรวจ พงษ์พัฒน์ เอกวงษา

ผบ.หมู่ ฝ่ายการสื่อสาร 4

ชำระเงินแล้ว

1219. สิบตำรวจเอก พงษ์พัฒน์ แสงชาติ

ผบ.หมู่(ป.)สน.ศาลาแดง

ชำระเงินแล้ว

1220. จ่าสิบตำรวจ พงษ์พิทักษ์ นามพันธ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ

ชำระเงินแล้ว

1221. ร้อยตำรวจตรี พงษ์พุทธธะ เส็งไสวบุญมา

รอง สว.(ป.) กก.4บก.สกส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

1222. ร้อยตำรวจเอก พงษ์ภัทร์ อักษรชู

รอง สว.(สอบสวน)ฯ บก.ปส.4

ชำระเงินแล้ว

1223. สิบตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ แจ้งจิต

ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร

ชำระเงินแล้ว

1224. ร้อยตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ แสงมหาชัย

รองสารวัตร ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.

ชำระเงินแล้ว

1225. จ่าสิบตำรวจ พงษ์ศักดิ์ จันทร์เย็น

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 2 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1

ชำระเงินแล้ว

1226. สิบตำรวจโท พงษ์ศิริ ศิริพงษ์

ผม หมู่ (ป.)

ชำระเงินแล้ว

1227. พันตำรวจโท พงษ์สรรเพชร สันติเวชธรรม

รอง ผกก.

ชำระเงินแล้ว

1228. ร้อยตำรวจโท พงษ์สิทธิ์ พรตะนะ

ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

1229. สิบตำรวจโท พจวัฒน์ บุญรอด

ผบ.หมู่​กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1230. ร้อยตำรวจเอก พชร อินทน้ำเงิน

รอง สวป.สภ.เพนียด ภ.จว.ลพบุรี

ชำระเงินแล้ว

1231. สิบตำรวจโท พชร ภัทรอดุลย์

ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ

ชำระเงินแล้ว

1232. สิบตำรวจตรี พชรพล วังหิน

ผบ.หมู่(จร)

ชำระเงินแล้ว

1233. พันตำรวจโท พนธ์พิพัฏ ธรรมจินโน

รอง ผกก.ฝ่ายนิติการ ตป.

ชำระเงินแล้ว

1234. พันตำรวจโท พนม วิสุทธิ์ธรรมนาถ

สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

1235. ร้อยตำรวจเอกหญิง พนารัตน์ วงศ์ปรักไพศาล

รอง สว.กก.1 บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

1236. ร้อยตำรวจโทหญิง พนาลัย เอมสมบุญ

รอง สว.(อก.)ฝอ.3 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1237. ร้อยตำรวจเอกหญิง พนิดา รัตนเรืองเดช

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1238. สิบตำรวจโทหญิง พนิดา บัวพันธ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1239. สิบตำรวจเอก พรจรัญ บุญปลูก

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1240. จ่าสิบตำรวจหญิง พรชนก แก้วดวง

ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1241. ร้อยตำรวจเอก พรชัย ปลั่งกลาง

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

ชำระเงินแล้ว

1242. สิบตำรวจโท พรเทพ หมื่นหาญ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

1243. จ่าสิบตำรวจ พรเทพ สุศรี

ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2 กก.2 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1244. สิบตำรวจโทหญิง พรธีรา บูรณะเสถียร

ผบ.หมู่ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

ชำระเงินแล้ว

1245. สิบตำรวจโท พรพงศ์ เหมือนดำ

ผบ.หมู่ กก.1 บก.1

ชำระเงินแล้ว

1246. สิบตำรวจโทหญิง พรพิไล ดวงจินา

ผบ.หมู่ ฝอ.กง.

ชำระเงินแล้ว

1247. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรรณทิพา สุขจำนงค์

รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4

ชำระเงินแล้ว

1248. สิบตำรวจเอกหญิง พรรณทิวา พุทธาเทพ

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1249. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรรณพร จำเนียร

รอง สว.ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1250. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรรณพร จำเนียร

รอง สว.ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1251. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรรณพร จำเนียร

รอง สว.ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1252. สิบตำรวจโทหญิง พรรณวิภา ติคำ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1253. สิบตำรวจโทหญิง พรรณาราย สุมาลา

ผบ.หมู่ ตส.1

ชำระเงินแล้ว

1254. ร้อยตำรวจตรีหญิง พรรณิดา บัวคอม

รอง สว.ฝ่ายห้องสมุด กม.

ชำระเงินแล้ว

1255. ร้อยตำรวจเอกหญิง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี

รอง สว.กก.ตชด.21

ชำระเงินแล้ว

1256. ร้อยตำรวจเอก พรสวรรค์ ชมภูเขา

รอง สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1257. สิบตำรวจตรีหญิง พรสวรรค์ มังสัง

ผบ.หมู่ ฝอ.สส.

ชำระเงินแล้ว

1258. สิบตำรวจโท พรหมสิทธิ์ นิลผึ้ง

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองตาก

ชำระเงินแล้ว

1259. พันตำรวจโท พร้อมศักดิ์ รัตนดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำใหม่

ชำระเงินแล้ว

1260. พันตำรวจเอก พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน

ผกก.ฝส.1สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1261. ร้อยตำรวจเอก พลกฤษณ์ เกิดชัย

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

1262. สิบตำรวจโท พลกฤษณ์ มีแก้ว

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1263. ดาบตำรวจ พลภัทร พรหมท้าว

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1264. ดาบตำรวจ พลภัทร สุขเจริญ

ผบ.หมู่งาน(ป) สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

1265. สิบตำรวจโท พลรัตน์ กาอ้วน

ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอยสะเก็ด

ชำระเงินแล้ว

1266. ร้อยตำรวจเอก พลวรรธน์ ชาวดร

รอง สว.สส.บก.น.6

ชำระเงินแล้ว

1267. ร้อยตำรวจเอก พลวัฒน์ ชอบผล

รอง สวป.สภ.แม่สาย

ชำระเงินแล้ว

1268. พันตำรวจตรี พลวัฒน์ หงษาพล

ประจำ(สบ2)สยศ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1269. สิบตำรวจโทหญิง พลอยไพริน สีสด

ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1270. สิบตำรวจโทหญิง พลอยไพริน สีสด

ผบ.ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1271. สิบตำรวจโท พลอยวัฒน์ ทัดภูธร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.หมูสี

ชำระเงินแล้ว

1272. สิบตำรวจโท พลอยวัฒน์ ทัดภูธร

ผบ.หมู่(ป.) สภ.หมูสี

ชำระเงินแล้ว

1273. สิบตำรวจตรี พลังพล สุนทรา

ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 3 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

ชำระเงินแล้ว

1274. จ่าสิบตำรวจ พลากร เพ็ชรสน

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1275. ดาบตำรวจ พลางกูร ไชยสุระ

ผบ.หมู่(จร)

ชำระเงินแล้ว

1276. สิบตำรวจโทหญิง พวงผกา พลเยี่ยม

ผบ.หมู่ ฝช.สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1277. ดาบตำรวจ พศิตพงค์ พงษ์อานันต์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1278. ร้อยตำรวจเอก พศิน หลาวทอง

รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1279. สิบตำรวจโท พศิษฐ์ เลิศล้ำธนินรัฐ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำโรงใต้

ชำระเงินแล้ว

1280. สิบตำรวจโท พสิษฐ์ สินสวัสดิ์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1281. พันตำรวจโท พอพล อุทัยภพ

รอง ผกก. (ปฎิบัติงาน) กอ.รมน.

ชำระเงินแล้ว

1282. สิบตำรวจโทหญิง พัชมณฑ์ มีแก้ว

ผบ.หมู่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.

ชำระเงินแล้ว

1283. พันตำรวจตรี พัชรพงษ์ กาญจนวัฏศรี

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

1284. สิบตำรวจตรี พัชรพล พวงทอง

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1285. พันตำรวจโท พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ

สว.กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ กม.

ชำระเงินแล้ว

1286. ร้อยตำรวจเอกหญิง พัชราภรณ์ รถน้อย

รอง สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก

ชำระเงินแล้ว

1287. ร้อยตำรวจเอกหญิง พัชรินทร์ สุวรรณ

รอง สว. ฝอ.7 บก.อก.บชน.

ชำระเงินแล้ว

1288. พันตำรวจตรีหญิง พัชรินทร์ ศิริสุนทร

สว.ฝอ.บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1289. สิบตำรวจโทหญิง พัชรี นวลวงค์อิน

ผบ.หมู่ พฐ.จว.สมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

1290. ร้อยตำรวจเอกหญิง พัชรี ล่วงมัจฉา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1291. ร้อยตำรวจเอกหญิง พัชรีญา ชัยมูล

รอง สว.ฝอ.กง.

ชำระเงินแล้ว

1292. พันตำรวจเอก พัฒนชัย ภมรพิบูลย์

ผกก.3 บก.ปปป.

ชำระเงินแล้ว

1293. ร้อยตำรวจเอก พัฒนพันธ์ บูระพันธ์

อาจารย์ (สบ.1) ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

1294. สิบตำรวจเอก พัฒนา อินทร์เพ็ญ

ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

1295. ร้อยตำรวจเอก พัฒนา ปัญญาสาร

รองสวป.สภ.เมืองนครนายก

ชำระเงินแล้ว

1296. สิบตำรวจตรี พัฒนาการ เพชรสุวรรณ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.หาดใหญ่

ชำระเงินแล้ว

1297. ร้อยตำรวจโท พัฒน์ คล้ายวัฒนะ

รองสารวัตรสอบสวน สน.บางนา

ชำระเงินแล้ว

1298. สิบตำรวจโทหญิง พัณณิน ปิงนา

ผบ.หมู่ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.

ชำระเงินแล้ว

1299. จ่าสิบตำรวจหญิง พัทธนันท์ ไพรวัฒน์

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1300. พันตำรวจตรี พันธวัชร์ ลัดดาวัลย์

สว.สส.สน.หนองแขม

ชำระเงินแล้ว

1301. ดาบตำรวจ พันธ์วุธ เล่งระบำ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1302. ดาบตำรวจ พัสกร แก่นสา

ผบ.หมู่ กก.ตชด.22

ชำระเงินแล้ว

1303. พันตำรวจเอก พายัพ สมบูรณ์

ผกก.สภ.จอมบึง

ชำระเงินแล้ว

1304. ร้อยตำรวจเอกหญิง พิชญ์สิณี ชุ่มเจริญ

รอง สว.กก.4 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

1305. ร้อยตำรวจเอกหญิง พิชญสิตา ซอเฮง

รอง สว.ฝ่ายบัญชี 1 กช.

ชำระเงินแล้ว

1306. สิบตำรวจโทหญิง พิชญาภัค สีวันดี

ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.๓

ชำระเงินแล้ว

1307. สิบตำรวจโท พิชยะ พุทธมอญ

ผบ.หมู่(ป)สภ.เกษไชโย

ชำระเงินแล้ว

1308. สิบตำรวจโท พิชยา ภูสมนึก

ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

1309. สิบตำรวจตรี พิชิตพล กำจัดภัย

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

1310. สิบตำรวจโท พิเชฐ นัทธีเชาว์

ผบ.หมู่ (ป) สภ.กมลา

ชำระเงินแล้ว

1311. พันตำรวจโท พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม

รอง ผกก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1312. ร้อยตำรวจเอก พิเชษฐ์ คุ้มบัณฑิตย

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1313. สิบตำรวจตรี พิเชษฐ์ ศรีสุธรรม

ผบ.หมู่ จร.สน.ทางด่วน2

ชำระเงินแล้ว

1314. สิบตำรวจตรี พิทยากุล ทะนงแผลง

ผบ.หมู่ กก.ตชด.41

ชำระเงินแล้ว

1315. ร้อยตำรวจเอก พิทยาธร สุนทรชื่น

รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

1316. จ่าสิบตำรวจ พิทักศ์พงศ์ พิศิลป์

ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.หัวหมาก

ชำระเงินแล้ว

1317. สิบตำรวจตรี พิทักษ์พงศ์ วงศ์พิทักษ์

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6

ชำระเงินแล้ว

1318. จ่าสิบตำรวจ พิทักษ์พงษ์ เผยศิริ

ผบ.หมู่(ป..) สน.พระโขนง

ชำระเงินแล้ว

1319. ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์สิทธิ์ กาจหาญ

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1320. ดาบตำรวจ พิทักษ์ ชุมน้อย

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1321. ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ จิตราษฎร์

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1322. พันตำรวจเอก พิภบ พัชรลภัส

ผกก.สลก.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

1323. พันตำรวจเอก พิภบ พัชรลภัส

ผกก.สลก.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

1324. สิบตำรวจโทหญิง พิมประภา จันทร์แก้ว

ผบ.หมู่ ฝอ.สส.

ชำระเงินแล้ว

1325. ร้อยตำรวจโทหญิง พิมผกา พิมพิลา

รอง สว.ฝว.

ชำระเงินแล้ว

1326. ร้อยตำรวจโทหญิง พิมพ์ชนก ศรีปริยรัศมี

รองสว.(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

1327. สิบตำรวจโทหญิง พิมพร คล้ายสุบิน

ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ชำระเงินแล้ว

1328. สิบตำรวจโทหญิง พิมพ์รดา ทองนพรัตน์

ผบ.หมู่ ฝ่ายตำรวจสากล 3

ชำระเงินแล้ว

1329. สิบตำรวจเอกหญิง พิมพิชญา หญ้างวงช้าง

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1330. ร้อยตำรวจโทหญิง พิมเรศ แก้วกำเนิด

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2

ชำระเงินแล้ว

1331. สิบตำรวจโท พิยพงศ์ ขุนพิทักษ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางโพ

ชำระเงินแล้ว

1332. จ่าสิบตำรวจ พิรุณราศ พรหมณรงค์

ผบ.หมู่ (ป.)สน.บึงกุ่ม

ชำระเงินแล้ว

1333. ดาบตำรวจหญิง พิไลลักษณ์ เถื่อนไพร

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบาท

ชำระเงินแล้ว

1334. ร้อยตำรวจเอก พิศาล สุขพิทักษ์

รอง สว.งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1335. พันตำรวจเอก พิษณุ สิทธิฑูรย์

ผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

1336. สิบตำรวจโท พิษณุ รอดยัง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1337. สิบตำรวจโท พิษณุ อุปรี

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1338. พันตำรวจโท พิษณุ เตรียมดี

สว.กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1339. พันตำรวจโท พิษณุ เตรียมดี

สว.กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1340. สิบตำรวจโท พิษณุ คาดพันโน

ผบ.หมู่(สตร.)

ชำระเงินแล้ว

1341. ร้อยตำรวจเอก พิสิทธิ์ ภูบดีพัฒน์ภูมิ

รอง สว.กก.2 บก.ปปป.

ชำระเงินแล้ว

1342. จ่าสิบตำรวจ พิสิษฐ์ มณีจันทร์

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1343. ดาบตำรวจ พีรเชษฐ์ ธราปัญจทรัพย์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1344. ร้อยตำรวจเอก พีรพัฒน์ คล้ายคลึง

รองสว.สายตรวจ3

ชำระเงินแล้ว

1345. สิบตำรวจตรี พีรพัฒน์ สิงห์แก้ว

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1346. สิบตำรวจโท พีรภัค จิรูปถัมภ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

1347. สิบตำรวจโท พีระ นิยมสุข

ผู้บังคับหมู่

ชำระเงินแล้ว

1348. สิบตำรวจโท พีระกานต์ ฤทธิทิศ

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1349. สิบตำรวจโท พีระศักดิ์ วังศธรหว่าน

ผบ.หมู่ กองร้อยที่2

ชำระเงินแล้ว

1350. สิบตำรวจตรี พุฒิพงศ์ กองแก้ว

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1351. ดาบตำรวจ พุทธาปัทม์ ดีปรีดีวัจน์

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1352. พันตำรวจโท พุทธิพัชร ใจมั่นจิตไชย

รองผู้กำกับ

ชำระเงินแล้ว

1353. ร้อยตำรวจเอก พูนศักดิ์ พักตร์ผ่องศรี

รอง สว.ฝอ.ตส.2

ชำระเงินแล้ว

1354. ร้อยตำรวจเอกหญิง เพ็ชรรัตน์ หอมเย็นใจ

รอง สว. (สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

1355. จ่าสิบตำรวจหญิง เพ็ชรลัดดา ดิษฐ์เจริญ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ ๔ กก.ควบคุมฝูงชน ๑ บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1356. สิบตำรวจโทหญิง เพ็ญนภา ไพคำนาม

ผบ.หมู่ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

ชำระเงินแล้ว

1357. สิบตำรวจเอกหญิง เพ็ญนรินทร์ วงษ์ชารี

ผบ.หมู่ กลุ่มงานพิจารณา 1 กองอุทธรณ์

ชำระเงินแล้ว

1358. จ่าสิบตำรวจหญิง เพ็ญพิชชา ปรีฏาพาก

ครู ปท.1

ชำระเงินแล้ว

1359. ดาบตำรวจ เพิ่มศักดิ์ แก้วเพ็ง

ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ส.๑

ชำระเงินแล้ว

1360. ดาบตำรวจ เพิ่มศักดิ์ แก้วเพ็ง

ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ส.๑

ชำระเงินแล้ว

1361. พันตำรวจตรี เพิ่ม บูรณะ

สว.จร.สน.พหลโยธิน

ชำระเงินแล้ว

1362. พันตำรวจตรี เพิ่ม บูรณะ

รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน

ชำระเงินแล้ว

1363. สิบตำรวจโทหญิง เพียงขวัญ เรือนฟ้างาม

ผบ.หมู่ ฝทว. 5 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1364. จ่าสิบตำรวจหญิง เพียงผุสดี กันโต

ผบ.หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1365. ร้อยตำรวจเอก ไพฑูรย์ มนูญชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่

ชำระเงินแล้ว

1366. สิบตำรวจโท ไพบูลย์ อิ่มอินทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1367. สิบตำรวจตรี ไพบูลย์ นิกรสันติธรรม

ผบ.หมู่ ป.สภ.ท่าสองยาง

ชำระเงินแล้ว

1368. พันตำรวจโท ไพโรจน์ โชติวรรณ

รอง ผกก.

ชำระเงินแล้ว

1369. ร้อยตำรวจเอก ไพศานติ์ จั่นผ่อง

รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1370. ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มาตราช

รอง สว.ฝ่ายกีฬา สก.

ชำระเงินแล้ว

1371. สิบตำรวจโท ฟาร์อิซซุดดีน อนุสามัญสกุล

ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุไหงโก-ลก

ชำระเงินแล้ว

1372. สิบตำรวจโท ภคณัฐ พูลเพิ่ม

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1373. ดาบตำรวจ ภคิไนย ไชยโชติ

ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1374. ร้อยตำรวจเอกหญิง ภณพร สิงหรา ณ อยุธยา

รอง สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

1375. พันตำรวจเอก ภพ มัลเชษฐ์

ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

1376. พันตำรวจเอก ภพ มัลเชษฐ์

ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

1377. ร้อยตำรวจเอก ภรานนท์ พรมเช็ก

รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

1378. ร้อยตำรวจเอกหญิง ภวิชา รัตนรัต

รอง สว.กก.3 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

1379. สิบตำรวจโท ภัคธร วารินทร์

ผบ.หมู่ ฝอ.2.บก.อก.บช.ตชด

ชำระเงินแล้ว

1380. ดาบตำรวจหญิง ภัคร์ภัสสร พชรสกุลพันธ์

ผบฬหมู่ ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๑

ชำระเงินแล้ว

1381. ดาบตำรวจหญิง ภัคร์ภัสสร พชรสกุลพันธ์

ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๑

ชำระเงินแล้ว

1382. ร้อยตำรวจโท ภัควี ก้อนสมบัติ

ผบ.มว.กก.ตชด.32

ชำระเงินแล้ว

1383. สิบตำรวจตรี ภัณณิพงศ์ ชมพูเพชร์

ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

1384. จ่าสิบตำรวจหญิง ภัทชนกษ์ เสงี่ยมงาม

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าวุ้ง

ชำระเงินแล้ว

1385. ดาบตำรวจ ภัทรกร พิชัยยุทธ์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.42

ชำระเงินแล้ว

1386. จ่าสิบตำรวจหญิง ภัทรจิดาภา สิริธญาโชติ

ผบ.หมู่ ฝส.2 สลก.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1387. สิบตำรวจโท ภัทรพงษ์ จันทร์พรหม

ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12

ชำระเงินแล้ว

1388. สิบตำรวจโท ภัทรพล สารจันทร์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1389. สิบตำรวจเอก ภัทรพล ทุ่งสาคร

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1390. ร้อยตำรวจเอก ภัทราพร อับดุลเลาะ

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1391. สิบตำรวจโทหญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร

ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ชำระเงินแล้ว

1392. จ่าสิบตำรวจหญิง ภัสสร คงประเสริฐ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1393. สิบตำรวจโท ภาคภูมิ มั่งสันเทียะ

ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1394. สิบตำรวจโท ภาคิน อินสุทน

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากน้ำ

ชำระเงินแล้ว

1395. สิบตำรวจโท ภาณุ เจริญสลุง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1396. สิบตำรวจโท ภาณุเดช เกตุบางลาย

ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1397. สิบตำรวจตรี ภาณุพงศ์ พลดงนอก

ผบ.หมู่.ป.สภ.บ้านแพง

ชำระเงินแล้ว

1398. สิบตำรวจโท ภาณุพงศ์ ต่อเติมพัฒนกุล

ผบ.หมู่งานอารักขาที่1

ชำระเงินแล้ว

1399. สิบตำรวจโท ภาณุพงศ์ อุตรมาตย์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1400. สิบตำรวจโท ภาณุพงศ์ อุตรมาตย์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1401. สิบตำรวจโท ภาณุวัฒน์ ขวัญสุข

ผบ.หมู่ ป. สน.โคกคราม

ชำระเงินแล้ว

1402. ร้อยตำรวจเอก ภาณุวิชญ์ ยานศิริ

รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งมน

ชำระเงินแล้ว

1403. พันตำรวจตรี ภาณุวิชญ์ มารศรี

สว.สอบสวน สน.พระโขนง

ชำระเงินแล้ว

1404. สิบตำรวจโท ภาณุสรณ์ ละเลิศ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำรอง

ชำระเงินแล้ว

1405. สิบตำรวจตรี ภานุพงศ์ ศรีโยธี

ผบ.หมู่ กก.ตชด.41

ชำระเงินแล้ว

1406. สิบตำรวจโท ภานุวัฒน์ สมประสงค์

ผบ หมู่(ป.)ฝอ ศฝร.ภ.2

ชำระเงินแล้ว

1407. สิบตำรวจโท ภานุวัฒน์ ไชยอาลา

ผบ.หมู่(ป.)สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

ชำระเงินแล้ว

1408. ดาบตำรวจ ภานุวัฒน์ คงแถลง

ผบ.หมู่ ตม.จว.สกลนคร

ชำระเงินแล้ว

1409. สิบตำรวจโท ภานุวัฒน์ แสงคำ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1410. สิบตำรวจตรี ภานุวัฒน์ แก้กลางดอน

ผบ.หมู่.จร.สน.มักกะสัน

ชำระเงินแล้ว

1411. จ่าสิบตำรวจ ภานุวัตร แสงปัญญา

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.จว.สมุทรปราการ

ชำระเงินแล้ว

1412. ดาบตำรวจ ภาม นันตสินธุ์

ผบ.หมู่.กก.อป.บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

1413. ร้อยตำรวจเอกหญิง ภาวดี หวานทอง

รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ.

ชำระเงินแล้ว

1414. จ่าสิบตำรวจหญิง ภาวนา เพชรสุวรรณ

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

1415. สิบตำรวจโทหญิง ภาวรินทร์ ทองโสม

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1416. พันตำรวจตรี ภาวริศ ชาลือ

สว.อก.สภ.บ้านคา

ชำระเงินแล้ว

1417. จ่าสิบตำรวจหญิง ภาวิณี ชนะสิทธิ์

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.หาดใหญ่

ชำระเงินแล้ว

1418. สิบตำรวจโทหญิง ภาวินี บู่ทอง

ผู้ช่วยพยาบาล (ปท1)

ชำระเงินแล้ว

1419. สิบตำรวจโทหญิง ภาวินี คารวะวงศ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.คฝ.2

ชำระเงินแล้ว

1420. สิบตำรวจโท ภาสกร ลอยสงเคราะห์

ผบ.หมู่.ป.สน.ชนะสงคราม

ชำระเงินแล้ว

1421. สิบตำรวจตรี ภาสกร บัวอ่วม

ผบ.หมู่กองร้อยที่ 3 กก.คฝ1 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

1422. สิบตำรวจโท ภาสกร อินทรกำแหง

ผบ.หมู่ กก.ตชด.13

ชำระเงินแล้ว

1423. ร้อยตำรวจเอก ภาสพงศ์ คล้อยอรุณ

รอง สว.กก.3 บก.ทท1 ช่วย กก.1 บก.ทท.3

ชำระเงินแล้ว

1424. ร้อยตำรวจเอก ภิเชศ นาเมืองรักษ์

รอง สว.ส.ทล.3 กก.3บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1425. ร้อยตำรวจเอก ภิญโญ หงษ์สอง

รอง สวป.สภ.คูคต

ชำระเงินแล้ว

1426. ร้อยตำรวจโท ภิญโญ นิ่มสมบุญ

รอง สว.(สอบสวน)

ชำระเงินแล้ว

1427. พันตำรวจเอก ภิญโญ สุทธิสาร

ผกก.สภ.คอนสวรรค์

ชำระเงินแล้ว

1428. ร้อยตำรวจเอก ภิรมย์ เศษคึมบง

รอง สว.(สอบสวน)กก.๓ บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

1429. สิบตำรวจตรี ภูชิต ศรีแก้ว

ผบ.หมู่(จร) สน.ลุมพินี

ชำระเงินแล้ว

1430. ร้อยตำรวจเอก ภูดิท เครือเทศ

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1431. สิบตำรวจตรี ภูเบศ ศิริกาล

ผบ.หมู่(จร.)สน.พลับพลาไชย1

ชำระเงินแล้ว

1432. สิบตำรวจตรี ภูมิพัฒน์ อนุรัตน์พานิช

ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุทธิสาร

ชำระเงินแล้ว

1433. สิบตำรวจโท ภูมิพัฒน์ กระตุดนาค

ผบหมู่

ชำระเงินแล้ว

1434. จ่าสิบตำรวจหญิง ภูริชญา วรรณโต

ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1435. สิบตำรวจโท ภูรินทร์ อิทธิพลสกุล

ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีคตำรวจภูธรไม้แก่น

ชำระเงินแล้ว

1436. สิบตำรวจโทหญิง ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1437. สิบตำรวจโทหญิง ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1438. สิบตำรวจโทหญิง ภูริภัสร์ ตันติเศรษฐภักดี

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1439. ดาบตำรวจหญิง ภูริสรา ขจรไชยเดช

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

1440. สิบตำรวจโท ภูวิทย์ มูเก็ม

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ

ชำระเงินแล้ว

1441. สิบตำรวจโท ภูวิวัฒน์ ไชยอักษร

ผบ.หมู่.งานอารัก1

ชำระเงินแล้ว

1442. จ่าสิบตำรวจหญิง ภูษณิศา เพชรสินลา

ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 2

ชำระเงินแล้ว

1443. พันตำรวจโท ภูษิณธร ยี่ภู่

รอง ผกก สน ประชาสำราญ

ชำระเงินแล้ว

1444. ดาบตำรวจ มงคล ชาวบางรัก

ผบ.หมู่กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1

ชำระเงินแล้ว

1445. สิบตำรวจโท มงคล ไชยคำหาญ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิบูลย์รักษ์

ชำระเงินแล้ว

1446. สิบตำรวจโทหญิง มณฑกาญจน์ ทรัพย์สมจิตร

ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1447. สิบตำรวจเอกหญิง มณัญญา ไชยสาลี

ผบ.หมู่ ส.ทท3 กก.2 บก.ทท3

ชำระเงินแล้ว

1448. ร้อยตำรวจโทหญิง มณีนาถ พุทธคุยะนาถ

นักวิทยาศาสตร์(สบ 1)

ชำระเงินแล้ว

1449. จ่าสิบตำรวจหญิง มณีรัตน์ จันทร์ประนต

ผบ.หมู่(ป) สน.บางมด

ชำระเงินแล้ว

1450. ดาบตำรวจ มนตร มารยาตร์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

1451. พันตำรวจตรี มนตรี อินเปรี้ยว

สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี

ชำระเงินแล้ว

1452. ร้อยตำรวจเอก มนตรี อัมพวา

รองสารวัตร

ชำระเงินแล้ว

1453. ดาบตำรวจ มนตรี ดวงไกรแฝง

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

1454. ดาบตำรวจ มนตรี มารยาตร์

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

1455. ร้อยตำรวจเอก มนตรี พาใบศรี

ผบ.มว.

ชำระเงินแล้ว

1456. สิบตำรวจตรี มนัส ภูสดแสง

ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพ

ชำระเงินแล้ว

1457. พันตำรวจตรี มนัสชัย รัตนรักษ์

สว.ฝอ.บก.น.5

ชำระเงินแล้ว

1458. พันตำรวจตรี มนัสชัย รัตนรักษ์

สว.ฝอ.บก.น.5

ชำระเงินแล้ว

1459. ร้อยตำรวจเอกหญิง มนัสนันท์ กระดังงา

รอง สว.กก.3 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1460. ร้อยตำรวจโทหญิง มนัสนันน์ พุทธิ

รรท.รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1461. ดาบตำรวจหญิง มยุรี อินธรรมระ

ผบ.หมู่ ฝทว.7 ทว.

ชำระเงินแล้ว

1462. ร้อยตำรวจเอกหญิง มลินี คงนาลึก

รองสารวัตร ฝอ.ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1463. ร้อยตำรวจโทหญิง มัชฌิมา ร่มรุกข์

รอง สว.(สอบสวน) สน.สามเสน

ชำระเงินแล้ว

1464. สิบตำรวจตรีหญิง มัชมน ดวงบุญ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ส.2

ชำระเงินแล้ว

1465. สิบตำรวจเอกหญิง มัญธิดา ทองศรี

ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อต.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1466. ร้อยตำรวจเอกหญิง มัณฑนา รักวงษ์

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1467. ร้อยตำรวจเอกหญิง มัณฑนา รักวงษ์

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1468. ร้อยตำรวจเอกหญิง มัณฑนา รักวงษ์

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1469. สิบตำรวจโท มัธยัสถ์ ฤทธิ์อิ่ม

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม

ชำระเงินแล้ว

1470. ร้อยตำรวจเอก มานพ ขาวทอง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา

ชำระเงินแล้ว

1471. ร้อยตำรวจโท มานพ เคลือมณี

ผบ.หมวด (สบ1) กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1

ชำระเงินแล้ว

1472. ร้อยตำรวจเอก มานพ เดื่อมทั้น

รอง สว. กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1473. สิบตำรวจโท มานพ เงินยิ่ง

ผบ.หมู่ กก.ตชด.44

ชำระเงินแล้ว

1474. สิบตำรวจเอก มานะ น่วมนารี

ผบ.หมู่ กก.ตชด. 44

ชำระเงินแล้ว

1475. ร้อยตำรวจเอก มานิต รัตนจินดา

รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

1476. ร้อยตำรวจโทหญิง มินตรา พจนมณี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี

ชำระเงินแล้ว

1477. สิบตำรวจโทหญิง มินตรา ประศาสน์กุล

ผบ.หมู่ กองร้อยที่4 กก.คฝ2 บก.อคฝ

ชำระเงินแล้ว

1478. สิบตำรวจโท เมธาลักษณ์ โคตรมุงคุณ

ผบ.หมู่ (ป.)สภ.บ้านด่าน

ชำระเงินแล้ว

1479. ดาบตำรวจ เมธี ประโคทานัง

ผบ.หมู่(ป.)สน.นิมิตรใหม่

ชำระเงินแล้ว

1480. จ่าสิบตำรวจหญิง เมสิร์ญา จันทร์ไชยแก้ว

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ชะเมา

ชำระเงินแล้ว

1481. สิบตำรวจเอก ไมตรี จันทร์มาศ

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี

ชำระเงินแล้ว

1482. สิบตำรวจโท ยชอนันต์ สิรภพสกุลวงศ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1483. ร้อยตำรวจเอกหญิง ยลรดี สุกใส

รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5

ชำระเงินแล้ว

1484. สิบตำรวจตรี ยศกร คลอวุฒิวัฒน์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1485. พันตำรวจตรี ยศกร ทองนุ่น

นว.(สบ.2) ผบช.สตม.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

1486. ร้อยตำรวจเอก ยศกร สัตถาวะโห

รอง สว.สน.บางขุนเทียน

ชำระเงินแล้ว

1487. พันตำรวจโท ยศพงษ์ กุลดิลก

รอง ผกก.สส. สภ.เชียงขวัญ

ชำระเงินแล้ว

1488. ร้อยตำรวจเอกหญิง ยศยา หล่อหลอม

รองสารวัตรธุรการ

ชำระเงินแล้ว

1489. ร้อยตำรวจเอก ยศวัฒน์ สกุลวัฒนะ

รองสารวัตร(สอบสวน) สน.คลองตัน

ชำระเงินแล้ว

1490. พันตำรวจโท ยอดชาย จำนงประโคน

สว.สส.สภ.พนมดงรัก

ชำระเงินแล้ว

1491. สิบตำรวจโท ยุทธการ วงษ์น้อย

ผู้บังคับหมุ่งานป้องกันและปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1492. จ่าสิบตำรวจ ยุทธนา เมืองชื่น

ผบ.หมู่ ปพ1 กก.ต่อต้านฯ

ชำระเงินแล้ว

1493. สิบตำรวจโท ยุทธนา มุกดา

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1494. สิบตำรวจโท ยุทธนา ไชยหันขวา

ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 3 กก.6 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1495. พันตำรวจโท ยุทธนา จาตุรัตน์

รอง ผกก.สส.4

ชำระเงินแล้ว

1496. พันตำรวจโท ยุทธนา จาตุรัตน์

รองผู้กำกับการ

ชำระเงินแล้ว

1497. ดาบตำรวจ ยุทธนา สุดสม

ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1498. สิบตำรวจโท ยุทธนากร เหนือกาฬสินธุ์

ผบ หมู่ สืบสวน

ชำระเงินแล้ว

1499. ร้อยตำรวจเอก ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ

นวท(สบ ๑) กพอสพฐตร

ชำระเงินแล้ว

1500. สิบตำรวจตรี ยุทธศิลป์ ลอยทอง

ผบ.หมู่ กก.ตชด.41

ชำระเงินแล้ว

1501. ร้อยตำรวจโทหญิง ยุวธิดา ไกรนาค

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1502. ร้อยตำรวจโท โยธิน นิลดำ

รอง.สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

1503. ร้อยตำรวจตรี รชต วันอังคาร

รอง สว.(ป) ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1504. ร้อยตำรวจตรี รชต วันอังคาร

รอง สว.(ป) ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1505. พันตำรวจโท รชต มณีวงศ์

สว.อก.สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

1506. พันตำรวจโท รชต มณีวงศ์

สว.อก.สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม

ชำระเงินแล้ว

1507. สิบตำรวจเอก รณกร เครือคำ

ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1508. สิบตำรวจโท รณกร แก้วไพรสี

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1509. ดาบตำรวจ รณกฤต รังสรรค์

ผบ หมู่(ป) สภ.เมืองนครปฐม

ชำระเงินแล้ว

1510. จ่าสิบตำรวจ รณชัย คำน้อย

ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

ชำระเงินแล้ว

1511. สิบตำรวจโท รณชัย ชัยภา

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ

ชำระเงินแล้ว

1512. สิบตำรวจโท รณพรต สวัสดี

ผู้บังคับหมู่กองร้อยที่ 3 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2

ชำระเงินแล้ว

1513. ร้อยตำรวจเอก รณยุทธิ์ ด้วงสกุล

รองสว.กก.5 บก.ปอศ

ชำระเงินแล้ว

1514. จ่าสิบตำรวจหญิง รพีพร เพียรพนัสสัก

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ชำระเงินแล้ว

1515. จ่าสิบตำรวจหญิง รภัสธวัล บุญล่วน

ผบ หมู่ กก.2 บก.ตม.1

ชำระเงินแล้ว

1516. สิบตำรวจโทหญิง รวีภัทร์ ชำนิการ

ผบ.หมู่ กองร้อยที่4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1517. ร้อยตำรวจโทหญิง รสริน พัฒนพงษ์

รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองสมุทรสาคร

ชำระเงินแล้ว

1518. สิบตำรวจโทหญิง รสสุคนธ์ มูลเม้า

ผบ.หมู่ ฝอ.ผค.

ชำระเงินแล้ว

1519. ร้อยตำรวจเอก รอสลี นางา

ผบ.หมวด

ชำระเงินแล้ว

1520. สิบตำรวจโทหญิง ระพีพร สมฤทธิ์

ผบ.หมู่ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1521. ร้อยตำรวจโท ระพีพัฒน์ จันทคุต

รอง สว.(สอบสวน)ฯ

ชำระเงินแล้ว

1522. พันตำรวจเอก รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม

ผกก.สร.ผอ.

ชำระเงินแล้ว

1523. สิบตำรวจโท รังสิมันตุ์ จันทนะโสตถิ์

ผบ.หมู่ กรต.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1524. สิบตำรวจโท รังสิมันตุ์ อักษรดี

ผบ.หมู่(ป.) สภ.หนองปรือ

ชำระเงินแล้ว

1525. ร้อยตำรวจตรี รัชกร ศิริรัมย์

รอง สว.(ป.) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

1526. จ่าสิบตำรวจหญิง รัชญา ลูกมณี

ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

1527. สิบตำรวจตรี รัชฎากรณ์ กองศรี

ผบ.หมู่(จร.) สน.ปทุมวัน ช่วยราชการ ฝอ.บก.น.6

ชำระเงินแล้ว

1528. ร้อยตำรวจเอก รัชดา จุฑารัตน์

รอง สว. ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

ชำระเงินแล้ว

1529. จ่าสิบตำรวจหญิง รัชดาภรณ์ น้อยจ้อย

ผบ.หมู่ ร้อย ปพ.1

ชำระเงินแล้ว

1530. จ่าสิบตำรวจหญิง รัชนก อินทร์กลิ่น

ผบ.หมู่ ภก.บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

1531. สิบตำรวจโทหญิง รัชนิกร เรืองศักดิ์

ผบ.ป.สภ.หนองสองห้อง

ชำระเงินแล้ว

1532. ดาบตำรวจ รัชพงศ์ แดงอำพล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1533. พันตำรวจโทหญิง รัชพร ศรีพุทธรัตน์

ประจำ (สบ3)

ชำระเงินแล้ว

1534. สิบตำรวจโท รัฐกฤษฏิ์ น้อยกลัด

ผบ.หมู่(ป.) สภ.อุ้มผาง

ชำระเงินแล้ว

1535. ร้อยตำรวจเอก รัฐนันท์ มาหานนท์

รอง สว.กก.2 บก.ส.3

ชำระเงินแล้ว

1536. สิบตำรวจตรี รัฐนันท์ ปิ่นจ้อย

ผบ.หมู่(ป) สภ.บ้านโป่ง

ชำระเงินแล้ว

1537. สิบตำรวจโท รัฐนันท์ เกื้อกูล

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1538. จ่าสิบตำรวจ รัฐพงษ์ ชนะสิทธิ์

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1539. สิบตำรวจโทหญิง รัตติกาล คงเมือง

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1540. สิบตำรวจโทหญิง รัตติกาล ดีชู

ผบ.หมู่ กก.ตชด.43

ชำระเงินแล้ว

1541. พันตำรวจโทหญิง รัตติยาภรณ์ ครองยศ

สว.ฝอ.2 บก.อก.

ชำระเงินแล้ว

1542. สิบตำรวจโท รัตนพล กันธรรม

ผบ.หมู่.ป

ชำระเงินแล้ว

1543. สิบตำรวจโท รัตนพล ปัญญาวงษ์

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1544. สิบตำรวจเอกหญิง รัตนา ภัทชวงค์

ผบ.หมู่ นปพ.สภ.นาทวี

ชำระเงินแล้ว

1545. ร้อยตำรวจเอกหญิง รัตนา ศรีนวคุณาพร

รองสารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

1546. ร้อยตำรวจเอกหญิง รัตนา ไกรแก้ว

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9

ชำระเงินแล้ว

1547. สิบตำรวจโทหญิง รัตนา อ้วนนิมิตร

ผบ.หมู่ฝอ.นต.รพ.ตร.

ชำระเงินแล้ว

1548. สิบตำรวจเอกหญิง รัตนากร ไต่ถาม

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.3

ชำระเงินแล้ว

1549. ร้อยตำรวจเอก ราชวัตร ลาบุตร

รอง สว.ฝอ.บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1550. สิบตำรวจเอก ราชัน ประโคทานัง

ผบ.หมู่(ป.)สน.มีนบุรี

ชำระเงินแล้ว

1551. สิบตำรวจตรี ราเชนทร์ บรรจงปั้น

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1552. ร้อยตำรวจเอกหญิง ราตรี ด่านนา

รอง สว.ธร.สน.ดินแดง

ชำระเงินแล้ว

1553. จ่าสิบตำรวจหญิง รินรดา คมสัน

ผบ.หมู่ (ธร.)

ชำระเงินแล้ว

1554. สิบตำรวจเอกหญิง รุ่งทิวา เต็งวีระกุล

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

1555. ร้อยตำรวจเอก รุ่งทิวา แสนชอบ

รอง สว.จร.สน.บางขุนเทียน

ชำระเงินแล้ว

1556. จ่าสิบตำรวจหญิง รุ่งระวี นันตาพรม

ผบ.หมู่ บก.สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1557. ดาบตำรวจ รุ่งโรจน์ ช่างทอง

ผบ.หมู่ (ป).สภ.โคกสลุง

ชำระเงินแล้ว

1558. ร้อยตำรวจเอก รุ่งโรจน์ โตไร่

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน

ชำระเงินแล้ว

1559. ร้อยตำรวจเอก รุ่งโรจน์ โตไร่

รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน

ชำระเงินแล้ว

1560. จ่าสิบตำรวจ รุ่งโรจน์ ผลพิบูลย์

ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1561. สิบตำรวจตรี รุ่งวิทย์ วัชรธัญญทิพย์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

1562. ร้อยตำรวจเอก รุตินันท์ สัตยาชัย

รอง​ สว.(สอบสวน)​

ชำระเงินแล้ว

1563. สิบตำรวจโท เรวัติ รัตนธรกรพงศ์

ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล

ชำระเงินแล้ว

1564. พันตำรวจเอก เริงศักดิ์ ชุ่มจิตต์

ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงาน สอบสวน บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1565. ร้อยตำรวจเอก เริ่ม เกตุสุวรรณ์

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1566. สิบตำรวจโท โรจน์ศักดิ์ ศรีขุ่ยอ๊อด

ผบ.หมู่(ป.)สน.นิมิตรใหม่

ชำระเงินแล้ว

1567. สิบตำรวจโท โรจน์ศิพงศ์ ราชเดิม

ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น.รรท.ผบ.หมู่.ฝอ.บก.น.1

ชำระเงินแล้ว

1568. พันตำรวจโท ฤทธิชัย หล้าจันทร์

รอง ผกก.สส.สภ.ดงละคร

ชำระเงินแล้ว

1569. สิบตำรวจโท ฤทธิเดช คำไพเราะ

ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางปลาม้า

ชำระเงินแล้ว

1570. สิบตำรวจโท ฤทธิพร กลั้งกระโทก

ผบ.หมู่.ฝ่ายบรรจุ ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1571. ร้อยตำรวจเอกหญิง ฤทัยรัตน์ จันทร์ฉาย

รรท.รอง สว.ฝอ.ศท.ตม.

ชำระเงินแล้ว

1572. สิบตำรวจโทหญิง ลลิภัทร์ สุขทัศนาสกุล

ผบ.หมู่ ฝตส.2 ตส.3

ชำระเงินแล้ว

1573. ร้อยตำรวจเอกหญิง ลัดดาวัลย์ อุปฮาต

รอง สว.ธร.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

ชำระเงินแล้ว

1574. สิบตำรวจโทหญิง ลาวัณย์ อ่อนบึง

ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1575. สิบตำรวจโทหญิง ลาวัลย์ หอมสุวรรณ์

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1576. จ่าสิบตำรวจหญิง ลาวัลย์ โสมาสุข

ผบ.หมู่ กองรอยที่ 4 กก.คฝ.1

ชำระเงินแล้ว

1577. สิบตำรวจโท ลิขิต ยศศรีเมือง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าบ่อ

ชำระเงินแล้ว

1578. ร้อยตำรวจเอก วงประวัตร์ สาธเรศ

รอง.สว.ส.ทล.2กก.8บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1579. ร้อยตำรวจเอก วงประวัตร์ สาธเรศ

รอง.สว.ส.ทล.2กก.8บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1580. สิบตำรวจโท วงศกร จงดี

ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.2

ชำระเงินแล้ว

1581. พันตำรวจตรี วงศกร นุ่มนวล

สว.กก.3 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1582. สิบตำรวจตรี วชิรพันธ์ เมืองภักดี

ผบหมู่ป.สภ.องครักษ์

ชำระเงินแล้ว

1583. สิบตำรวจตรี วชิรวิชญ์ ทำสะอาด

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ภูเรือ

ชำระเงินแล้ว

1584. ร้อยตำรวจเอกหญิง วชิรศรณ์ จันทรวิรุฬห์

รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.

ชำระเงินแล้ว

1585. พันตำรวจโท วชิระ ศุภพิสิฐกุล

สารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

ชำระเงินแล้ว

1586. สิบตำรวจตรี วทัญญู หนูสี

ผบ.หมู่ (จร) สน.บางโพงพาง

ชำระเงินแล้ว

1587. ร้อยตำรวจเอกหญิง วนิดา วชิรพันธ์วิชาญ

รรท.รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

ชำระเงินแล้ว

1588. ร้อยตำรวจเอกหญิง วรกัญญา คงมุณี

รอง สว.ศฝร.บช.น.

ชำระเงินแล้ว

1589. ร้อยตำรวจโท วรฉัตร ขำวงษ์

รอง สว.ส.รน.4 กก.5 บก.รน.

ชำระเงินแล้ว

1590. จ่าสิบตำรวจ วรเทพ คงพันธุ์

ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ทท.๓

ชำระเงินแล้ว

1591. ดาบตำรวจ วรธัช ไพยะเเสน

ผบ.หมู่(ป)สน.หนองจอก

ชำระเงินแล้ว

1592. สิบตำรวจตรี วรพงศ์ ศรีวิโน

ผบ.หมู่(ป)สภ.กระทุ่มแบน

ชำระเงินแล้ว

1593. ดาบตำรวจ วรพจ ชูแสง

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1594. พันตำรวจตรี วรพล ทิพยโสธร

สารวัตรกลุ่มงานคดีแพ่ง

ชำระเงินแล้ว

1595. พันตำรวจโท วรภัทร สุขไทย

สวป.สน.บางซื่อ

ชำระเงินแล้ว

1596. ร้อยตำรวจโทหญิง วรรณพร ใจโพธิ์

รอง สว.ฝอ.สก.

ชำระเงินแล้ว

1597. ดาบตำรวจหญิง วรรณภา เพ็งเต็ม

ผบ.หมู่ บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1598. ร้อยตำรวจเอกหญิง วรรณภา ลาน้ำเที่ยง

สว.ฝอ.

ชำระเงินแล้ว

1599. สิบตำรวจเอกหญิง วรรณฤดี เต็มนิล

ผบ.หมู่ กจ.บก.ปค.รร.นรต.

ชำระเงินแล้ว

1600. ร้อยตำรวจเอก วรรณลพ รัตนวงษ์

รอง สว. ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1601. ร้อยตำรวจเอก วรรณลพ รัตนวงษ์

รอง สว. ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1

ชำระเงินแล้ว

1602. จ่าสิบตำรวจหญิง วรรณิศา บุญแก้วเสือ

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

ชำระเงินแล้ว

1603. สิบตำรวจโทหญิง วรรณิสา ศรีหงษ์

ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ.

ชำระเงินแล้ว

1604. สิบตำรวจตรีหญิง วรลักษณ์ ภาพพริ้ง

ผบ.หมู่ ฝอ.สส.

ชำระเงินแล้ว

1605. จ่าสิบตำรวจหญิง วรวรรณ กองทอง

ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์

ชำระเงินแล้ว

1606. ดาบตำรวจ วรวัฒน์ คีรีมา

ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1607. ดาบตำรวจ วรวิทย์ ธีระกุลพิศุทธิ์

ผบ.หมู่(ป.)สน.นิมิตรใหม่

ชำระเงินแล้ว

1608. สิบตำรวจโท วรวุฒิ พูลเพิ่ม

ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการที่ 1 กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการ สปพ.

ชำระเงินแล้ว

1609. สิบตำรวจโท วรวุฒิ อรุณวรรณ

กก.อป.บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

1610. ร้อยตำรวจโท วรสิทธิ์ พุ่มช่วย

รอง สวป.สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง

ชำระเงินแล้ว

1611. จ่าสิบตำรวจหญิง วรัญญา เสริมตระกูล

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

1612. ร้อยตำรวจเอกหญิง วรัญญา ลาดแก้ว

รอง สว. กก.1 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1613. พันตำรวจตรี วรัญญู ทะนิต๊ะ

สวป.สภ.บ้านตาก ภ.จว.ตาก

ชำระเงินแล้ว

1614. สิบตำรวจโท วรัตม์ โล่ห์คำ

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1615. สิบตำรวจโท วรากร วุ่นบำรุง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บ้านหนองพลับ

ชำระเงินแล้ว

1616. ร้อยตำรวจตรีหญิง วราพร ตัณฑสุกิจวณิช

รองสว(ป). ส.ทท.2 กก.1 บก.1

ชำระเงินแล้ว

1617. จ่าสิบตำรวจหญิง วราพร แฝกสิน

ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.2

ชำระเงินแล้ว

1618. ร้อยตำรวจเอกหญิง วราภรณ์ กลับเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.

ชำระเงินแล้ว

1619. พันตำรวจโท วราวุฒิ นิตยวัน

รอง ผกก สืบสวน สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

1620. พันตำรวจโท วราวุฒิ นิตยวัน

รอง ผบก สืบสวน สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

1621. สิบตำรวจโท วราวุธ บุญมา

ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1622. พันตำรวจโท วราุฒิ นิตยวัน

รอง ผกก สืบสวน สระบุรี

ชำระเงินแล้ว

1623. สิบตำรวจโท วริทธิ์ธร สุวรรณศรี

ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.7

ชำระเงินแล้ว

1624. จ่าสิบตำรวจหญิง วรินทร พฤทธิสาริกร

ผบ.หมู่ ฝตป.บก.อก.จต.

ชำระเงินแล้ว

1625. ร้อยตำรวจโทหญิง วรินสินี ภาณุพิจารย์สถิต

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว

1626. ร้อยตำรวจโทหญิง วริศรา สีน้ำเงิน

รอง สว.(สอบสวน) สน.พระราชวัง

ชำระเงินแล้ว

1627. สิบตำรวจเอกหญิง วริศรา สมวงษา

ผบ.หมู่ ทพ.

ชำระเงินแล้ว

1628. สิบตำรวจโทหญิง วริสรา ญาติโสม

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

ชำระเงินแล้ว

1629. ร้อยตำรวจเอกหญิง วรีสา นาคแพง

รอง สว.ฝอ. บก.ขส.

ชำระเงินแล้ว

1630. สิบตำรวจตรี วรุฒม์ ถาวร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.บึงนาราง

ชำระเงินแล้ว

1631. สิบตำรวจโทหญิง วลัยพร ผิวขม

ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

ชำระเงินแล้ว

1632. สิบตำรวจตรี วศิน บุญมากเจริญ

ผบ หมู่(ป.) สภ.นาเฉลียง

ชำระเงินแล้ว

1633. สิบตำรวจโท วสันต์ จงดี

ผบ.หมู่ กก.5

ชำระเงินแล้ว

1634. พันตำรวจโท วสุเทพ ใจอินทร์

สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

ชำระเงินแล้ว

1635. พันตำรวจโท วสุวัตน์ โชติช่วง

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

1636. สิบตำรวจตรี วัชรพงศ์ เหล่าซ้วน

ผบ.หมู่ (ป)

ชำระเงินแล้ว

1637. พันตำรวจตรี วัชรพงศ์ พวงบุตร

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

ชำระเงินแล้ว

1638. ร้อยตำรวจเอก วัชรพงษ์ กาญจนานุรักษ์

รอง สวป.สภ.เกาะสมุย

ชำระเงินแล้ว

1639. พันตำรวจตรี วัชรพล ไวยสุศรี

สว.กตส.3 คด.

ชำระเงินแล้ว

1640. สิบตำรวจโท วัชรวิชญ์ บุญเดช

ผบ.หมู่(ป.) สภ.วารินชำราบ

ชำระเงินแล้ว

1641. สิบตำรวจโท วัชรวิทย์ เมืองจันทร์

ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองนครราชสีมา

ชำระเงินแล้ว

1642. ร้อยตำรวจเอก วัชรวิทย์ เภาแก้ว

รองสวป.สภ.บางกรวย

ชำระเงินแล้ว

1643. พันตำรวจโท วัชรสิทธิ์ ภัทรโยธินอมร

สว.กก.2 บก.ส.1

ชำระเงินแล้ว

1644. สิบตำรวจโท วัชระ วิไลลักษณ์

ผบ.หมู่(จร.) สน.วังทองหลาง

ชำระเงินแล้ว

1645. สิบตำรวจโท วัชระ งามเชื้อ

ผบ.พงวฯ

ชำระเงินแล้ว

1646. พันตำรวจโท วัชระ ทองประเทือง

ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร.

ชำระเงินแล้ว

1647. สิบตำรวจโท วัชระ พิศิลป์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนนารายณ์

ชำระเงินแล้ว

1648. ร้อยตำรวจเอก วัชระ ศรีสุข

รองสว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์

ชำระเงินแล้ว

1649. ร้อยตำรวจโทหญิง วัชรากร ห่วงไธสงค์

รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.เมืองชลบุรี

ชำระเงินแล้ว

1650. สิบตำรวจโท วัชรินทร์ วิเศษ

ผบ.หมู่.ป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1651. สิบตำรวจโท วัฒนะ พันธ์ครุฑ

ผบ.หมู่

ชำระเงินแล้ว

1652. ร้อยตำรวจโท วันชัย ชูศักดิ์

รอง สวป.สภ.ทองผาภูมิ ภ.จว.กาญจนบัุรี

ชำระเงินแล้ว

1653. ร้อยตำรวจเอกหญิง วันทนีย์ เครือกล่อม

รอง สว.ฝอ.ตส.1

ชำระเงินแล้ว

1654. ร้อยตำรวจเอกหญิง วาธิณี อินทะวงษ์

รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุ่งสองห้อง

ชำระเงินแล้ว

1655. ร้อยตำรวจเอกหญิง วารินรัตน์ วงศ์จันทร์

รอง สว.กก.กธม.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

1656. สิบตำรวจเอกหญิง วารุณี มณีวรรณ

ครู(ปท.1) กก.ตชด.43

ชำระเงินแล้ว

1657. ร้อยตำรวจเอกหญิง วาสนา ปิ่นเงิน

รอง สว.พฐ.จว.สิงห์บุรี

ชำระเงินแล้ว

1658. สิบตำรวจเอกหญิง วาสนา วรรคไธสง

ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

ชำระเงินแล้ว

1659. สิบตำรวจโท วาสุกรี วนศักดิ์

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

ชำระเงินแล้ว

1660. สิบตำรวจเอก วาสุเทพ แช่มชื่น

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทส.

ชำระเงินแล้ว

1661. สิบตำรวจโท วิจักขณ์ ยอดมณี

ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1662. ดาบตำรวจหญิง วิจิตร มะลิสอน

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ.

ชำระเงินแล้ว

1663. จ่าสิบตำรวจหญิง วิจิตรา แสงศรี

ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

ชำระเงินแล้ว

1664. ร้อยตำรวจเอก วิชชุกร อ่อนทรัพย์

รอง สว.กก.สส.บก.น.7

ชำระเงินแล้ว

1665. ร้อยตำรวจเอกหญิง วิชชุดา อนันต์

รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

ชำระเงินแล้ว

1666. สิบตำรวจตรี วิชชุพงศ์ เวษาสิทธิ์

ผบ.หมู่งานศูนย์ควบคุมจรสจรด่วน2 กก.2 บก.จร

ชำระเงินแล้ว

1667. ร้อยตำรวจโท วิชญ์ธินันต์ ประเสริฐโถ

รองสารวัตรสืบสวน

ชำระเงินแล้ว

1668. ร้อยตำรวจเอก วิชเยนทร์ วงษ์เทพ

รองสว.(สอบสวน)สภ.เมืองเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

1669. ร้อยตำรวจเอก วิชัยยุทธ จันทร์สมัคร

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู

ชำระเงินแล้ว

1670. ร้อยตำรวจเอก วิชาญ จันทร์พิมพ์

รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู

ชำระเงินแล้ว

1671. ร้อยตำรวจเอก วิชิต ภาเรือง

รอง สว.สส.สน.บางมด

ชำระเงินแล้ว

1672. ร้อยตำรวจเอก วิชิต สันติสิทธิมนธร

รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

ชำระเงินแล้ว

1673. สิบตำรวจตรี วิเชียรชัย ทองชั่ง

ผู้บังคับหมู่ตำรวจตระเวณชายแดนที่14

ชำระเงินแล้ว

1674. สิบตำรวจตรี วิทยา ทองเผือก

ผบ.หมู่(ป.)

ชำระเงินแล้ว

1675. ร้อยตำรวจเอก วิทยา จาดตานิม

รอง สว.

ชำระเงินแล้ว